Euroopan komission uusi ehdotuspyyntö tukee investointeja Euroopan liikenneinfrastruktuuriin miljardilla eurolla

Euroopan komission tavoitteena on rahoittaa liikenneinfrastruktuurihankkeita Euroopassa uudella tavalla. Komissio yhdistää uuden ehdotuspyynnön kautta Verkkojen Eurooppa -välineen (Connecting Europe Facility, CEF) Euroopan strategisten investointien rahaston, Euroopan investointipankin, kansallisten kehityspankkien ja yksityisten sijoittajien avustuksiin ja rahoitukseen. Uuden ehdotuspyynnön koko on miljardi euroa. Yhdistämällä eri rahoitusvälineitä komissio pyrkii rohkaisemaan investoimista liikenneinfrastruktuurin innovatiiviseen ja kestävään kehittämiseen sekä tukemaan samalla työpaikkojen luomista.

Valituksi tulevien hankkeiden tulee edistää kestäviä ja saumattomia liikenneyhteyksiä Euroopan laajuisessa liikenneverkossa eli TEN-T-verkossa. Ensisijalla haussa ovat hankkeet, jotka tähtäävät poistamaan liikenteen pullonkauloja, tukemaan rajat ylittäviä yhteyksiä ja nopeuttamaan liikenteen digitalisointia alueilla, joilla on paljon potentiaalia ja markkina-aukkoja. Ehdotusten jättämiselle on kaksi määräaikaa, 14.7. ja 30.11.2017.

Lisätietoa

Euroopan komissiolta lisäpanostusta kiertotalouden edistämiseksi

Euroopan komissio on julkaissut uuden ”minipaketiksi” kutsutun raporttinsa EU:n kiertotalouspolitiikasta. Komissio raportoi minipaketissaan vuoden 2015 toimintasuunnitelman keskeisten aloitteiden toteutuksesta. Minipaketin yhteydessä komissio antoi jäsenvaltiolle jätteen energiakäyttöä koskevia ohjeita, joissa se esittää muun muassa jätteen ennaltaehkäisyn ja kierrätyksen priorisoimista jätteenpolton sijasta.

Osana minipakettia komissio julkisti myös kehittävänsä Euroopan investointipankin kanssa kiertotalouden rahoitustukijärjestelyjä, jotka tulevat keskittymään yksityisen investointien ja sijoittajien rahoituksen mobilisoimiseen kiertotaloushankkeiden rahoittamiseksi. Olemassa olevien välineiden, kuten Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR) ja Horisontti 2020 -ohjelmaan kuuluvan innovointirahoitusaloitteen (InnovFin) lisäksi komissio suunnittelee myös uusia rahoitusvälineitä, jotka keskittyisivät yksinomaan kiertotaloushankkeisiin.

Kiertotalouteen liittyen EU:lta odotetaan vuoden 2017 kuluessa parhaillaan neuvottelujen alla olevien jätelainsäädäntöehdotusten hyväksymistä ja uutta muoveja koskevaa strategiaa. Lisäksi komissio pyrkii kehittämään kiertotalouden seurantapuitteita ja kiertotalouden mittaamista sekä asettamaan minimistandardit veden uudelleenkäytölle.

Lisätietoa

Osallistu ja vaikuta: julkinen kuuleminen Euroopan datavetoisen talouden rakentamisesta

Euroopan komissio on avannut julkisen kuulemisen Euroopan datavetoisen talouden rakentamisesta. Julkisella kuulemisella pyritään selvittämään esimerkiksi datan liikkuvuuden volyymia ja liikkuvuuden esteitä Euroopassa sekä datan yhteensopivuutta ja standardeja eri EU-maissa. Kuulemisen tulokset tulevat vaikuttamaan Euroopan datavetoisen talouden aloitteeseen, jonka komissio mahdollisesti julkistaa vielä vuoden 2017 aikana.

Komissio julkaisi aiheesta myös tiedonannon tammikuussa 2017. Tiedonanto ja julkinen kuuleminen ovat osa EU:n digitaalisten sisämarkkinoiden strategiaa ja niillä pyritään kehittämään koordinoitua ja yleiseurooppalaista lähestymistapaa, jotta datan mahdollisuuksia voidaan hyödyntää täysimääräisesti. EU:n datavetoisen talouden arvo arvioitiin 272 miljardiksi euroksi vuonna 2015.

Vastauksia julkiseen kuulemiseen toivotaan monipuolisesti sekä yksityisen että julkisen sektorin toimijoilta. Kuuleminen on auki 26.4. asti.

Lisätietoa

Interreg Europe -rahoitusohjelman kolmas hakukierros avautuu – infotilaisuus Helsingissä 30.3.

Interreg Europe -ohjelman kolmas hakukierros avautuu 1.3 ja on auki 30.6. asti. Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittamalla Interreg Europe -ohjelmalla rahoitetaan alueiden välisiä yhteistyöhankkeita ja luodaan alustoja hyvien käytäntöjen vaihtoon. Ohjelman EAKR-rahoitusosuus on 359 miljoonaa euroa vuosille 2014–2020. Kolmannella hakukierroksella on neljä painopistettä: tutkimuksen, innovaatioiden ja teknologisen kehityksen vahvistaminen, pk-yritysten kilpailukyvyn edistäminen, vähähiiliseen talouteen siirtymisen tukeminen sekä ympäristön suojeleminen ja resurssitehokkuuden edistäminen.

Hakuun liittyen Helsingissä järjestetään kansallinen infotilaisuus torstaina 30.3. klo 9.30–12.00 Kuntatalolla.

Lisätietoa hausta

Infotilaisuuden agenda ja ilmoittautuminen

Euroopan komissiolta selvitys tutkimuksen vaikuttavuudesta kilpailukykyyn ja taloudellisen kasvuun

Euroopan komissio on julkaissut tulevan tutkimuksen puiteohjelman valmisteluun liittyvän keskeisen asiakirjan, jossa analysoidaan taloustieteiden mallinnusten perusteella tutkimuksen vaikuttavuutta suhteessa kilpailukykyyn ja taloudellisen kasvuun. Komission eri pääosastojen virkamiehet pyrkivät tuottamaan raportissa tieteellistä todistuspohjaa verovaroin kustannettavan tutkimus- ja innovointiohjelman kannattavuudesta investointina. Raportin tulosten odotetaan ohjaavan vahvasti seuraavan tutkimuksen- ja innovaation puiteohjelman budjetin suunnittelua.

Raportissa esiin nousevia tendenssejä ovat mm. puolustusalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan vahvistuminen sekä parhaiden yritysten osallistaminen tulevassa puiteohjelmassa.

Lisätietoa

RegioStars Awards 2017 -kilpailu etsii jälleen Euroopan innovatiivisimpia alueellisia hankkeita

Euroopan komission RegioStars-palkintojen avulla pyritään rohkaisemaan osallistujia jakamaan hyviä käytäntöjä ja erilaisia kokemuksia Euroopan eri alueiden kesken innovaatioiden edistämiseksi. Vuosittain järjestettävän kilpailun tavoitteena on tuoda esiin EU:n aluepolitiikan tukemia aluekehitysprojekteja. Palkinnoilla juhlistetaan omaperäisiä ja innovatiivisia projekteja, jotka voivat toimia innoittajina muille EU-alueille.

RegioStars-palkintoja jaetaan vuonna 2017 viidessä kategoriassa: älykäs erikoistuminen ja pk-yritysten innovointi, energiaunioni ja ilmastotyö, naisten voimaannuttaminen ja aktiivinen osallistuminen, koulutus sekä kaupunkien digitaalinen muutos. RegioStars-palkinnon voittajat saavat projekteilleen Euroopan laajuista näkyvyyttä. Palkintoseremonia järjestetään 10. lokakuuta European Week of Regions and Cities -tapahtuman yhteydessä Brysselissä.

Hakulomake ja lisätietoa

Euroopan komissio järjestää verkostoitumistapahtuman uudesta Urban Mobility -osaamis- ja innovaatioyhteisöstä ensi maaliskuussa

Horisontti 2020 -puiteohjelmassa keskeisessä asemassa oleva Euroopan Innovaatio -ja teknologiainstituutti (European Institute of Innovation and Technology, EIT) aikoo perustaa vuoden 2018 alussa uuden osaamis- ja innovaatioyhteisön (Knowledge and Innovation Community, KIC) Urban mobility -teeman ympärille. KIC Urban Mobility pyrkii luomaan vihreämpiä, osallistavampia, turvallisempia ja älykkäämpiä kaupunkiliikenne-järjestelmiä.

Euroopan komissio järjestää uudesta KIC-yhteisöstä Opportunities for a Knowledge and Innovation Community in Urban Mobility – verkostoitumistapahtuman 29. maaliskuuta 2017 Brysselissä tavoitteena tuoda tärkeimmät eurooppalaiset tutkimuslaitokset, yliopistot, julkishallinnot, teollisuuden sekä pk-yritykset yhteen. Tapahtumaan odotetaan lähes 150 osallistujaa.

Vuonna 2008 perustettu EIT on EU:n itsenäinen toimielin, joka saa rahoitusta muun muassa suoraan EU:n jäsenmailta sekä Horisontti 2020 -puiteohjelman budjetista. EIT:n tavoitteita toteutetaan KIC-yhteisöjen kautta. KIC-yhteisöjen tarkoitus on madaltaa koulutuksen, tutkimuksen, innovoinnin ja liiketoiminnan välisiä raja-aitoja sekä vahvistaa kansainvälistä yhteistyötä.

Ilmoittautuminen ja lisätietoa

EU Sustainable Energy Week 2017 kesäkuussa Brysselissä – tapahtumanjärjestäjien haku nyt avoinna

EU Sustainable Energy Week 2017 järjestetään tänä vuonna 20–22. kesäkuuta Brysselissä teemalla ”Clean Energy for All Europeans”. Tapahtumajärjestäjät etsivät nyt kiinnostuneita tahoja järjestämään konferenssiin erilaisia tilaisuuksia, kuten seminaareja tai eri formaateilla toteutettavia keskustelutilaisuuksia. Tilaisuuksien odotetaan liittyvän EU:n kestävän kehityksen agendaan, EU:n 2020-tavoitteisiin tai tuleviin energiapolitiikan tavoitteisiin vuodesta 2030 eteenpäin.

Energiaviikon aikana järjestetään myös EU Sustainable Energy Awards -tilaisuus, jossa palkitaan puhtaan, kestävän ja uudistuvan energian alan innovatiivisimpia tuoreita ratkaisuja. Kuka tahansa alan toimija voi esittää viimeaikaista projektia tai muuta hanketta palkinnonsaajaksi.  Lisäksi EU Sustainable Energy Week -tapahtumaan liittyen mikä tahansa Euroopassa kesäkuussa järjestettävä kestävään energiaan liittyvä tilaisuus voi hakemuksesta saada Energiapäivä-statuksen, jonka avulla kyseiset tilaisuudet saavat erityistä näkyvyyttä EU-laajuisesti.

Lisätietoa

Maakunnat esillä EU-instituutioiden avoimet ovet -tapahtumassa

Euroopan alueiden komitean Inter-institutional Open Days -päivän vuoden 2017 teemat ja tarkemmat aikataulut julkistettiin 27.1.2017. Brysselissä lauantaina 6.5.2017 järjestettävän EU-instituutioiden avointen ovien päivänä kansalaisilla on mahdollisuus vierailla EU-instituutioissa sekä tutustua Brysselissä järjestettäviin tapahtumiin vaikka koko perheen voimin. Maakunnilla ja alueilla on jälleen mahdollisuus tuoda omia erikoisuuksiaan esille Euroopan alueiden komitean tiloissa. Tämän vuoden teema on Ylpeä omasta alueestani – Proud of My Region.  Näytteilleasettajia rohkaistaan tuomaan paikalle ”parasta alueeltaan” – esimerkiksi erilaisten pelien ja interaktiivisia leikkien suosio on viime vuosina ollut kaikenikäisten vieraiden suosiossa. Tilaisuudessa on myös mahdollista esittää lyhyitä videoita kotimaastaan alueiden komitean näyttelytiloissa olevilla videoseinillä.

Viimeinen ilmoittautumispäivä mukaan Inter-institutional Open Days tilaisuuteen on 31.3.2017

Lisätietoa tapahtumasta ja aikataulusta

http://bit.ly/2kGAC4w

Pk-yritysten rahoitus puhutti Europan talous- ja sosiaalikomitean tiedonannon yhteydessä

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) järjesti 6.2. kuulemisen Brysselissä ETSK-erityisjaos-ton laatimaan tiedonantoon aiheesta pk-yritysten rahoituksensaanti kaudella 2014–2020: mahdol-lisuudet ja haasteet. Tiedonannossa ja sen yhteydessä laaditussa selvityksessä todettiin pk-yritysten kohtaavan Euroopassa yhä tavanomaisia rahoituksen saannin ja kasvun esteitä, kuten byrokratiaa, liian samankaltaisia rahoitusmenetelmiä sekä pk-yritysten heikkoa tiedonsaantia rahoitusohjel-mista ja -mahdollisuuksista. Innovatiivisten rahoitusjärjestelmien tulisi ottaa paremmin huomioon yritysten erilaiset rahoitustarpeet jotka vastaisivat paremmin yritysten tarpeita niiden eri kehitys-vaiheissa ja soveltuisivat paremmin hyödynnettäviksi eri jäsenmaissa.
Euroopan komission vastauksessa muistutettiin lasin olevan puoliksi tyhjä ja täynnä. Yksikön apu-laispäällikön Maarit Nymanin (sisämarkkinat, teollisuus, yritystoiminnan pääosasto, Euroopan ko-missio) mukaan tiedonannossa mainitut haasteet on tiedostettu jo pidemmän aikaa ja parhaillaan toimeenpannaan uudistuksia joiden tarkoituksena on yksinkertaistaa byrokratiaa, lisätä tietoi-suutta jäsenmaissa sekä ottaa paremmin erilaiset pk-yritykset huomioon. Komission marraskuussa 2016 antama Start-up ja scale-up -aloite pyrkii luomaan yrittäjille entistä paremmat edellytykset kasvuun tuomalla EU:n nykyiset ja uudet toimet yhteen yritysten liiketoiminnan tukemiseksi.
Aloitteen puitteissa komissio tarkastelee erityisesti sääntelyn keventämistä, pyrkii edistämään pk-yritysten toimintaympäristöä uusien kumppanuuksien löytämiseksi sekä helpottaa rahoituksen saatavuutta paikallistasolla. Paikallisten rahoituskontaktien löytämiseksi komissio on laatinut maakohtaisen tietopalvelun, josta löytyy maakohtaiset luettelot EU:n tukemaa rahoitusta tarjoa-vista pankeista ja pääomasijoitusrahastoista yhteystietoineen. Komissio suunnittelee myös perus-tavansa edustustoihinsa erityistä ”asiamiesverkostoa” parantamaan rahoitusinstrumenttien näky-vyyttä ja tunnettavuutta jäsenmaissa.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea suhtautuu myönteisesti Euroopan komission toimiin, joilla on tarkoitus edistää uusia ja erilaisia tapoja saada käyttöön rahoitusta pk-yrityksille. Puheenvuoroissa toistui vetoomus kiinnittää huomio toimintaan samalla kun korostettiin yhteistyön merkitystä EU:n toimielinten, kansallisten edustustojen sekä liike-elämän järjestöjen kesken kaikilla tasoilla.
Komission maakohtainen tietopalvelu rahoituslähteistä: http://bit.ly/1qsF1UK
ETSK tilaisuudesta: http://bit.ly/2kxcugU