Neljä uutta EU:n kaupunkiagendan temaattista kumppanuutta aloittaa toimintansa

Euroopan komissio lanseeraa vuoden 2017 aikana neljä toimintansa aloittavaa uutta kumppanuutta toteuttamaan EU:n kaupunkiagendan tavoitteita. Näiden kumppanuuksien temaattiset painopisteet ovat työ ja taidot, kiertotalous, digitaalinen muutos ja kaupunkiliikenne. Suomesta Oulun kaupunki on mukana koordinoimassa digitaalisen muutoksen kumppanuutta.

Kumppanuuksiin perustuva EU:n kaupunkiagenda pyrkii vastaamaan kaupunkien kohtaamiin haasteisiin ja vahvistamaan kaupunkien roolia EU-politiikassa. Kumppanuuksien tarkoituksena on toteuttaa kaupunkiagendassa määriteltyjä 12 painopistettä. Aiemmin lanseeratut neljä pilottikumppanuutta keskittyvät maahanmuuttajiin, ilmanlaatuun, asumiseen ja köyhyyteen kaupungeissa. Kumppanuuksien kautta jäsenmaat, EU-instituutiot sekä kansalaisjärjestöjen ja yritysten kaltaiset tahot voivat jakaa parhaita käytäntöjä ja ehdotuksia sekä tehdä yhteistyötä kaupunkialueiden kehittämiseksi.

Lisätietoa

Komission uusi korkean tason ryhmä hahmottelemaan Euroopan innovaationeuvostoa

Euroopan komissio on julkaissut uuden korkean tason innovaatiopolitiikan asiantuntijaryhmän kokoonpanon. Ryhmän tärkein tehtävä on toimia neuvoa-antavana tahona ensi vuonna pilotoitavaan Euroopan innovaationeuvostoon (European Innovation Council) liittyvissä kysymyksissä. Tämän korkean tason asiantuntijaryhmän 15 innovaattoria valittiin julkisella haulla 469 kandidaatin joukosta ja se koostuu pääasiallisesti yritys- ja startup-osaajista. Yliopistojen edustajia ryhmässä ei ole. Ryhmän perustamisen avulla halutaan edesauttaa innovaatioiden ja ideoiden päätymistä markkinoille, ja ryhmä toimii lisäksi neuvonantajana komission tavoitteissa tehdä Horisontti2020-ohjelmaan muutoksia, joiden avulla halutaan paikata aukkoja nykyisissä innovaatioiden tukirakenteissa.

Lisätietoa

Science Business -verkosto ennustaa tutkimuksen- ja innovaation yhdeksännen puiteohjelman neuvotteluista hankalia

Science Business -verkosto on julkaissut uuden raportin, jossa se hahmottelee EU:n tutkimuksen ja innovaation yhdeksännen puiteohjelman (FP9) sisältöä. Raportti perustuu syksyllä järjestettyyn konferenssiin, jossa yli 50 yliopistoa, yritystä ja muita innovaatio-organisaatiota kokoontui Brysseliin keskustelemaan EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmien tulevaisuudesta vuoden 2020 jälkeiselle ajalle. Raporttiin Science Business on koonnut konferenssissa esitettyjä ideoita, suosituksia ja varoituksia EU:n tutkimus- ja innovaatiopolitiikan tulevaisuudesta sekä hahmotellut, minkälaisia painotuksia puiteohjelma saattaa saada. Raportti ennakoi neuvotteluista erityisen hankalia monien eri tutkimusalueiden kilpaillessa rahoituksesta. Horisontti2020-ohjelman kautta rahoitusta jaetaan vuosittain yli 10 miljardia.

Science Business -verkosto julkistaa virallisen kannanottonsa vuoden 2017 aikana. Komission virallinen ehdotus puiteohjelman sisällöstä odotetaan julkistettavan vuoden 2018 alkupuolella.

Lisätietoa

Central Baltic -ohjelman rahoitushaku auki 27. helmikuuta asti

EU:n alueellisen yhteistyön Keskisen Itämeren Interreg -ohjelman eli Central Baltic -ohjelman kolmas rahoitushaku on avautunut. Rahoitus on tarkoitettu hankkeille, joissa yhdistyy julkisyhteisöjen, kansalaisjärjestöjen ja yksityisen sektorin toimijoiden osaaminen ja joissa vähintään kahta eri maata edustavat hankekumppanit tekevät yhteistyötä valtioiden rajat ylittävästi keskisen Itämeren alueella. Nyt avoinna olevassa haussa hakijoita kannustetaan kehittämään hankkeita erityisesti vahvistamaan yritysten kilpailukykyä, edistämään luonnonvarojen kestävää käyttöä, parantamaan alueen saavutettavuutta tai lisäämään yhteisöllisyyttä Itämeren alueella. Haku on auki 27. helmikuuta asti.

Keskisen Itämeren 2014–2020 ohjelmassa ovat mukana rannikkoalueet Suomesta, Virosta, Latviasta ja Ruotsista. Ohjelmakauden rahoitus on 115 miljoonaa euroa.

Lisätietoa

Urban Innovative Actions etsii asiantuntijoita hankearviointiin ja -seurantaan

Parhaillaan avoinna olevassa EU:n Urban Innovative Action -rahoitushaussa valituksi tulevien hankkeiden arviointiin ja -seurantaan etsitään nyt asiantuntijoita. Ohjelman pysyvä sihteeristö asettaa valituista henkilöistä ulkoisten asiantuntijoiden paneelin, joka vastaa ohjelman toisen rahoitushaun projektihakemusten strategisesta arvioinnista. Asiantuntijoita haetaan ohjelman toisen hakukierroksen kolmen painopisteen eli maahanmuuttajien ja pakolaisten kotouttamisen, kiertotalouden ja kaupunkiliikenteen saralta. Asiantuntijoiden haku on auki 16.2.2017 asti.

Lisätietoa

Alueet ja kaupungit parempaa tulevaisuutta rakentamassa – European Week of Regions and Cities -tapahtuman valmistelut käyntiin

Euroopan alueiden komitea yhdessä Euroopan komission kanssa avasi syksyllä 2017 järjestettävän European Week of Regions and Cities -tapahtumaviikon valmistelut. Lokakuun 9-12. järjestettävän vuosittaisen eurooppalaisten alueiden ja kaupunkien yhteisen verkostoitumis- ja vaikuttamistapahtuman otsikko on ”Alueet ja kaupungit parempaa tulevaisuutta rakentamassa” (Regions and Cities Working for Better Future) ja se kutsuu sekä kasvukeskukset että kehysalueet kertomaan onnistuneista ja tuloksellisista hankkeista sekä vaikuttamaan EU:n aluepolitiikan suuntaviivoihin ja painotuksiin.

Vuoden 2017 kärkiteemoja ovat kehittyvät, elinvoimaiset ja aktiiviset aluetoimijat, alueiden entistä vahvempi dialogi osana uuden EU-rahoituskauden valmistelua sekä tuloksellisten EU-hankkeiden esittäytyminen ja hyvien kokemusten jakaminen. Lukuisien työpajojen, hanke-esittelyjen ja seminaarien ohella viikon aikana järjestetään myös ns. korkeakouluosuus joka kerää yhteen parin päivän ajaksi nuoria tutkijoita keskustelemaan EU:n aluepolitiikasta ja hankkeista.

Tämän vuoden EWRC-ajankohta on varsin otollinen tilaisuus kansalliseen vaikuttamistyöhön, sillä komissiossa valmistellaan parhaillaan seuraavan rahoituskauden (post-2020) koheesiopolitiikan linjauksia ja painotuksia.

European Week of Regions and Cities Kick-Off tilaisuudessa julkistettiin tämän vuoden kolme kärkiteemaa, joihin lokakuun 9-12. tapahtumat tulee selkeästi pohjautua. Ensimmäisen teemakokonaisuuden (Building resilient regions and cities) tavoitteena on aktivoida alueellisia toimijoita alueita yhdistävään yhteistyöhön, jotta nykyiset aluekehityksen ja globalisaation haasteet Euroopassa saadaan käännettyä positiiviseksi aluekehitystä tukevaksi toiminnaksi.

Toisen teeman (Regions and cities as change agents) kautta osallistujien on mahdollisuus nostaa EU:n päätöksenteon keskusteluun tuloksellisten EU-hankkeiden vaikutusarviointeja ja sitä kautta antaa oma panoksensa tulevan 2020 EU-rahoituskauden painotuksiin ja linjauksiin. Kolmas teema mahdollistaa perinteisemmän tulokulman esitellä tuloksellisia käytänteitä kuluneelta rahoituskaudelta (Sharing knowledge to deliver results).

Muilta osin EWRC-viikon valmistelut ovat pitkälti samankaltaiset kuin viime vuosina. Tällä kertaa lokakuun kokonaisohjelmasta halutaan hieman edeltäjäänsä kevyempi, mutta fokusoidumpi (vähemmän työpajoja), minkä toivotaan myös edesauttavan mahdollisuutta osallistua paremmin Brysselissä järjestettäviin tilaisuuksiin. Myös valintakriteereitä EWRC-ohjelmaan valittavien hankekonsortioiden vähimmäisvaatimusten osalta on hieman lievennetty. Hakuun voi nyt osallistua hankeyhteenliittymät, joissa on mukana vähintään neljä partneria vähintään neljästä jäsenmaasta.

Tapahtumaan pyrkivien hankekonsortioiden hakemusten deadline on 31.3. ja EWRC-ohjelmaan mukaan hyväksytyt hankkeet julkistetaan 5.5. Kumppanuustapaaminen järjestetään Brysselissä 15.5. ja online-rekisteröinti lokakuun EWRC-tapahtumiin aukeaa 8.7.

Kattava paketti lisätietoa, hakukaavakkeita, aikatauluja löytyy osoitteesta: http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/2017

Helsinki EU Office osallistuu tänäkin vuonna tapahtuman toteuttamiseen, seuraa tiiviisti valmistelujen edistymistä ja toivottaa yhteistyökumppanit tervetulleiksi ja rohkeasti mukaan yhteen tämän vuoden merkittävimpään aluepolitiikan tapahtumaan Brysselissä!

 

Uusi raportti analysoi Euroopan rakenne- ja investointirahastojen tuloksia

Komission sarjassaan ensimmäinen raportti Euroopan rakenne- ja investointirahastojen (ERI-rahastot) toiminnasta keskittyy rahastojen 2014–2020 ohjelmakauden kahden ensimmäisen vuoden tulosten arviointiin. Raportin mukaan muun muassa 274 000 yritystä oli vuoden 2015 loppuun mennessä saanut rahoitusta joltain viidestä ERI-rahastosta, ja vuosina 2014–2015 ERI-rahastojen kautta jäsenmaissa rahoitettiin noin miljoonaa erilaista hanketta.

ERI-rahastot ovat EU:n tärkein investointipolitiikan väline, joka sisältää 533 erilaista ohjelmaa. Rahastot koostuvat Euroopan aluekehitysrahastosta, Euroopan sosiaalirahastosta, koheesiorahastosta, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta. Rakenne- ja investointirahastojen vuosien 2014–2020 kokonaisbudjetti on 454 miljardia euroa.

Lisätietoa

Helsinki EU Office vahvasti mukana älykkään erikoistumisen tiedonannon laadinnassa – Smart Regions -konferenssi Helsinkiin kesäkuussa

Helsinki EU Office isännöi 11.1. ERRIN-verkoston (European Regions Research and Innovation Network) älykkään erikoistumisen kuluvan vuoden ensimmäisen työryhmän kokouksen, jossa työryhmä päätti kannanoton tekemisestä komission älykkään erikoistumisen julkiseen kuulemiseen. Julkinen kuuleminen valmistelee älykkään erikoistumisen tiedonantoa, joka julkaistaan toukokuussa 2017.  Työryhmän kannanotossa keskitytään hankkeiden vaikuttavuusarviointiin ja erityisesti alueita yhdistävien synergioiden todentamiseen. Tiedonantoa seuraamaan komissio järjestää Smart Regions -teemalla konferenssin Helsingissä 1-2. kesäkuuta 2017. Komission julkinen kuuleminen, tiedonanto sekä Helsingissä järjestettävä konferenssi valmistelevat komission linjauksia EU:n koheesiopolitiikan tulevaisuudesta vuoden 2020 jälkeiselle rahoituskaudelle.

ERRIN on yli sadan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnasta kiinnostuneen alueen ja niiden Brysselin aluetoimistojen muodostama aktiivinen yhteistyöverkosto. Helsinki EU Officen ERRINin jäsenyyden myötä toimistomme sopimuskumppanit voivat rekisteröityä ERRINin verkkosivuille ilmaiseksi ja hyötyä verkoston tarjoamasta laajasta, ajankohtaisesta EU:n rahoitusohjelmia ja ehdotuspyyntöjä koskevasta tiedosta ja tapahtumista.

Lisätietoa

Alueet ja kaupungit parempaa tulevaisuutta rakentamassa – European Week of Regions and Cities -tapahtuman valmistelut käyntiin

Euroopan alueiden komitea yhdessä Euroopan komission kanssa avasi syksyllä 2017 järjestettävän European Week of Regions and Cities -tapahtumaviikon valmistelut. Lokakuun 9-12. järjestettävän vuosittaisen eurooppalaisten alueiden ja kaupunkien yhteisen verkostoitumis- ja vaikuttamistapahtuman otsikko on ”Alueet ja kaupungit parempaa tulevaisuutta rakentamassa” (Regions and Cities Working for Better Future) ja se kutsuu sekä kasvukeskukset että kehysalueet kertomaan onnistuneista ja tuloksellisista hankkeista sekä vaikuttamaan EU:n aluepolitiikan suuntaviivoihin ja painotuksiin.

Vuoden 2017 kärkiteemoja ovat kehittyvät, elinvoimaiset ja aktiiviset aluetoimijat, alueiden entistä vahvempi dialogi osana uuden EU-rahoituskauden valmistelua sekä tuloksellisten EU-hankkeiden esittäytyminen ja hyvien kokemusten jakaminen. Lukuisien työpajojen, hanke-esittelyjen ja seminaarien ohella viikon aikana järjestetään myös ns. korkeakouluosuus joka kerää yhteen parin päivän ajaksi nuoria tutkijoita keskustelemaan EU:n aluepolitiikasta ja hankkeista.

Tämän vuoden EWRC-ajankohta on varsin otollinen tilaisuus kansalliseen vaikuttamistyöhön, sillä komissiossa valmistellaan parhaillaan seuraavan rahoituskauden (post-2020) koheesiopolitiikan linjauksia ja painotuksia.

WP_20170119_11_21_07_ProEuropean Week of Regions and Cities Kick-Off tilaisuudessa julkistettiin tämän vuoden kolme kärkiteemaa, joihin lokakuun 9-12. tapahtumat tulee selkeästi pohjautua. Ensimmäisen teemakokonaisuuden (Building resilient regions and cities) tavoitteena on aktivoida alueellisia toimijoita alueita yhdistävään yhteistyöhön, jotta nykyiset aluekehityksen ja globalisaation haasteet Euroopassa saadaan käännettyä positiiviseksi aluekehitystä tukevaksi toiminnaksi.

Toisen teeman (Regions and cities as change agents) kautta osallistujien on mahdollisuus nostaa EU:n päätöksenteon keskusteluun tuloksellisten EU-hankkeiden vaikutusarviointeja ja sitä kautta antaa oma panoksensa tulevan 2020 EU-rahoituskauden painotuksiin ja linjauksiin. Kolmas teema mahdollistaa perinteisemmän tulokulman esitellä tuloksellisia käytänteitä kuluneelta rahoituskaudelta (Sharing knowledge to deliver results).

Muilta osin EWRC-viikon valmistelut ovat pitkälti samankaltaiset kuin viime vuosina. Tällä kertaa lokakuun kokonaisohjelmasta halutaan hieman edeltäjäänsä kevyempi, mutta fokusoidumpi (vähemmän työpajoja), minkä toivotaan myös edesauttavan mahdollisuutta osallistua paremmin Brysselissä järjestettäviin tilaisuuksiin. Myös valintakriteereitä EWRC-ohjelmaan valittavien hankekonsortioiden vähimmäisvaatimusten osalta on hieman lievennetty. Hakuun voi nyt osallistua hankeyhteenliittymät, joissa on mukana vähintään neljä partneria vähintään neljästä jäsenmaasta.  

Tapahtumaan pyrkivien hankekonsortioiden hakemusten deadline on 31.3. ja EWRC-ohjelmaan mukaan hyväksytyt hankkeet julkistetaan 5.5. Kumppanuustapaaminen järjestetään Brysselissä 15.5. ja online-rekisteröinti lokakuun EWRC-tapahtumiin aukeaa 8.7. 

Kattava paketti lisätietoa, hakukaavakkeita, aikatauluja löytyy osoitteesta: http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/2017

Helsinki EU Office osallistuu tänäkin vuonna tapahtuman toteuttamiseen, seuraa tiiviisti valmistelujen edistymistä ja toivottaa yhteistyökumppanit tervetulleiksi ja rohkeasti mukaan yhteen tämän vuoden merkittävimpään aluepolitiikan tapahtumaan Brysselissä!

 

Vieraskynä: Suomen suurlähettiläs Belgiassa ja Luxemburgissa Timo Ranta – Suomi 100 Belgiassa

Suomi 100 -juhlinta käynnistyi Belgiassa suomalaisen musiikin parissa. Tammikuun toisena lauantaina lähes loppuunmyyty Bozar-konserttisali kuunteli muun muassa Sibeliuksen ja Esa-Pekka Salosen musiikkia. Samalla käynnistyi pitkä sarja juhlavuoden kunniaksi järjestettyjä tapahtumia. Brysselissä on kokoontunut jo toista vuotta asiaa varten perustettu työryhmä. Koska lähes kaikki suomalaisorganisaatiot Belgiassa ovat pienehköjä, päätimme lyödä hynttyyt yhteen.

Suomi 100 -koordinaation tavoitteena oli varmistaa, että tapahtumia on tasaisesti ympäri vuotta. Samalla pyriittiin siihen, että tapahtumia syntyy jokaiselle-jotakin-periaatteella. Lopputulos ylitti odotukset. Musiikin lisäksi tarjolla on ainakin yliopistoja, elokuvia, näyttelyjä, kuusenistutusta, kesäjuhla, kirjoja, vastaanotto ja juhlamessu.

Juhlavuoden teema on “yhdessä”. Belgiassa tuota teemaa on toteutettu kaikilla tasoilla. Suunnittelu tehtiin yhdessä suomalaistoimijoiden kesken, ja osa niistä myös toteutetaan eri toimijoiden yhteistyönä. Lisäksi tapahtumat pyritään toteuttamaan niin, että ne tuovat yhteen suomalaisia ja belgialaisia eri elämänaloilta. Lähes kaikki tapahtumat ovat avoimia kaikille, ja niitä tullaan mainostamaan voimallisesti, jotta niihin saataisiin myös uusia tuttavuuksia.

Juhlavuosi on jälleen kerran osoittanut, miten suuri vahvuus on Belgian suomalaistoimijoiden saumaton yhteistyö. Kaikilla toimijoilla on omat vahvuutensa, jotka on saatu nyt parhaaseen käyttöön. Samalla on ikään kuin vaivihkaa tullut esille nyky-Suomen monimuotoisuus. Ei ole mitään pysyvää ja muuttumatonta Suomi-profiilia vaan Suomi on jatkuvasti kehittyvä, elävä ja vuorovaikutteinen toimija. Kaikki juhlavuoden tapahtumat syntyvät yhdessä – kaikki osallistujat tekevät tapahtuman.

Juhlavuoden valmistelu osoitti myös miten hienosti Suomen eri alueelliset toimijat pelaavat yhteen. Yksi Suomen rikkaus on sen moninainen kaupunkien ja maakuntien kirjo. Sitä pyritään mahdollisuuksien mukaan tuomaan esiin eri tapahtumissa.

Juhlavuoden tapahtumien valmistelu on osoittanut, että Suomi kiinnostaa Belgiassa ja sen maine on erittäin hyvä. Vaikuttaa siltä, että pohjoismaisuus on ylipäätään nyt erittäin muodikasta Länsi-Euroopassa. Useimmat belgialaiset yhteistyökumppanit ovat ottaneet oma-aloitteisesti yhteyttä ja pyytäneet neuvoja ja yhteistyötä tapahtumien järjestämisessä.

Paras mahdollinen lopputulos tästä vuodesta olisi Suomen tunnettuuden pysyvä lisääntyminen. Jos samalla osallistujille jää halu jatkaa tutustumista Suomeen ja suomalaisiin, tulostavoite on saavutettu kirkkaasti. Toivon, että suomalaistoimijoiden tiivis yhteistyö jatkuu myös juhlavuoden jälkeen.

Timo Ranta

Suomen suurlähettiläs Belgiassa ja Luxemburgissa

Belgian Suomi 100 -tapahtumia on kuvattu yksityiskohtaisemmin Brysselin suurlähetystön nettisivuilla osoitteessa http://www.finlande.be/public/Print.aspx?contentid=357093&nodeid=37416&culture=fi-FI&contentlan=1 .

Belgian Suomi 100 -tapahtumille on myös avattu oma julkinen Facebook-sivu, joka löytyy osoitteesta https://www.facebook.com/Finland100inBelgium/