Sirpa Pietikäinen: Kiertotalous – mullistava muutos parempaan

sirpa

Pariisissa viime joulukuussa syntynyt ilmastosopimus on monella tapaa historiallinen. Toteutuakseen sopimukseen kirjattu 1.5 asteen tavoite vaatii kuitenkin tuotanto- ja kulutustapojemme täydellistä mullistusta: muutosta lineaarisesta talousmallista kiertotalouteen.

Kysymys ei ole vain ympäristö- ja ilmastopolitiikasta – ajattelun taustalla on kylmä taloudellinen järki. Maailman talousfoorumi nosti tänä vuonna ensimmäistä kertaa ilmastonmuutoksen suurimmaksi yksittäiseksi maailman taloutta uhkaavaksi ilmiöksi. Ilmastonmuutoksen ohella planeettamme fyysiset rajat määrittelevät muutoksen tarpeen. Tällä hetkellä kulutamme 1,5 maapallon verran resursseja joka ikinen vuosi. Saman tahdin jatkuessa kuluttaisimme vuoteen 2050 tultaessa reilun neljän maapallon verran luonnonresursseja. Kestävyyshaaste on sekä mittava että kiireellinen.

Tuotannon ja toiminnan mallimme sekä niitä määrittävä lainsäädäntö ja toimintakulttuuri ovat syntyneet lineaarisen mallin tarpeisiin. Muutos ei tapahdu itsestään, se tarvitsee tuekseen uudenlaiset pelisäännöt. Uusien sääntöjen tulee tukea kiertotaloutta, jossa jätettä ei synny, vaan vanhat tuotteet ovat tuunattavissa, korjattavissa ja kierrätettävissä.

Valtaosaltaan resurssien tehokkaampi käyttö on kysymys tuotesuunnittelusta ja materiaalivalinnoista. Avainroolissa onkin näitä koskevien sääntöjen muuttaminen. Tuotteen uudelleenkäyttämistä helpottamaan voitaisiin suunnitella esimerkiksi niin kutsuttu tuotepassi, josta löytyisi tiedot tuotteen sisältämistä eri materiaaleista ja mahdollisista vaarallisista aineista. Yksi keskeisistä tuotesuunnittelua koskevista lainsäädännöistä on EU:n ekosuunnitteludirektiivi, joka tulisi päivittää koskemaan kierrätettävyyteen liittyviä kriteereitä sekä laajentaa koskemaan suurinta osaa tuotteista.

Konkreettisesti kiertotalouden yhtä osa-aluetta – jätettä ja kierrätystä – koskevan lainsäädännön käsittely on juuri alkamassa Euroopan parlamentissa. Jätepakettiin kuuluu muiden muassa ehdotukset yhteiskuntajätteen ja pakkausjätteen kierrätysasteiden nostamisesta, kaatopaikalle rahdattavan ja polttolaitoksiin päätyvän jätteen rajoittamisesta sekä tuottajavastuun tehostamisesta. Uudistuskohteitakin komission esittämästä paketista löytyy: esimerkiksi kierrätettävälle jätteelle tulisi asettaa mielestäni täydellinen kaatopaikkakielto. Vaatimus löytyy jo parlamentin viime vuonna hyväksymästä, kiertotaloutta koskevasta mietinnöstä, josta vastasin parlamentin neuvottelijana.

Tuotesuunnittelua ja jätteiden kierrätystä koskevien sääntöjen muutoksen lisäksi keskeisiä ovat myös selkeät mittarit kehityksen seuraamiseksi, ympäristölle haitallisten tukien karsiminen, tutkimus- ja tuotekehityspanostus sekä resurssitehokkaiden ratkaisujen suosiminen julkisissa hankinnoissa.

Itse asiassa meillä suomalaisilla on hyvät mahdollisuudet luoda kiertotalouden mukaista uutta kasvua – ja sitä kautta työpaikkoja ja verotuloja. Jo nyt meillä on äärimmäisen hyvää ja kilpailukykyistä osaamista juuri cleantechin ja biotalouden saralla. Tämä vaatii kuitenkin tietoisen poliittisen panostuksen – erityisesti koulutuksen ja tutkimuksen puolella.

Työskentelen tiiviisti kiertotalouden parissa ja minuun saa olla yhteydessä aihetta koskevin kommentein, kysymyksin ja ehdotuksin!

 

Sirpa Pietikäinen

Europarlamentaarikko

(lisää tietoa kiertotalouspaketista: www.sirpapietikainen.net)

Osallistu ja vaikuta: Julkinen kuuleminen rajat ylittävästi toimivien yritysten palvelupassista

Euroopan komissio on käynnistänyt julkisen kuulemisen palvelupassista, jonka tavoitteena on vähentää rajat ylittävästi toimivien yritysten hallinnollista taakkaa luomalla sähköinen järjestelmä, jonne palveluntarjoajilta vaadittavat dokumentit kootaan eri jäsenmaiden viranomaisten saataville. Palvelupassin tarkoitus on näin tarjota oikeudellista varmuutta sekä selvyyttä säännöistä, joita yritysten tulee noudattaa toimiessaan toisessa EU-jäsenmaassa. Palvelupassin myötä yrityksen tarvitsisi asioida käytännössä vain kotimaansa viranomaisten kanssa ennen toiminnan aloittamista toisessa jäsenmaassa.

Julkisen kuulemisen tarkoitus on konsultoida palvelupassin käyttöönottoa sekä siihen liittyviä haasteita. Erityisesti tarkoitus on nostaa esiin sääntelyyn liittyviä esteitä rakennus- ja yrityspalvelualan sektoreilla sekä vakuutusalalla. Kuulemisella pyritään kokoamaan sidosryhmien näkemyksiä näiden esteiden vaikutuksista heidän toimintaansa sekä ongelmien ratkaisemiseksi. Julkinen kuuleminen on auki 26.7.2016 saakka. Komissio toivoo erityisesti yrityspalveluiden (mm. arkkitehtuuri, tekniikan ala, kirjanpito) rakennusalan sekä vakuutuspalveluiden tarjoajilta ja asiakkailta sekä viranomaisilta kannanottoja.

Palvelupassi on yksi komission viime vuonna esittelemän EU:n uuden sisämarkkinastrategian aloitteista. Uusi strategia pyrkii tekemään sisämarkkinoista entistä syvemmät, reilummat ja innovatiivisemmat. EU:n sisämarkkinoista, teollisuudesta, yrittäjyydestä ja pk-yrityksistä vastaava komissaari Elżbieta Bieńkowska korostaa, että vaikka palvelut koostavat kaksi kolmasosaa EU:n taloudesta, ovat rajat ylittävien palveluiden säännökset alikehittyneitä.

Lisätietoja

Lisätietoja julkisesta kuulemisesta

Pk-yritys tai start-up: Hae SME Innovation Associate -ohjelmaan ja palkkaa tohtori yritykseesi

EU tarjoaa pk-yrityksille ja start-upeille mahdollisuuden rekrytoida jostain toisesta kuin yrityksen kotimaasta tohtoriksi väitelleen tutkijan toteuttamaan yrityksen innovatiivista liikeideaa. Horisontti 2020 -ohjelman alainen Innovation Associate -haku antaa yrityksille mahdollisuuden saada toimintaansa mukaan alansa kovimpia osaajia ulkomailta. Komissio rahoittaa tutkijan palkkakustannusten lisäksi muutto-, matka- ja koulutuskustannuksia.

Ohjelma on tarkoitettu toisaalta yrityksille, jotka tarvitsevat apua liikeideansa toteuttamiseen, ja toisaalta tutkijoille, jotka etsivät haastetta työurilleen yritysmaailmasta. Ohjelmaan voi hakea pk-yritys tai start-up, joka ei löydä oikeanlaista asiantuntijaa kotimaansa markkinoilta, mutta jolle asiantuntijan erityisosaaminen on merkittävässä roolissa innovaatioiden toteuttamisessa ja kasvun synnyttämisessä. Innovation Associate -ohjelmassa yrityksen ei tarvitse ottaa taloudellista riskiä saadakseen asiantuntija toimintansa tueksi. Hakemus itsessään on kevytrakenteinen ja sisältää vain 10 sivua, joissa yrityksen tulee selittää liikeideansa, kuvailla minkälaisen asiantuntijan osaamista yritys tarvitsee ja selittää, kuinka yritys näkee työskentelevänsä palkattavan tutkijan kanssa ja mitä yritys toivoo saavuttavansa tällä yhteistyöllä.

Innovation Associate -rahoitushaku on auki 30.6.2016 saakka. Haussa valitaan 90 parasta rekrytointisuunnitelmaa ja innovatiivisinta liikeideaa. Avattavat työtehtävät julkaistaan tutkijoiden haettaviksi 1.3.2017–30.4.2017 välisenä aikana ja yritykset pääsevät palkkaamaan itsellensä sopivimman tutkijan touko-kesäkuussa 2017 ja työsopimukset voidaan allekirjoittaa syyskuusta 2017 alkaen vuodeksi eteenpäin.

Lisätietoja

Helsinki EU Office hakee kahta harjoittelijaa

Helsinki EU Office hakee hallinnon harjoittelijaa ajalle 22.8.2016 – 20.2.2017 sekä viestinnän harjoittelijaa ajalle 19.10.2016 – 18.4.2017. Harjoittelusta maksetaan palkkaa 1 569,57 eur/kk.  Hakuaika hallinnon harjoittelijan tehtävään päättyy 27.5.2016 ja viestinnän harjoittelijan tehtävään 7.6.2016. Haastattelut hallinnon harjoittelijan tehtävään järjestetään Helsingissä 6.6.2016 ja viestinnän harjoittelijan tehtävään 16.6.2016.

Hallinnon harjoittelijan hakuilmoitus

Viestinnän harjoittelijan hakuilmoitus

Komission älykkään erikoistumisen foorumi teollisuuden modernisaatiolle ja investoinneille avautuu kesäkuussa

Helsingin EU-toimisto osallistui 11.5.2016 älykkään erikoistumisen foorumin (S3 Platform) ja komission järjestämään infopäivään Brysselissä. Tilaisuuden aiheena oli uusi, kesäkuussa avattava temaattinen älykkään erikoistumisen ”Teollisuuden modernisaatio ja investointi” -foorumi. Foorumin taustalla on ajatus siitä, että alueet ja niiden harjoittama politiikka voivat olla avainroolissa EU:n teollisuuden modernisaatiossa.

Integroitua lähestymistapaa hyödyntämällä, uusi foorumi pyrkii varmistamaan teollisuuden vahvan mukanaolon älykkään erikoistumisen strategioiden toimeenpanossa. Foorumin keskeisenä tavoitteena on toimia alueellisena alustana yhteisten intressien löytämiselle EU-tasolla, sillä teollisuuden nykyaikaistamiseksi alueiden tulee yhdessä löytää keinoja mm. innovointikapasiteetin kasvattamiseksi, resurssien käytön tehostamiseksi, uusien teknologioiden sekä ammattitaidon kehittämiseksi.

Teollisuuden modernisaatio ja investointi -foorumin tavoitteena on tehostaa alueiden välistä yhteistyötä, keskittyen erityisesti klustereiden parempaan hyödyntämiseen. Älykkään erikoistumisen temaattiset foorumit ja eurooppalaiset strategiset klusterikumppanuudet (European Strategic Cluster Partnerships) pyrkivät yhdessä luomaan infrastruktuurin investointiprojekteille uusien liiketoimintamahdollisuuksien ja kasvun luomiseksi. Muun muassa Vanguard-aloite on käyttänyt tätä lähestymistapaa Advanced Manufacturing -pilottiohjelmassaan. Komissiolta on avautumassa toukokuun 2016 aikana “ Towards European Strategic Cluster Partnerships for Smart Specialisation Investments” -haku, joka tähtää teollisuuden nykyaikaistamiseen johtavien kumppanuuksien muodostumiseen mm. KET, ICT, palveluinnovaatiot ja resurssitehokkuus- toimialoilla.

Lue koko raportti

Pk-yritys tai start-up: Hae SME Innovation Associate -ohjelmaan ja palkkaa tohtori yritykseesi

EU tarjoaa pk-yrityksille ja start-upeille mahdollisuuden rekrytoida jostain toisesta kuin yrityksen kotimaasta tohtoriksi väitelleen tutkijan toteuttamaan yrityksen innovatiivista liikeideaa. Horisontti 2020 -ohjelman alainen Innovation Associate -haku antaa yrityksille mahdollisuuden saada toimintaansa mukaan alansa kovimpia osaajia ulkomailta. Komissio rahoittaa tutkijan palkkakustannusten lisäksi muutto-, matka- ja koulutuskustannuksia.

Ohjelma on tarkoitettu toisaalta yrityksille, jotka tarvitsevat apua liikeideansa toteuttamiseen, ja toisaalta tutkijoille, jotka etsivät haastetta työurilleen yritysmaailmasta. Ohjelmaan voi hakea pk-yritys tai start-up, joka ei löydä oikeanlaista asiantuntijaa kotimaansa markkinoilta, mutta jolle asiantuntijan erityisosaaminen on merkittävässä roolissa innovaatioiden toteuttamisessa ja kasvun synnyttämisessä. Innovation Associate -ohjelmassa yrityksen ei tarvitse ottaa taloudellista riskiä saadakseen asiantuntija toimintansa tueksi. Hakemus itsessään on kevytrakenteinen ja sisältää vain 10 sivua, joissa yrityksen tulee selittää liikeideansa, kuvailla minkälaisen asiantuntijan osaamista yritys tarvitsee ja selittää, kuinka yritys näkee työskentelevänsä palkattavan tutkijan kanssa ja mitä yritys toivoo saavuttavansa tällä yhteistyöllä.

Innovation Associate -rahoitushaku on auki 30.6.2016 saakka. Haussa valitaan 90 parasta rekrytointisuunnitelmaa ja innovatiivisinta liikeideaa. Avattavat työtehtävät julkaistaan tutkijoiden haettaviksi 1.3.2017–30.4.2017 välisenä aikana ja yritykset pääsevät palkkaamaan itsellensä sopivimman tutkijan touko-kesäkuussa 2017 ja työsopimukset voidaan allekirjoittaa syyskuusta 2017 alkaen vuodeksi eteenpäin.

Lisätietoja

EU:n arktinen tiedonanto pyrkii yhtenäistämään arktisen alueen politiikkaa

EU:n ulkosuhdehallinnon edustaja Federica Mogherini ja Euroopan komissio hyväksyivät 27.4.2016 EU:n toimintaa arktisella alueella ohjaavan ehdotuksen EU:n politiikaksi. Arktisen tiedonannon mukaan EU:n arktisen alueen politiikka keskittyy erityisesti ilmastonmuutoksen torjuntaan, ympäristön suojeluun, kestävään kehitykseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Tutkimuksen, tieteen ja innovaatioiden erityinen tärkeys on otettu huomioon kaikilla painopistealueilla.

Mogherini korosti, että arktiseen alueeseen liittyy valtavaa sosiaalista, taloudellista ja ympäristöön liittyvää merkitystä ja se on keskeinen alueellisen ja maailman turvallisuuden kannalta sekä strateginen osa EU:n ulkopolitiikkaa. Mogherini nosti esiin, että arktisen alueen turvallisuus, kestävä kehitys sekä vauraus hyödyttävät alueen neljää miljoonaa asukasta mutta myös EU:ta ja koko maailmaa. Ympäristö-, meri- ja kalastusasioista vastaava komissaari Karmenu Vella korosti arktisen alueen vaikutuksia maailmanlaajuisiin sääoloihin, meriin, ekosysteemeihin ja paikalliseen luonnon monimuotoisuuteen. Vella korosti, että vaikka ihmisten toiminta arktisella alueella tulee väistämättömästi lisääntymään, tulee huolehtia siitä, että se tapahtuu kestävällä tavalla. Arktisen alueen asukkaiden toimeentulo on turvattava ja alueen tärkeintä resurssia, eli ympäristöä, on suojeltava.

Lue koko raportti

Tukipalveluita tarjolla esikaupallisten ja innovatiivisten julkisten hankintojen suunnitteluun

European Assistance for Innovation Procurement (EAFIP) tukee julkisia hankkijoitakehittämään esikaupallisen hankinnan (PCP, Pre-Commercial Procurement) tai innovatiiivisen ratkaisun julkisen hankinnan (PPI, Public Procurement of Innovative Solutions) tarjoamalla tukipalveluita ja oikeudellista neuvontaa hankinnan käynnistämisessä ja toimeenpanossa. Kaikki julkiset hankkijat EU maista voivat hakea tukipalveluita, joita tullaan tarjoamaan yhteensä 12 hankkeelle. Tukipalveluista kiinnostuneet voivat täyttää EAFIP:in nettisivuilta löytyvän kyselylomakkeen 30.6.2016 mennessä.

Tukipalveluiden saajien valinnassa noudatetaan EAFIP:in määrittelemiä kriteerejä. Valituilla hankkijoilla on oltava konkreettinen intressi ja sitoumus aloittaa PCP- tai PPI -projekti. Esikaupallisten ja innovatiivisten julkisten hankintojen potentiaalinen vaikutus otetaan huomioon valinnassa. Tukipalveluiden saajat valitaan ottaen huomioon hankkijoiden maantieteellinen sijainti, jotta tuki jakaantuu tasaisesti jäsenmaiden kesken. Tukipalveluiden saamiseksi julkisen hankkijan tulee olla kokematon esikaupallisten ja innovatiivisten julkisten hankintojen toimeenpanossa kyseisen maan oikeusjärjestelmän alla, jolloin tarve tukipalveluille on perusteltu

EAFIP on aloite, joka keskittyy innovatiivisten julkisten hankintojen etujen esiin nostamiseen sekä julkisten hankkijoiden koulutukseen ja tukemiseen. Aloite kohdistuu erityisesti ICT-pohjaisten ratkaisujen innovatiivisten julkisten hankintojen toimeenpanoon EU:ssa kolmen vuoden aikana (2015–2017). EAFIP pyrkii korostamaan innovatiivisten julkisten hankintojen etuja sekä parhaita käytäntöjä ympäri Eurooppaa rohkaistakseen ICT-ratkaisuiden innovatiivisia julkisia hankintoja.

Lisätietoja tukipalveluiden hakemisesta

Lisätietoja EAFIP:ista

Komission älykkään erikoistumisen foorumi teollisuuden modernisaatiolle ja investoinneille avautuu kesäkuussa

Helsingin EU-toimisto osallistui 11.5.2016 älykkään erikoistumisen foorumin (S3 Platform) ja komission järjestämään infopäivään Brysselissä. Tilaisuuden aiheena oli uusi, kesäkuussa avattava temaattinen älykkään erikoistumisen ”Teollisuuden modernisaatio ja investointi” -foorumi. Foorumin taustalla on ajatus siitä, että alueet ja niiden harjoittama politiikka voivat olla avainroolissa EU:n teollisuuden modernisaatiossa.  Integroitua lähestymistapaa hyödyntämällä, uusi foorumi pyrkii varmistamaan teollisuuden vahvan mukanaolon älykkään erikoistumisen strategioiden toimeenpanossa. Foorumin keskeisenä tavoitteena on toimia alueellisena alustana yhteisten intressien löytämiselle EU-tasolla, sillä teollisuuden nykyaikaistamiseksi alueiden tulee yhdessä löytää keinoja mm. innovointikapasiteetin kasvattamiseksi, resurssien käytön tehostamiseksi, uusien teknologioiden sekä ammattitaidon kehittämiseksi.

Teollisuuden modernisaatio ja investointi -foorumin tavoitteena on tehostaa alueiden välistä yhteistyötä, keskittyen erityisesti klustereiden parempaan hyödyntämiseen. Älykkään erikoistumisen temaattiset foorumit ja eurooppalaiset strategiset klusterikumppanuudet (European Strategic Cluster Partnerships) pyrkivät yhdessä luomaan infrastruktuurin investointiprojekteille uusien liiketoimintamahdollisuuksien ja kasvun luomiseksi. Muun muassa Vanguard-aloite on käyttänyt tätä lähestymistapaa Advanced Manufacturing -pilottiohjelmassaan. Komissiolta on avautumassa toukokuun 2016 aikana “ Towards European Strategic Cluster Partnerships for Smart Specialisation Investments” -haku, joka tähtää teollisuuden nykyaikaistamiseen johtavien kumppanuuksien muodostumiseen mm. KET, ICT, palveluinnovaatiot ja resurssitehokkuus- toimialoilla.

Lue koko raportti

Osallistu ja vaikuta: Julkinen kuuleminen rajat ylittävästi toimivien yritysten palvelupassista

Euroopan komissio on käynnistänyt julkisen kuulemisen palvelupassista, jonka tavoitteena on vähentää rajat ylittävästi toimivien yritysten hallinnollista taakkaa luomalla sähköinen järjestelmä, jonne palveluntarjoajilta vaadittavat dokumentit kootaan eri jäsenmaiden viranomaisten saataville. Palvelupassin tarkoitus on näin tarjota oikeudellista varmuutta sekä selvyyttä säännöistä, joita yritysten tulee noudattaa toimiessaan toisessa EU-jäsenmaassa. Palvelupassin myötä yrityksen tarvitsisi asioida käytännössä vain kotimaansa viranomaisten kanssa ennen toiminnan aloittamista toisessa jäsenmaassa.

Julkisen kuulemisen tarkoitus on konsultoida palvelupassin käyttöönottoa sekä siihen liittyviä haasteita. Erityisesti tarkoitus on nostaa esiin sääntelyyn liittyviä esteitä rakennus- ja yrityspalvelualan sektoreilla sekä vakuutusalalla. Kuulemisella pyritään kokoamaan sidosryhmien näkemyksiä näiden esteiden vaikutuksista heidän toimintaansa sekä ongelmien ratkaisemiseksi. Julkinen kuuleminen on auki 26.7.2016 saakka. Komissio toivoo erityisesti yrityspalveluiden (mm. arkkitehtuuri, tekniikan ala, kirjanpito) rakennusalan sekä vakuutuspalveluiden tarjoajilta ja asiakkailta sekä viranomaisilta kannanottoja.

Palvelupassi on yksi komission viime vuonna esittelemän EU:n uuden sisämarkkinastrategian aloitteista. Uusi strategia pyrkii tekemään sisämarkkinoista entistä syvemmät, reilummat ja innovatiivisemmat. EU:n sisämarkkinoista, teollisuudesta, yrittäjyydestä ja pk-yrityksistä vastaava komissaari Elżbieta Bieńkowska korostaa, että vaikka palvelut koostavat kaksi kolmasosaa EU:n taloudesta, ovat rajat ylittävien palveluiden säännökset alikehittyneitä.

Lisätietoja

Lisätietoja julkisesta kuulemisesta