Komissio julkaisi Horisontti 2020 pk-instrumentin vuoden 2017 vaikuttavuusraportin

Euroopan komission 11. toukokuuta julkaisema Horisontti 2020 pk-instrumentin vaikuttavuusraportti käsittelee instrumentin tuloksia kolmen viime vuoden ajalta. Hakemuksia on jätetty yli 31 000 ja lähes 2 500 pk-yritystä on saanut rahoitusta. Kaiken kaikkiaan komissio on jakanut rahoitusta 882 miljoonaa euroa 36 eri maahan. Raportti osoittaa, että pk-instrumentti on tuonut merkittävää lisäarvoa yritysten liiketoimintaan kasvaneen liikevaihdon myötä. Lisäksi se on mahdollistanut pienille yrityksille lisätyövoiman rekrytoimisen parantamalla täten EU-alueen työllisyyttä. Vaikuttavuusraportti luo myös katsauksen uusiin talouden kasvutrendeihin rahoitusta saaneiden pk-yritysten esittelyjen kautta.

Pk-instrumentin rahoitus on tarkoitettu uusien, innovatiivisten tuotteiden ja ratkaisujen kaupallistamisen valmisteluun ja sopii täten korkean markkina- ja kasvupotentiaalin omaaville pk-yrityksille. Pk-instrumentti on kolmivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa tehdään kaupallistamissuunnitelma, josta käy ilmi konsepti ja toteutettavuus. Toinen vaihe on hankkeen toteuttaminen, joka voi olla pilotointia, demonstrointia tai yrityksen skaalautumisen edistämistä. Kolmas vaihe on valmennusta, mentorointia ja muita tukipalveluja.

Lisätietoa pk-instrumentista

Tiivistelmä pk-instrumentin vaikuttavuusraportista

Pk-instrumentin vaikuttavuusraportti

Komissio julkaisi Horisontti 2020 pk-instrumentin vuoden 2017 vaikuttavuusraportin

Euroopan komission 11. toukokuuta julkaisema Horisontti 2020 pk-instrumentin vaikuttavuusraportti käsittelee instrumentin tuloksia kolmen viime vuoden ajalta. Hakemuksia on jätetty yli 31 000 ja lähes 2 500 pk-yritystä on saanut rahoitusta. Kaiken kaikkiaan komissio on jakanut rahoitusta 882 miljoonaa euroa 36 eri maahan. Raportti osoittaa, että pk-instrumentti on tuonut merkittävää lisäarvoa yritysten liiketoimintaan kasvaneen liikevaihdon myötä. Lisäksi se on mahdollistanut pienille yrityksille lisätyövoiman rekrytoimisen parantamalla täten EU-alueen työllisyyttä. Vaikuttavuusraportti luo myös katsauksen uusiin talouden kasvutrendeihin rahoitusta saaneiden pk-yritysten esittelyjen kautta.

Pk-instrumentin rahoitus on tarkoitettu uusien, innovatiivisten tuotteiden ja ratkaisujen kaupallistamisen valmisteluun ja sopii täten korkean markkina- ja kasvupotentiaalin omaaville pk-yrityksille. Pk-instrumentti on kolmivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa tehdään kaupallistamissuunnitelma, josta käy ilmi konsepti ja toteutettavuus. Toinen vaihe on hankkeen toteuttaminen, joka voi olla pilotointia, demonstrointia tai yrityksen skaalautumisen edistämistä. Kolmas vaihe on valmennusta, mentorointia ja muita tukipalveluja.

 

Lisätietoa pk-instrumentista

Tiivistelmä pk-instrumentin vaikuttavuusraportista

Pk-instrumentin vaikuttavuusraportti

Komission tutkimuksen pääosasto julkaisi raporttinsa Horisontti2020:n sidosryhmäkuulemisesta

Osana Horisontti2020-puiteohjelman väliarviointia, Euroopan komissio järjesti laajan sidosryhmäkuulemisen tutkimuksen puiteohjelman toiminnasta, rakenteesta sekä sen kehittämisestä jatkoa ajatellen. Sidosryhmät ottivat kantaa mm. puiteohjelman merkitykseen, toiminnallisuuteen, tehokkuuteen sekä johdonmukaisuuteen. Komissio sai yli 3500 strukturoitua vastausta sekä reilut 300 kannanottopaperia 69 eri maasta.

Yleisellä tasolla Horisontti2020 sai kiitettävän arvosanan ja jopa 95% vastaajista katsoi, että puiteohjelma osaltaan myötävaikuttaa työpaikkojen syntymiseen sekä edistää talouskasvua ja investointeja. Vastaajista reilut 80 % oli sitä mieltä, ettei tutkimusprojektia olisi syntynyt ilman EU:n taloudellista tukea.

Kritiikkiä Horisontti2020-ohjelma sai mm. läpimenoprosenteistaan, rakentavan palautteen puutteesta sekä epäselvistä rahoitushauista. Osa vastaajista toivoi, että vuositason työohjelmien laatiminen olisi nykyistä läpinäkyvämpää. Ohjelman rakenteellista -ja toimeenpanopuolta koskevat parannusehdotukset koskivat etenkin yksinkertaistamista, kaksivaiheisten hakujen lisäämistä sekä täytäntöönpanon joustamista ja keventämistä.

Tutkimuksen puiteohjelman katsottiin edistävän Eurooppa2020-kattostrategiaa sekä Euroopan tutkimusalueen muotoutumista. Huippututkimuksen edistämisen osalta ohjelma vastasi sidosryhmien mukaan tavoitteitaan, ja etenkin ERC:n toiminallisuus sai kehuja. Sen sijaan Horisontin II-pilari, teollisuuden johtoasema tarvitsee vielä kehittämistä ja parannuksia saavuttaakseen sille asetetut tavoitteet. Vastaajista suurin osa oli sitä mieltä, että tutkimuksen puiteohjelmalla tuotetaan jonkinlaista vaikuttavuutta, mutta kriittisten vastausten määrä kasvoi kysyttäessä miten hyvin ohjelmalla vastataan yhteiskunnallisiin haasteisiin.

Komission raportti

Science Business -verkoston analyysi raportista

Komission “Research & Innovation – shaping our future” -konferenssi 3.7. Brysselissä

Euroopan komission tutkimuskomissaari isännöi mittavan EU:n tutkimus-ja innovaatiotoiminnan tulevaisuuden näkymiin painottuvan konferenssin 3. heinäkuuta Brysselissä. Tapahtuman ilmoittautuminen on nyt auki. Konferenssin keskeisinä teemoina ovat mm. tutkimuksen ja innovaatioiden rooli tulevaisuuden Euroopassa sekä globaalissa kontekstissa, sopeutuminen muuttuvan maailman nopeutuneeseen innovaatiodynamiikkaan sekä tutkimus- ja innovaatiotoiminnan suhteuttaminen EU-kansalaisten päivittäiseen elämään.

Komission asettaman H2020 -korkean tason työryhmän puheenjohtaja Pascal Lamy esittää tilaisuudessa työryhmänsä loppuraportin, joka pitää sisällään tulevaisuuden vision ja suositukset EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmien vaikutusten maksimoimiseksi. Esiteltävät suositukset perustuvat Horisontti 2020 -ohjelman väliarvioinnin tuloksiin, jotka julkaistaan touko-kesäkuussa. Tapahtumassa julkistetaan myös sidosryhmäkonsultaatio uutta puiteohjelmaa koskien sekä käydään interaktiivinen paneelikeskustelu tulevaisuuden käänteentekeviin innovaatioihin liittyen. Helsinki EU Office suosittelee lämpimästi konferenssiin osallistumista!

Ilmoittautuminen tapahtumaan