Horisontti2020 PPP -infopäivä energiatehokkaista rakennuksista, tulevaisuuden tuotantolaitoksista, kestävästä prosessituotannosta sekä vihreistä liikennemuodoista

Komissio järjestää 14.10.2016 infopäivän, jossa tarkastellaan julkisen ja yksityisen sektorin välisten kumppanuuksien (public-private partnership) toimintaa ja esitellään käynnissä olevia hankkeita energiatehokkaat rakennukset, tulevaisuuden tuotantolaitokset, kestävä prosessituotanto sekä vihreät liikennemuodot – aihepiireistä.

Tilaisuudessa esitellään tulevia rahoitushakuja ja se toimii samalla myös hyvä verkostoitumismahdollisuutena. Infopäivään voi myös päästä esittelemään omaa hanketta tai yritystä yllä olevien teemojen puitteissa.

Lisätietoja

Rekisteröityminen

Interreg Baltic Sea -ohjelman Seed Money -hankevalmistelurahan ensimmäinen haku avautuu pian

Interreg Baltic Sea Region -ohjelman hankevalmistelurahan (Seed Money) ensimmäinen haku avautuu 28.9.2016 ja haku jatkuu 15.2.2017 saakka. Hankevalmisteluraha on Interreg Baltic Sea Region -ohjelman alaista rahoitusta, joka on tarkoitettu sellaisten projektien rahoitushakemusten valmisteluun, jotka ovat strategisesti tärkeitä EU:n Itämeri-strategian (EUSBSR) jollekin politiikka-alalle tai horisontaaliselle toimelle. Ollakseen oikeutettu rahoitukseen, jokaisen hankevalmistelurahaa hakevan projektihakemuksen mukana tulee esittää suosituskirje vastuulliselta politiikka-alan tai horisontaalisen toimen koordinaattorilta (PAC tai HAC). Ennen hakemuksen lähettämistä tulee siis olla yhteydessä sen politiikka-alan tai horisontaalisen toimen vastaavaan koordinaattoriin, jonka alaan oma projekti liittyy. Tällä hetkellä on käynnissä useita hankevalmistelurahaa hakemusten valmisteluun saaneita Interreg Baltic Sea Region -projekteja.

EUSBSR on EU:n jäsenvaltioiden ja komission välinen sopimus yhteistyön syventämisestä Itämeren alueella ja ensimmäinen makroalueellinen strategia Euroopassa. Sen tarkoitus on vahvistaa Itämeren alueen yhteistyötä, jotta alueen kohtaamiin haasteisiin pystytään vastaamaan ja samalla pyritään edistämään alueen entistä tasapainoisempaa kehitystä. Strategialla on kolme päätavoitetta: meren pelastaminen, alueen yhdistäminen ja hyvinvoinnin lisääminen. Useat instituutiot ovat myöntäneet hankevalmistelurahaa EUSBSR-projekteille vuodesta 2012 saakka.

Lisätietoja

EU-maiden ja Suomen innovaatiotulostaulut julkaistiin 14.7.2016

Euroopan komissio julkaisi tänään 14.7. vuoden 2016 Euroopan innovaatioiden tulostaulun, alueellisen innovaatioiden tulostaulun ja Innobarometri-tutkimuksen tulokset. Tulosten mukaan Eurooppa kuroo yhä kiinni Yhdysvaltojen ja Japanin etumatkaa innovointialalla, mutta EU-maiden väliset suorituskyvyn erot ovat yhä suuret. EU-maiden kärkipaikkoja innovaatiotoiminnassa pitävät Ruotsi, Tanska ja Suomi. Nopeimmin kasvava innovoija on Latvia. Koko Euroopan mittakaavassa Sveitsi on tänäkin vuonna pitänyt asemansa innovaatiojohtajana. Alueellisen tulostaulun mukaan Suomen alueet ovat edelleen vahvoja innovaatiotoiminnassa (Helsinki-Uusimaa innovaatiojohtaja), mutta jokaisen alueen innovaatiosuosituskyky on laskusuunnassa vuoteen 2014 verrattuna.

Lue koko teksti

 

Invest and Connect – 7th European Summit of regions and cities, Bratislava 8-9.7.2016

Alueiden komitea järjestää joka toinen vuosi yhdessä EU-puheenjohtajamaan kanssa huippukokouksen alue- ja paikallistason vaikuttajille ja poliittisille luottamushenkilöille. Tänä vuonna huippukokouksen teemana oli investoinnit ja yhdistäminen (connect).  Digitalisaation ja älykkään teknologian hyödyntäminen kaupunkien ja alueiden kilpailukyvyn lisäämisessä oli koko konferenssin läpileikkaava teema.  Brexit ja erityisesti kaupunkien ja alueiden mahdollisuus vastata Brexitin taustalla oleviin syihin (EU:n ja kansalaisten välinen kuilu, syrjäytymisen ehkäiseminen, parempi viestintä EU:n hyödyistä kansalaisille jne.) nousi myös tärkeäksi keskusteluaiheeksi. Tapahtumaan osallistui 1000 alue- ja paikallistason vaikuttajaa ja asiantuntijaa.

Lue koko raportti

iEER-hankkeen tavoite nuorten yrittäjyyden tukemisessa sai komissaarilta vahvan tuen

Uudenmaan liiton vetämän iEER-hankkeen (Boosting innovative Entrepreneurial Ecosystem in Regions for young entrepreneurs) kick-off tilaisuus järjestettiin 28.6. Brysselissä. Yhteistyössä Euroopan komission sekä Alueiden komitean kanssa järjestetty tapahtuma kokosi yli sata osanottajaa sekä reilut 30 puhujaa eri puolilta Eurooppaa. Tilaisuuden avaussanoista vastasivat sisämarkkinoista, teollisuudesta, yrittäjyydestä ja pk-yrityksistä vastaava komissaari Elżbieta Bieńkowska sekä alueiden komitean puheenjohtaja Markku Markkula, jotka molemmat antoivat vahvan tukensa iEER-hankkeelle ja sen tavoitteelle lisätä yrittäjyyttä sekä rakentaa yrittäjyyttä tukevia ekosysteemejä.

Lue koko teksti

Tutkimuskomissaari Carlos Moedas Euroopan parlamentin kuultavana EIC:stä, pilvipalvelusta sekä H2020 väliarvioinnista

Helsinki EU Office osallistui 12.7. Euroopan komission tutkimusasioista vastaavan komissaarin Carlos Moedaksen ja Euroopan parlamentin ITRE-valiokunnan (teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta) keskustelutilaisuuteen, jossa käytiin vuoropuhelua kolmen teeman ympärillä: Euroopan innovaationeuvosto, Euroopan avoimen tieteen pilvipalvelu ja Horisontti2020 väliarviointi. Eniten keskustelua tilauudessa synnytti EIC:n toiminnan järjestäytyminen.

Moedas: ”EIC on ennen kaikkea innovaatiobrändi”

Komissaari avasi tilaisuuden kertomalla EIC:n taustaa ja miksi tällaiseen vaihtoehtoon on päädytty. Moedaksen mukaan yksi keskeisimmistä ongelmista on se, etteivät pk-yritykset edelleenkään ole tietoisia eurooppalaisesta tuesta, osaksi siksi, että tuki (niin rahallinen kuin neuvontakin) on liian kaukana yrittäjien arjesta. Toisaalta osa innovoivista pk-yrityksistä ei koe EU:n rahoitusohjelmia kiinnostavina vaihtoehtoina byrokraattisuutensa, hitautensa ja joustamattomuutensa vuoksi.

Moedas painotti useasti parlamentaarikoille, ettei EIC:ssä ole nimestään huolimatta kyse mistään uudesta institutionaalisesta elimestä vaan pyrkimyksenä on luoda ERC:n kaltainen brändi innovaatiotoiminnalle. EIC:n ytimessä on tietoisuuden lisääminen muuttamalla toimintaa ja lisäämällä yhteistyötä eri tahojen kuten mm. EIT:n, EIB:n, kansallisten innovaatiokeskusten ja eritoten muiden komission pääosastojen kanssa, jotta innovaatiotoimintaan saadaan tuottamaan. Horisontti2020 oikeudellista kehystä ei tulla nyt muuttamaan, eikä myöskään budjettiin tulla koskemaan, sillä aluksi muutokset eivät koske kuin toiminnan ja instrumenttien uudelleen organisointia, Moedas tähdensi.

Lue koko raportti

Robert Madelinin innovaatioraportti ”Opportunity Now: Europe’s Mission to Innovate” kartoittaa innovatiivista Eurooppaa

Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker määräsi kesäkuussa 2015 innovaatiopolitiikasta vastaavan neuvonantajansa Robert Madelinin (entinen DG Connect:n pääjohtaja) tekemään strategisen arvioinnin siitä, kuinka Eurooppaan saadaan luotua innovaatiomyönteisempi toimintaympäristö. Mandelinin toimeksiantoon kuului lisäksi kehittää eri politiikanaloja ylittävää innovaatioajattelua ja tuoda tuoretta ajattelua tapaan, jolla komissio kehittää ja toimeenpanee innovaatiopolitiikkaansa. Omien sanojensa mukaisesti Mandelin pyrkii raportissa tekemään eurooppalaisille toimijoille ymmärrettäväksi innovaattoreiden tarpeita, käytäntöjä ja oivalluksia globaalisti, luoden pohjan uudistetulle sitoumukselle innovatiivisesta Euroopasta.

Tiistaina 5.7. julkaistussa innovaatioraportissa ”Opportunity Now: Europe’s Mission to Innovate” Madelin pyrkii arvioimaan, miten Eurooppa tulee parhaiten asemoida globaalina innovaatiomyönteisenä toimijana ja miten eurooppalaiset ideat saadaan markkinoille. Raportissa arvioidaan, mitkä sääntelyn ja politiikan puitteet voivat tukea näitä tavoitteita parhaiten ja kuinka saadaan luotua tehokkaammin voimakasta mutta samalla ketterää rahoitusta innovatiiviselle kasvulle. Raportin on julkaissut European Political Strategy Center (EPSC), joka on komission sisäinen ajatushautomo.

Lisätietoja ja linkki raporttiin

Euroopan liikenneväki kokoontui Rotterdamiin

Hollannin EU-puheenjohtajakauden päättyessä jokavuotiset TEN-T päivät kokosivat ennätykselliset, miltei 3000 osallistujaa keskustelemaan liikenteen ja investointien tulevaisuudesta 20–22.6.2016. Tänä vuonna tilaisuudessa keskityttiin erityisesti älykkääseen, yli rajojen saumattomasti sujuvaan ja puhtaaseen liikenteeseen.  Myös TEN-T verkkojen suhde EU:n ulkopuolella oleviin liikennereitteihin oli selvästi nouseva teema. Koska tapahtuman pääteemana oli investoinnit liikenteen kehittämiseen, aikaisemmista TEN-T tapahtumista poiketen, tapahtumaan osallistui suuri määrä  Euroopan infrastruktuuri-investointeihin erikoistuneita rahoittajia Euroopan Investointipankin johdolla.

Komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen kannusti muiden puhujien lailla vauhdittamaan taloudellista kasvua hyödyntämällä uusia rahoitusinstrumentteja, EFSI -rahastoa ja EIB:n lainamahdollisuuksia. Myös maakuntien ja kaupunkien rooli liikenneinfrastruktuurin kehittämisessä ja toteuttamisessa TEN-T partnerina tuli vahvasti esiin. Kaikkien liikenteen kasvukäytävien johtajat esittelivät omat etenemisraporttinsa ja suunnitelmansa. Baltian maiden, Puolan ja Suomen liikenneministerit allekirjoittivat myös Rail Baltica-julistuksen, joka liittyy tämän ratahankkeen toteuttamisen suuntaviivoihin.

Tilaisuuteen liittyviä esityksiä ja webstream-esityksiä

Marie Sklodowska-Curie Actions – foorumissa jaettiin tietoa ja kokemuksia akateemisen tutkimuksen ja yritysmaailman yhdistämisestä

Marie Sklodowska-Curie 2016 Forum: Where Business and Research Talent Meet -tapahtuma järjestettiin 29.7. Brysselissä. Tapahtuma keskittyi Marie Sklodowska-Curie Actions -rahoituksen (MSCA) mahdollistamaan tutkijaliikkuvuuteen erityisesti akatemian sekä yritysmaailman välillä. Päivän aikana nousi esiin kysymyksiä erityisesti liittyen MSCA-rahoituksen Individual Fellowships -toimiin, jotka mahdollistavat kokeneiden, jo väitelleiden tutkijoiden, osaamisen laajentamisen jatkokoulutusmahdollisuuksien ja liikkuvuuden avulla. Isäntäorganisaationa voi toimia yliopistojen ja tutkimuslaitosten lisäksi myös yritys tai muu ei-akateemisen sektorin organisaatio. Seminaariosallistujia kiinnosti päivän teeman mukaisesti se, kuinka löytää yritys isäntäorganisaatioksi. MSCA-tutkijat korostivat yhteistyön, verkostoitumisen, konferensseihin osallistumisen ja esimerkiksi verkkoyhteisöpalvelu Linkedinin roolia itselle sopivan yrityksen löytämisessä. Tapahtumassa esiteltiin lisäksi uudistuvaa tutkijoille suunnattua EURAXESS työ- ja liikkuvuusportaalia.

MSCA tarjoaa tutkijoille mahdollisuuden työskennellä kotimaansa tai oman sektorinsa ulkopuolella ja vastaanottavat organisaatiot saavat näin käyttöönsä huippuosaajan EU:n rahoituksella. MSCA mahdollistaa tutkimukseen keskittyneiden organisaatioiden (yliopistot, tutkimuskeskukset ja yritykset) vastaanottaa lahjakkaita ulkomaisia tutkijoita ja luoda strategisia kumppanuuksia johtavien instituutioiden kanssa ympäri maailmaa. MSCA-rahoitus on aina hakijaorganisaatiolle myönnettävää avustusta, ei koskaan apurahaa. MSCA-rahoitus on relevantti sekä akateemiselle että ei-akateemiselle sektorille ja se on tarkoitettu tutkijoille ja t&i-henkilöstölle eri uravaiheissa. MSCA-rahoitus tarjoaa viisi erilaista mahdollisuutta tutkijaliikkuvuuteen: nuorten tutkijoiden peruskoulutus (seuraava haku avautuu 15.9.2016 ja päättyy 10.1.2017), tutkijoiden liikkuvuusrahoitus (haku on auki ja sulkeutuu 14.9.2016), henkilöstövaihto sektoreiden tai maiden välillä, liikkuvuus- ja koulutusohjelmien yhteisrahoitus (haku on auki ja päättyy 29.9.2016) sekä laajalle yleisölle tarkoitettu European Researchers’ Night (seuraava haku aukeaa vuonna 2018).

Lisätietoja

MSCA Forum 2016 nettisivut ja webstream-tallenne