Helsinki EU Office hakee toimiston päällikköä ja EU-erityisasiantuntijaa

Helsinki EU Office hakee toimiston päällikköä ja EU-erityisasiantuntijaa vakituisiin työsuhteisiin. Helsinki EU Office valvoo Uudenmaan liiton ja sen sopimuskumppanien Hämeen liiton, Päijät-Hämeen liiton ja Kymenlaakson liiton sekä Helsingin kaupungin, Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston, Hanken Svenska handelshögskolanin, Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Laurea-ammattikorkeakoulun etuja Brysselissä ja pyrkii parantamaan niiden toimintaedellytyksiä. Samalla toimisto edistää koko Etelä-Suomen alueen kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä EU-viitekehyksessä.

Toimiston päällikkö on toimiston esimies ja vastaa sen päivittäisestä johtamisesta. Hän vastaa verkostojen luomisesta edunvalvontaa (lobbausta) varten niin kotimaassa kuin Brysselissä, EU-hanketoiminnan tuki- ja neuvontapalveluiden tuottamisesta sopimuskumppaneille sekä toimiston tiedonvälityksestä ja vierailuista. Toimiston päällikkö vastaa myös toimiston palveluiden kehittämisestä toimintasuunnitelman mukaisesti.

EU-erityisasiantuntija seuraa aktiivisesti erikseen määriteltäviä EU:n politiikkalohkoja ja rahoitusohjelmia sekä niiden työohjelmien valmistelua ja täytäntöönpanoa. Hän osallistuu myös toimiston yhteistyösuhteiden luontiin ja ylläpitoon niin Brysselissä kuin kotimaassa ja toimii korkeakoulujen yhteyshenkilönä. EU-erityisasiantuntija tukee ja neuvoo lisäksi maakuntien hanketoimijoita EU-hankehakuasioissa ja tiedottaa niistä. EU-erityisasiantuntijan tehtäviin kuuluu myös suunnitella ja toteuttaa kotimaan toimijoiden tapaamisia, vierailuja ja seminaareja Brysselissä.

Molemmat tehtävät vastaanotetaan 1.1.2016 alkaen tai sopimuksen mukaan. Tehtävien tarkemmat kuvaukset löytyvät hakuilmoituksista.

Hakuilmoitus toimiston päällikkö

Hakuilmoitus EU-erityisasiantuntija

Central Baltic -ohjelman toinen rahoitushakukierros auki 23.10.2015 saakka

Central Baltic 2014―2020 -ohjelma tarjoaa rahoitusta rajat ylittäville yhteistyöhankkeille Keskisen Itämeren alueella. Ohjelman osallistujamaat ovat Suomi (ml. Ahvenanmaa), Viro, Latvia ja Ruotsi. Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) kautta hankerahoitusta on haettavissa kokonaisuudessaan 115 miljoonaa euroa. Rahoitus on tarkoitettu hankkeille, joissa vähintään kahta eri maata edustavat hankekumppanit tekevät yhteistyötä johonkin ohjelman neljään prioriteettiin liittyen.

Ohjelman toinen rahoitushakukierros on avoinna 23.10.2015 saakka. Hakijoita kannustetaan kehittämään hankkeita erityisesti seuraaviin painopisteisiin liittyen:

  • Saaristo ja saaret -alaohjelmaan
  • Prioriteetti 3 “Alueiden saavutettavuuden parantaminen”
  • Erityistavoite 1.3 “Keskisen Itämeren alueen yritysten vientituotteiden lisääminen uusille markkinoille”
  • Erityistavoite 2.2 “Kestävästi suunnitellut ja hallinnoidut meri-ja rannikkoalueet”

Seuraava rahoituskierros on suunniteltu avattavaksi tammikuussa 2017.

Yksityiskohtaiset hakuohjeet ja lisätietoa hakuprosessista löytyy Central Baltic -ohjelman sivuilta osoitteesta http://www.centralbaltic.eu/content/second-call-applications-open.

EFSI-investointirahastoa koskeva infotilaisuus Helsingissä 17.9.2015

Uudenmaan liitto järjestää 17.9.2015 info- ja keskustelutilaisuuden Euroopan strategisten investointien rahastosta (EFSI) ja sen tarjoamista mahdollisuuksista Uudellemaalle ja Suomelle. EFSI-rahasto aloittaa toimintansa syksyllä 2015 ja sen tarkoituksena on vauhdittaa Euroopan talouskasvua osarahoittamalla investointeja noin 315 miljardin euron edestä vuosien 2015–2017 aikana. Aamupäivän seminaarissa käsitellään EFSI-rahaston mekanismia sekä siihen liittyviä takaus- ja lainarahoitusmahdollisuuksia.

Tapahtuma järjestetään Kansallismuseon auditoriossa Helsingissä 17.9.2015 klo 8.30–12.00. Tilaisuuden pääpuhujana on elinkeinoministeri Olli Rehn. Infotilaisuuteen tulee ilmoittautua 9.9.2105 mennessä.

Tilaisuuden ohjelma

Ilmoittautuminen

ICT 2015 -konferenssi lokakuussa Lissabonissa

Euroopan komissio järjestää tieto- ja viestintätekniikan alaan liittyvän ICT 2015 Innovate, Connect, Transform -konferenssin 20.-22.10.2015 Lissabonissa. Tapahtumassa esitellään nykyisen komission prioriteettien mukaiset uudet ICT-alan tutkimukseen ja innovaatioihin liittyvät toimet ja aloitteet. Konferenssissa keskitytään erityisesti kahteen kymmenestä prioriteetista: työllisyyteen, kasvuun, investointeihin ja kilpailukykyyn sekä EU:n digitaalisiin sisämarkkinoihin. ICT-alan johtajien lisäksi konferenssissa on puhumassa muun muassa energia-asioista vastaava komissaari Günther Oettinger ja EU:n digitaalisista sisämarkkinoista vastaava komission varapuheenjohtaja Andrus Ansip.

Tapahtumassa ICT-alan toimijoilla ja siitä kiinnostuneilla on mahdollisuus tutustua viimeisimpiin Euroopan projekteihin, luoda verkostoja muiden alan toimijoiden kanssa sekä saada tietoa vuosien 2016-2017 Horisontti 2020 -työohjelman yhteistyö- ja rahoitusmahdollisuuksista. Konferenssin ohella järjestetään myös ICT 2015 -näyttely, jossa esitellään viimeisimpien EU:n rahoitusohjelmien puitteissa tehtyjen ICT-alan tutkimus- ja innovaatioprojektien tuloksia ja vaikutuksia. Rekisteröityminen tilaisuuteen on avoinna.

Lisätietoa

Konferenssin ohjelma