Helsinki EU Officen uudet EU-rahoitusoppaat ja EU-strategiaopas julkaistu

Helsinki EU Office on julkaissut kolme uutta palvelutuotetta sopimuskumppaniensa käyttöön: EU-rahoitusoppaan, EU-strategiaoppaan ja oppaan EU-rahoituksesta EU:n ulkopuolisten maiden kanssa. Kyseessä on yhteistyötahojemme tarpeista syntyneet kohdennetut ja räätälöidyt oppaat EU-hanketyön tukemiseksi. Oppaisiin on koottu taustatahojemme painopisteiden mukaisesti tärkeimmät EU-rahoitusvälineet, keskeisimmät rahoitusvälineet EU:n ulkopuolisten maiden kanssa tehtävään hankeyhteistyöhön ja niiden viitestrategiat.

Euroopan unionilla on lukuisia eri rahoitusohjelmia, joiden kautta voi saada rahoitusta sekä EU:n jäsenmaiden väliseen hankeyhteistyöhön ja yhteistyöhön EU:n ulkopuolisten maiden kanssa. Oppaat auttavat arvioimaan, löytyykö kehitteillä olevalle hankeidealle EU:n erillisohjelmarahoitusta. Oppaissa on kuvattu myös menestyksellisen EU-hankkeen tunnusmerkkejä. Helsinki EU Office päivittää molempia oppaita ja linkkejä säännöllisesti. Mikäli tarvitsette lisätietoa, Helsinki EU Officen henkilökunta vastaa mielellään kysymyksiinne.

EU-rahoitusohjelmaopas 2016

EU-hankerahoitus: unionin ulkopuoliset maat

EU-strategiaopas

 

Interreg Europe -rahoitusohjelman kolmas hakukierros aukeaa 1.3.2017

Eurooppalaista alueyhteistyötä edistävän Interreg Europe -ohjelman seuraava rahoitushaku on auki 1.3.–30.6.2017. Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittamalla Interreg Europe -ohjelmalla rahoitetaan alueiden välisiä yhteistyöhankkeita ja luodaan alustoja hyvien käytäntöjen vaihtoon. Ohjelman EAKR-rahoitusosuus on 359 miljoonaa euroa vuosille 2014–2020. Tarkemmat tiedot tulevasta kolmannesta hakukierroksesta ja sen painopisteistä julkaistaan tammikuussa 2017.

Lisätietoa

EASME etsii asiantuntijoita meri- ja kalastusasioiden hankearviointiin ja -seurantaan

Euroopan komission pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto EASME etsii asiantuntijoita Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta rahoitettujen hankkeiden arviointi- ja seurantatehtäviin. Hakijoiksi toivotaan monipuolisesti eri meri- ja kalastusasioiden asiantuntijoita niin tieteiden, yritystoiminnan kuin julkishallinnon alalta. Kiinnostuneita asiantuntijoita pyydetään rekisteröitymään Euroopan komission internetportaalin kautta.

Lisätietoa

URBACT avannut kaupungeille suunnatun kestäviä kaupunkiratkaisuja etsivän Good Practice -haun

EU:n URBACT-ohjelman tavoitteena on edistää kestävää kaupunkikehitystä ja kaupunkien välistä yhteistyötä Euroopassa sekä kehittää yhteisiä ratkaisuja kaupunkien haasteisiin. Ohjelma on osa EU:n koheesiopolitiikkaa ja se saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastolta, jäsenmailta sekä Norjalta ja Sveitsiltä. URBACT:in Good Practice -haku etsii kaupunkeja jakamaan erilaisia kestäviä kaupunkikehityksen ratkaisuja esimerkiksi ilmasto- ja ympäristöasioiden, työttömyyden ja ikääntyvän väestön asettamiin haasteisiin. Haussa menestyville kaupungeille myönnetään URBACT Good Practice City -status, ne saavat mahdollisuuden olla mukana URBACT Good Practices -ryhmässä sekä jakaa omia parhaita esimerkkejään kestävistä ratkaisuista kansainvälisesti URBACT-ohjelman järjestämien tapahtumien kautta. Valitut kaupungit ovat mukana myös syyskuussa 2017 järjestettävässä Good Practice Festival -tapahtumassa. Haku ohjelmaan on auki 31.3.2017 saakka.

Lisätietoa

 

Euroopan unionin neuvosto haluaa terveysasiat mukaan eurooppalaiseen ohjausjaksoon

Euroopan unionin neuvosto ehdottaa julkisen terveyspolitiikan lisäämistä osaksi eurooppalaista ohjausjaksoa (European Semester) eli EU:ssa toteutettavan talous- ja finanssipolitiikan koordinaatiosykliä, joka on osa EU:n talouden ohjausjärjestelmää. Neuvosto asetti 8.12. kokouksessaan korkeantason työryhmän käsittelemään ehdotusta. Eurooppalainen ohjausjakso alkaa vuosittain taloudellisen kasvun tarkastelulla ja sen aikana jäsenmaat mukauttavat budjetti- ja talouspolitiikkansa EU:n tasolla sovittuihin tavoitteisiin ja sääntöihin. Ohjausjakson päätteeksi kullekin jäsenmaalle annetaan maakohtaiset suositukset, joiden toteuttamista komissio seuraa.

Lisätietoa

Euroopan parlamentti esittää uudistuksia Erasmus+ -ohjelmaan

Euroopan parlamentin kulttuurin ja koulutuksen valiokunta esittää komissiolle muutoksia Erasmus+ -ohjelmaan. Budjetiltaan 14,7 miljardin Erasmus+ pyrkii tarjoamaan yli 4 miljoonalle eurooppalaiselle mahdollisuuden opiskella, tehdä työharjoittelu tai ottaa osaa vapaaehtoistoimintaan toisessa EU-maassa. Valiokunta toivoo vuonna 2014 lanseeratusta Erasmus+ -ohjelmasta helpommin lähestyttävää erityisesti yksilöiden sekä pienten organisaatioiden näkökulmasta. Valiokunta haluaa kasvattaa ohjelman budjettia ja helpottaa entisestään etenkin pienituloisten mahdollisuuksia hakea mukaan ohjelmaan. Valiokunta esittää komissiolle myös ohjelman hakulomakkeiden yksinkertaistamista. Euroopan komissio julkaisee ohjelman väliarvioinnin vuoden 2017 loppupuolella.

 

Digitaalinen terveydenhuolto ja vanhusten hoito puhuttivat eurooppalaisessa aktiivisen ikääntymisen suurkonferenssissa Brysselissä

Brysselissä 6-7.12. järjestetyssä European Summit on Digital Innovation for Active & Healthy Ageing -konferenssissa keskityttiin erityisesti aktiivisen ja terveen ikääntymisen eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden (European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing, EIP on AHA) edistymisen arviointiin. Konferenssin korkean tason puhujat peräänkuuluttivat puheenvuoroissaan etenkin julkis-yksityisten kumppanuuksien syventämistä, julkishallinnon mentaliteetin muutosta kohti kokeilevampaa toimintakulttuuria sekä tarvetta tukea terveysalan startup- yrityksiä sekä kansainvälistä yhteistyötä ja parhaiden käytäntöjen jakamista yhä vahvemmin.

Günter Oettinger, digitaalitalouden ja -yhteiskunnan komissaari, palkitsi konferenssissa 74 eurooppalaista aluetta, mukaan lukien 4 suomalaista kaupunkia ja aluetason toimijaa (Helsinki, Oulu, Kuopio ja Pirkanmaa), niiden investoinneista vanhenevan väestön digitaalisiin palveluihin. Nämä alueet on valittu aktiivisen ja terveen ikääntymisen eurooppalainen innovaatiokumppanuuden vertailuorganisaatioiksi.

Lue koko raportti

Alueiden ja kaupunkien roolia kansainvälisessä kaupunkipoliittisessa päätöksenteossa halutaan vahvistaa

Helsinki EU Office osallistui Brysselissä 5.12. järjestettyyn ”Quito and beyond – the New Urban Agenda” -tilaisuuteen, jossa keskusteltiin YK:n asuin- ja kestävän kaupunkikehityksen konferenssissa Ecuadorin Quitossa lokakuussa 2016 sovitusta uudesta kaupunkikehitysohjelmasta ja sen suhteesta EU:n kaupunkiagendaan. Tilaisuuden keynote-puheen pitäneen YK:n Habitat III sihteeristön Roi Chitin mukaan YK:n kaupunkiagenda sisältää hyvin pitkälti samoja konsepteja kuin EU:n kaupunkipoliittiset linjaukset, mutta EU:hun verrattuna YK:n agendan kärsii toimeenpanon haasteista ja prosessien hitaudesta. Tilaisuuden paneelikeskustelun keskeiseksi viestiksi nousi tarve arvioida uudelleen paikallis- ja valtiotason välistä työnjakoa ja vahvistaa paikallishallinnon ja kaupunkien läsnäoloa perinteisillä valtioiden yhteistyöfoorumeilla.

Lue koko raportti

Euroopan teollisuuden tutkimusinvestointien tulostaulu julkistettu

Euroopan komission yhteisen tutkimuskeskuksen ja tutkimuksen ja innovoinnin pääosaston julkaisema vuoden 2016 Euroopan teollisuuden tutkimusinvestointien tulostaulu analysoi yrityksen investointeja tutkimus- ja kehitystoimintaan. Tulosten mukaan erityisesti korkean teknologian yritysten investoinnit tutkimukseen ja kehitykseen kasvoivat merkittävästi tilivuonna 2015–2016, kun taas matalamman teknologian sektoreilla panostus hiipui. EU-alueen yritykset lisäsivät t&k-toimintaansa 7,5 prosentilla ylittäen Yhdysvallat ja globaalin keskiarvon. EU-alueella analysoiduista maista ainoastaan Suomessa suurten yritysten investoinnit tutkimukseen ja kehitykseen laskivat (3,8 prosentilla). Tähän vaikutti erityisesti kehitys Nokiassa, jonka osuus analysoidusta Suomen t&k-toiminnasta oli 63,9 prosenttia.

Tulostaulu on vuosittain julkaistava vertaileva arviointi yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnasta EU:ssa ja tietyissä kolmansissa maissa. Tulostaulu analysoi dataa 2500 yrityksestä, jotka yhdessä edustavat noin 90 prosenttia globaalista panostuksesta tutkimus- ja kehitystoimintaan. Suurimmasta eromäärällisestä t&k -panoksesta vastasi Volkswagen, joka myös oli ainoa eurooppalainen yritys tulostaulun kymmenikössä.

Lisätietoa

Osallistu ja vaikuta: komissio avannut julkisen kuulemisen vuosien 2014–2020 terveysohjelman väliarviointiin liittyen

Euroopan komissio on käynnistänyt julkisen kuulemisen kolmannen terveysohjelmansa väliarviointiin liittyen. Terveysohjelma on tärkeä EU:n terveyspolitiikan työkalu, jolla komissio pyrkii lisäämään yhteistyötä EU-maiden ja terveysalan toimijoiden kanssa ja parantamaan terveydenhuollon toimivuutta koko EU:ssa. Komission kolmas terveysohjelma kattaa vuodet 2014–2020. Väliarvioinnilla komissio arvioi ohjelman tavoitteiden saavuttamista ja mahdollisia kehityskohtia. Julkinen kuuleminen on avoinna 23.2.2017 asti ja siihen toivotaan vastauksia monipuolisesti eri sidosryhmiltä. Komissio julkaisee kuulemisen tulokset vuoden 2017 puolivälissä.

Lisätietoa