Horisontti 2020 -puiteohjelman vuosien 2016-2017 työohjelma julki

EU:n tutkimuksen- ja innovoinnin Horisontti 2020 -ohjelman vuosien 2016-2017 työohjelma on julkaistu. Euroopan kilpailukykyä pyritään tukemaan investoimalla kahden vuoden aikana noin 16 miljardia tutkimukseen ja innovointiin. Työohjelma keskittyy EU:n pitkän aikavälin painopisteisiin ja yhteiskunnallisiin haasteisiin. Lisäksi työohjelma tukee EU:n poikkileikkaavia tavoitteita, kuten teollisuuden digitalisointia, tuotantoteollisuuden uudenaikaistamista, esineiden internetiä, kiertotaloutta sekä älykkäitä ja kestäviä kaupunkeja.

Näiden ohella rahoitetaan tutkimusta EU:n ulkorajojen turvaamiseksi, uusia teknologioita rikollisuuden ja terrorismin ehkäisemiseksi sekä Eurooppaan suuntautuvien maahanmuuttovirtojen syiden ja seurauksien tutkimusta.

Työohjelman rahoitusmahdollisuudet edistävät työllisyys-, kasvu- ja investointipakettia, digitaalisia sisämarkkinoita, energiaunionia ja ilmastopolitiikkaa, elinvoimaisempaa teollisuutta sisämarkkinoilla ja tavoitetta tehdä Euroopasta vahvempi maailmanlaajuinen toimija. Vuosien 2016-2017 työohjelma pyrkii myös Horisontti 2020 -ohjelman rahoituksen joustavuuteen, vaikuttavuuden parantamiseen ja tehokkaampaan synergiaan muiden EU:n rahoitusohjelmien, kuten EFSI:n kanssa.

Osa vuoden 2016 työohjelman rahoitushauista on jo auennut. Kaikki työohjelman rahoitusmahdollisuudet ja niihin liittyvät ohjeistukset löytyvät komission osallistujaportaalista. Rahoitusmahdollisuudet tarkoittavat erityyppisiä ehdotuspyyntöjä, julkisten hankintojen tukemista sekä esimerkiksi uusia Horisontti-palkintoja.

Osallistujaportaali

Hankeneuvontaa tarjoavan Euroopan investointineuvontakeskuksen verkkosivut avattu

Teknistä tukea ja neuvontaa hankekehitykseen ja toteutukseen tarjoavan Euroopan investointineuvontakeskuksen verkkosivut on nyt avattu. The Hub nimellä kulkeva investointineuvontakeskus (European Investment Advisory Hub) on Euroopan investointipankin ja Euroopan komission yhteinen palvelu, jonka tarkoituksena on tarjota asiantuntijatukea julkisille ja yksityisille toimijoille hankekehityksen eri vaiheisiin. Palvelu on osa Euroopan investointiohjelmaa, joka pyrkii parantamaan Euroopan sijoitusympäristöä.

The Hubin tarkoituksena on vahvistaa hankkeiden kehitykseen ja valmisteluun tarjottavaa tukea jäsenmaissa. The Hub tarjoaa apua hankkeille, jotka voivat hakea rahoitusta Euroopan investointipankilta, mutta sen asiantuntijapalvelut ovat vapaasti myös muiden tahojen käytettävissä. Kumppaniensa kanssa The Hub pystyy tarjoamaan hankekehitykseen tukea sen kaikissa vaiheissa projektisuunnittelusta rahoitusmahdollisuuksien kartoittamiseen ja verkostoitumiseen.

Investointineuvontakeskuksen verkkosivut

EASME etsii ympäristöalan asiantuntijoita Horisontti 2020 -hankearviointeihin

Euroopan komission pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto EASME etsii nyt ilmastotoimien, ympäristön ja resurssienhallinnan asiantuntijoita rahoitushakemusten arviointitehtäviin. Asiantuntijat tulevat työskentelemään Horisontti 2020 -ohjelman ympäristöalan hankehakemusten evaluaattoreina. Nämä arviot muodostavat pohjan Euroopan komission rahoituspäätöksille. Seuraavat evaluoinnit ovat suunniteltu keväälle 2016.

Hakijoiksi toivotaan erityisesti asiantuntijoita paikallisesta, alueellisesta tai kansallisesta hallinnosta, teollisuudesta, yritysjärjestöistä ja innovointitoimistoista sekä yliopistoista ja tutkimuslaitoksista. Kiinnostuneita asiantuntijoita pyydetään rekisteröitymään Euroopan komission rahoitusohjelmien osallistujaportaalin kautta. EASME valitsee sopivia asiantuntijoita kahteen tehtävään: Horisontti 2020 -ohjelman Yhteiskunnallinen haaste 5 -työohjelman mukaisiin hankehakemusten arviointeihin ja Horisontti 2020 -ohjelmasta rahoitettujen toimien implementoinnin monitorointi. Tarkemmat hakukriteeritlöytyvät verkkosivuiltasivulta ja Horisontti 2020 -ohjelman vuosien 2016-2017 työohjelmaluonnoksista. Rekisteröityminen tulee suorittaa vuoden 2015 loppuun mennessä.

Lisätietoa

Euroopan komission rahoitusohjelmien osallistujaportaali

Horisontti 2020 -työohjelmissa 130 miljoonaa euroa esikaupallisiin ja innovatiivisiin julkisiin hankintoihin

Horisontti 2020 -ohjelman vuosien 2016-2017 työohjelmissa on kohdennettu yhteensä 130 miljoonaa euroa innovatiivisiin julkisiin hankintoihin. Rahoitusta on haettavissa muun muassa seuraavien alojen työohjelmien hauissa: Euroopan tutkimusinfrastruktuurit, informaatio- ja kommunikaatioteknologiat, terveys, turvallisuus, energia, liikenne, avaruus ja ilmastonmuutos/ympäristö. Tulevien kaksivuotisten työohjelmien rahoitushaut avautuvat lokakuun 2015 loppupuolella ja niistä on tällä hetkellä luonnosversiot saatavilla. Rahoitettavien hankintojen tulee olla joko esikaupallisia hankintoja (pre-commerscal procurement, PCP) tai innovatiivisia julkisia hankintoja (public procurement of innovative solutions, PPI). Edellisvuosien hauista poiketen uutuutena ovat muuttuneet rahoitusosuudet: esikaupallisten julkisten hankintojen kohdalla rahoitusosuus on 90 % ja innovatiivisten julkisten hankintojen kohdalla 35 %.

Euroopan komission aloitteesta järjestetään Pariisissa 27.-28.10.2015 eafip-tapahtuma, joka keskittyy innovatiivisten julkisten hankintojen EU-tukeen. Erityisesti tapahtuman toinen päivä keskittyy Horisontti 2020 -työohjelmien rahoitusmahdollisuuksiin. Tapahtuma on suunnattu julkisten hankintojen suunnittelijoille, hankintalakitoimistoille, poliitikoille ja yrityksille. Sen aikana kuullaan muun muassa alueiden ja kaupunkien esityksiä menestyksekkäistä hankintaprojekteista. Tapahtumassa on mahdollisuus projekti-ideoiden esittelyyn ja verkostoitumiseen hausta vastaavien virkamiesten ja mahdollisten projektipartnerien kanssa.

Lisätietoa

Tapahtuma

Työohjelmaluonnokset

Euroopan komissio esitteli pääomamarkkinaunionia koskevan toimintasuunnitelmansa

Euroopan komissio esitteli 30.9. tuoreen pääomamarkkinaunionia koskevan toimintasuunnitelmansa. Junckerin komissio on asettanut ensisijaiseksi tavoitteekseen työpaikkojen, kasvun ja investointien edistämisen EU:ssa ja pääomamarkkinaunioni on Euroopan investointiohjelman keskeisempiä osia. Pääomamarkkinaunionin tavoitteena on auttaa luomaan pääoman sisämarkkinat EU:n jäsenvaltioiden kesken sekä lisätä yrityksille ja pitkän aikavälin hankkeille tarjolla olevia rahoitusmahdollisuuksia. Komissio haluaa torjua Euroopassa vallitsevaa investointivajetta ja helpottaa rajat ylittävien sijoitusten tekemistä, jotta yritysten ja infrastruktuurihankkeiden olisi helpompi saada rahoitusta sijainnistaan riippumatta.

Pääomamarkkinaunioni on keskipitkän aikavälin hanke, jonka ensimmäisiä tavoitteita ovat korkealaatuisen arvopaperistamisen elvyttäminen ja infrastruktuuriin tehtävien pitkän aikavälin sijoitusten edistäminen. Lisäksi komissio kertoo loppuvuodesta muutosehdotuksistaan esitedirektiiviin, jotta pienten ja keskisuurten yritysten olisi helpompaa ja edullisempaa saada pääomaa.

Pääomamarkkinaunionia koskevan toimintasuunnitelman keskeiset periaatteet ovat lisämahdollisuuksien luominen sijoittajille, rahoituksen kytkeminen reaalitalouteen sekä vahvemman ja häiriöitä paremmin sietävän rahoitusjärjestelmän edistäminen. Lisäksi tarkoituksena on syventää finanssimarkkinoiden yhdentymistä ja lisätä kilpailua.

Lisätietoa

Horisontti 2020 -työohjelmissa 130 miljoonaa euroa esikaupallisiin ja innovatiivisiin julkisiin hankintoihin

Horisontti 2020 -ohjelman vuosien 2016-2017 työohjelmissa on kohdennettu yhteensä 130 miljoonaa euroa innovatiivisiin julkisiin hankintoihin. Rahoitusta on haettavissa muun muassa seuraavien alojen työohjelmien hauissa: Euroopan tutkimusinfrastruktuurit, informaatio- ja kommunikaatioteknologiat, terveys, turvallisuus, energia, liikenne, avaruus ja ilmastonmuutos/ympäristö. Tulevien kaksivuotisten työohjelmien rahoitushaut avautuvat lokakuun 2015 loppupuolella ja niistä on tällä hetkellä luonnosversiot saatavilla.

Rahoitettavien hankintojen tulee olla joko esikaupallisia hankintoja (pre-commerscal procurement, PCP) tai innovatiivisia julkisia hankintoja (public procurement of innovative solutions, PPI). Edellisvuosien hauista poiketen uutuutena ovat muuttuneet rahoitusosuudet: esikaupallisten julkisten hankintojen kohdalla rahoitusosuus on 90 % ja innovatiivisten julkisten hankintojen kohdalla 35 %.

Euroopan komission aloitteesta järjestetään Pariisissa 27.-28.10.2015 eafip-tapahtuma, joka keskittyy innovatiivisten julkisten hankintojen EU-tukeen. Erityisesti tapahtuman toinen päivä keskittyy Horisontti 2020 -työohjelmien rahoitusmahdollisuuksiin. Tapahtuma on suunnattu julkisten hankintojen suunnittelijoille, hankintalakitoimistoille, poliitikoille ja yrityksille. Sen aikana kuullaan muun muassa alueiden ja kaupunkien esityksiä menestyksekkäistä hankintaprojekteista. Tapahtumassa on mahdollisuus projekti-ideoiden esittelyyn ja verkostoitumiseen hausta vastaavien virkamiesten ja mahdollisten projektipartnerien kanssa.

Lisätietoa

Tapahtuma

Työohjelmaluonnokset

Horisontti 2020 -puiteohjelman vuosien 2016-2017 työohjelmaluonnoksista lähtölaukaus ensi vuoden rahoitushakuihin

Horisontti 2020 -puiteohjelman vuosien 2016-2017 työohjelmista on tähän mennessä julkaistu luonnosversioita antamaan osviittaa tulevista rahoitushauista. Kaksivuotisista työohjelmista julkaistaan luonnokset, jotta mahdolliset hakijat voivat aloittaa hankkeidensa suunnittelun odotettavissa olevien päälinjausten mukaan. Euroopan komissio valmistelee työohjelmat Horisontti 2020 -lainsäädännön mukaisesti ja EU:n politiikkatavoitteita priorisoiden, ja niistä käyvät ilmi alakohtaiset aihepiirit, joihin liittyviä hankkeita tullaan rahoittamaan. Nyt saatavilla on 17 työohjelmaluonnosta ja lopulliset työohjelmat julkaistaan komission arvioiden mukaan lokakuun puolivälissä. Hankevalmisteluja varten lisätietoja Horisontin eri alaohjelmista voi kysyä paikallisesti Suomen kansallisilta yhteyshenkilöiltä (NCP), joiden yhteystiedot löytyvät alla olevasta linkistä.

Työohjelmaluonnokset

Kansalliset yhteyshenkilöt