Kymmenedalens förbund

Kymmenedalens förbund är ett lagenligt kommunförbund, som fungerar som myndighet som ansvarar för landskapets regionplanering och regionutveckling samt intressebevakning. Kymmenedalen består av regionerna kring Kouvola och Kotka-Fredrikshamn.

I landskapsplanen och -programmet som utarbetas under ledning av förbundet, definieras regionutvecklingens centrala mål. För landskapets olika aktörer tilldelas EU-projektfinansiering och landskapets utvecklingsfinansiering för projekt som främjar genomförande av målsättningarna.

Landskapsplanering är den primära planeringsformen då de riksomfattande målen för områdesanvändningen ska konkretiseras. För att främja målen ser man till bedömningen av landskapsplanens aktualitet och att landskapsplanen hålls aktuell. Landskapsplanen fungerar som anvisning för kommunernas general- och detaljplaner, samt för enskilda stora projekt inom markanvändning.

Den nationella intressebevakningen förverkligas i samarbete med statliga myndigheter, kommuner och andra parter som deltar i finansieringen av landskapsprogrammet bl.a. i samband med regionförvaltningsmyndighetens resultatstyrning.

Intressebevakning på EU-nivå förverkligas inom ramen för organisationen för Europas perifera och maritima regioner CPMR (Conference of Peripheral Maritime Regions).

De internationella uppgifterna fokuserar på Östersjöns ekonomiska region och de förverkligas i huvudsak med hjälp av EU:s strukturfondspolitik. Viktiga samarbetsområden är Sankt Petersburg-området i Ryssland och Estland.

 

Kymmenedalens förbund (på engelska)