Euroopan laajuisen TEN-T liikenneverkon projektien yksinkertaistamiseen liittyvä konsultaatio auki

Euroopan komissio on avannut konsultaation Euroopan laajuisen TEN-T liikenneverkon projektien yksinkertaistamiseksi. Konsultaatiolla pyritään löytämään ratkaisuja erityisesti projektien toimeenpanovaiheiden ongelmiin. Aiemmat kokemukset ovat osoittaneet, että monimutkainen sääntely sekä erinäiset hallinnolliset järjestelyt vaikeuttavat hankkeiden toimeenpanoa. Tämä voi johtaa projektien viivästymisiin, kustannusten nousuun sekä epävarmuuteen hankkeiden etenemisestä ja tulevaisuudesta.

Kyselyyn voi vastata kaikilla EU:n virallisilla kielillä ja vastaajiksi kelpaavat kaikki yksityishenkilöt ja organisaatiot. Osa kysymyksistä on räätälöity tietyille kohderyhmille. Kyselyyn on vastattava 9.11.2017 mennessä.

Lisätietoja:

Komission sivut