Osallistu ja vaikuta: alueiden älykäs erikoistuminen

Alueiden älykäs erikoistuminen on ajankohtainen teema Brysselissä. Osana valmistautumista  tulevaan rakennerahastokauteen EU-komissio etsii parhaillaan älykkääseen alueelliseen erikoistumiseen liittyviä kokemuksia, näkemyksiä ja hyviä esimerkkejä Euroopan alueilta monien eri kanavien kautta. Komissio valmistelee parhaillaan myös tiedonantoa älykkäästä erikoistumisesta. Tiedonanto julkaistaneen toukokuussa. Osana tiedon keräämistä komissio on avannut älykkäästä erikoistumisesta online-kyselyn, johon voi vastata 24.3.2017 asti. Helsinki EU Office kannustaa sopimuskumppaneitaan vaikuttamiseen ja osallistumiseen tähän kyselyyn.

Brysselissä järjestetään kevään aikana erilaisia tapahtumia – seminaareja, konferensseja ja kuulemistilaisuuksia, joiden aiheena on alueiden älykäs erikoistuminen.  Helsinki EU Office raportoi tilaisuuksista.

Älykkään erikoistumisen julkinen kuuleminen

Mietintö älykkääseen erikoistumiseen tähtäävistä tutkimus- ja innovointistrategioista (RIS3) hyväksyttiin Euroopan parlamentissa

Europarlamentaarikko Ramón Luis Valcárcel Sison esittelemä mietintö koheesiopolitiikasta ja älykkääseen erikoistumiseen tähtäävistä tutkimus- ja innovointistrategioista (RIS3) hyväksyttiin Euroopan parlamentissa Strasbourgissa 13.9.2016. Mietinnössä todetaan, että ”RIS3-strategioilla edistetään EU:n varojen tehokasta käyttöä, vaikutetaan kaikkiin Euroopan unionin jäsenvaltioihin ja alueisiin ja vapautetaan kaikkien unionin alueiden potentiaali ja tuetaan siten unionin pyrkimyksiä puuttua innovaatiovajeisiinsa niin unionin sisällä kuin sen ulkopuolella maailmanlaajuisen kilpailukykynsä parantamiseksi”.

Mietinnössä nostetaan esiin RIS3:n keskeinen rooli osana koheesiopolitiikkaa Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamiseksi, strategioiden monitasohallinnan tarve, sekä miten saavutetaan kasvun ja työpaikkojen luomisen parempia synergiaetuja. Lisäksi mietintö nostaa älykkäät kaupungit RIS3-strategioiden vauhdittajiksi ja muistuttaa, että ”EU:n kaupunkialueilla on keskeinen rooli unionin taloudellisessa ja sosiaalisessa kehityksessä, sillä ne ovat erilaisten toimijoiden ja alojen risteyspaikkoja, joissa yhdistyvät älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun haasteet ja mahdollisuudet –”.

Mietintö ottaa kantaa myös RIS3-strategioiden seurantaan ja arviointiin ja näiden ajoittaiseen puutteellisuuteen. RIS3-strategioiden tulevaisuudesta mietintö korostaa muiden kuin ainoastaan teknologia-alojen tunnustuksen tarvetta. Mietintö ”pitää valitettavana, että RIS3-strategioissa tunnustetaan usein yritysten tarve kaikenlaisten innovaatioiden hyödyntämiseen, mutta tukea myönnetään ainoastaan teknologiseen osaamiseen perustuville innovaatioille.” Mietinnössä ehdotetaan tässä yhteydessä, että RIS3-strategioissa otetaan huomioon innovointi myös muilla aloilla, kuten palvelualoilla ja luovilla aloilla, ja muistutetaan, että kaikenlaiset innovointijärjestelmät ja -instituutiot ovat tärkeitä riippumatta niiden koosta ja niiden yhteydestä paikallisiin ja alueellisiin klustereihin”.

Linkki mietintöön

Alueiden älykkään erikoistumisen suurkonferenssi Brysselissä

Euroopan komission kaupunki- ja aluepolitiikan pääosasto järjesti alueelliseen älykkääseen erikoistumiseen liittyvän suurkonferenssin 1-2. kesäkuuta 2016 Brysselissä. Konferenssiin osallistui noin 700 henkilöä eri puolilta Eurooppaa. Älykäs erikoistuminen on alueellisen innovaatiopolitiikan konsepti, jonka mukaan maiden ja alueiden tulisi tunnistaa ja valita omat vahvuusalueensa, joihin tulevaisuuden panostukset ja investoinnit kohdennetaan.  Käsitteen kehitti vuonna 2009 “Knowledge for Growth” -tutkijaryhmä ja erityisesti sveitsiläinen taloustieteilijä Dominique Foray.

EU:n rakennerahasto-ohjelmat vuosille 2014–2020 pohjautuvat älykkään erikoistumisen konseptille ja älykästä erikoistumista korostetaan myös EU:n Horisontti -tutkimusohjelmassa. Suurin osa näistä strategioista on tällä hetkellä täytäntöönpanovaiheessa. Myös suomalaiset maakunnat ovat laatineet älykkään erikoistumisen suunnitelmia. Tilaisuuden pääteemana oli eurooppalaisten alueiden älykkään erikoistumisen strategioiden (S3) toteuttamiseen liittyvät kysymykset. EU:n alueella on tällä hetkellä 121 alueellisen erikoistumisen strategiaa, jotka on kirjattu komission älykkään erikoistumisen RIS 3-sivustolle.

Lue koko teksti

Komission älykkään erikoistumisen foorumi teollisuuden modernisaatiolle ja investoinneille avautuu kesäkuussa

Helsingin EU-toimisto osallistui 11.5.2016 älykkään erikoistumisen foorumin (S3 Platform) ja komission järjestämään infopäivään Brysselissä. Tilaisuuden aiheena oli uusi, kesäkuussa avattava temaattinen älykkään erikoistumisen ”Teollisuuden modernisaatio ja investointi” -foorumi. Foorumin taustalla on ajatus siitä, että alueet ja niiden harjoittama politiikka voivat olla avainroolissa EU:n teollisuuden modernisaatiossa.  Integroitua lähestymistapaa hyödyntämällä, uusi foorumi pyrkii varmistamaan teollisuuden vahvan mukanaolon älykkään erikoistumisen strategioiden toimeenpanossa. Foorumin keskeisenä tavoitteena on toimia alueellisena alustana yhteisten intressien löytämiselle EU-tasolla, sillä teollisuuden nykyaikaistamiseksi alueiden tulee yhdessä löytää keinoja mm. innovointikapasiteetin kasvattamiseksi, resurssien käytön tehostamiseksi, uusien teknologioiden sekä ammattitaidon kehittämiseksi.

Teollisuuden modernisaatio ja investointi -foorumin tavoitteena on tehostaa alueiden välistä yhteistyötä, keskittyen erityisesti klustereiden parempaan hyödyntämiseen. Älykkään erikoistumisen temaattiset foorumit ja eurooppalaiset strategiset klusterikumppanuudet (European Strategic Cluster Partnerships) pyrkivät yhdessä luomaan infrastruktuurin investointiprojekteille uusien liiketoimintamahdollisuuksien ja kasvun luomiseksi. Muun muassa Vanguard-aloite on käyttänyt tätä lähestymistapaa Advanced Manufacturing -pilottiohjelmassaan. Komissiolta on avautumassa toukokuun 2016 aikana “ Towards European Strategic Cluster Partnerships for Smart Specialisation Investments” -haku, joka tähtää teollisuuden nykyaikaistamiseen johtavien kumppanuuksien muodostumiseen mm. KET, ICT, palveluinnovaatiot ja resurssitehokkuus- toimialoilla.

Lue koko raportti

Älykkäiden kaupunkien ja yhteisöjen innovaatiokumppanuuden seminaari Hollannissa

Eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden (EIP) Älykkäät kaupungit ja yhteisöt -yleiskokous järjestetään Eindhovenissa 24.5. Yleiskokouksen järjestävät komission liikenteen ja liikkumisen, energian, viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosastot. Tapahtuma on myös virallinen osa Hollannin puheenjohtajuuskauden ohjelmaa.

Tapahtuman teemana ovat älykkäiden kaupunkien ja yhteisöjen uusimmat kehityskulut ja trendit. Tilaisuuden avaavat liikennekomissaari Violeta Bulc sekä Hollannin infrastruktuuri- ja ympäristöministeri Melanie Schultz von Haegen. Energiaunionista vastaava komission varapuheenjohtaja Maros Sefcovic on myös yksi tapahtuman pääpuhujista. Tapahtuman pääpainotus on rahoituksessa ja investoinneissa ja sinne odotetaan yli 400 osallistujaa.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen

Komissio lanseerasi eurooppalaisen energia-alan älykkään erikoistumisen foorumin

Komissio lanseerasi 26.5.2015 uuden, energiaunionin luomiseen ja alueiden älykkään erikoistumisen strategioiden implementointiin liittyvän foorumin (Smart Specialisation Platform on Energy). Foorumin tarkoituksena jakaa asiantuntemusta kestävän energian investointien ja vähähiilisyyteen liittyvien innovatiivisten teknologioiden aihepiireihin liittyen. Aloite tulee toimimaan EU:n energia-, alue- ja tutkimus- ja innovaatiopolitiikan liitoskohdassa ja sen tavoitteisiin kuuluu muun muassa alueiden ja jäsenmaiden tukeminen rakennerahastovarojen ohjaamisessa kestävän energian hankkeisiin. Foorumin kohderyhmää ovat poliittiset päätöksentekijät, viranomaiset ja sidosryhmät, jotka vastaavat energia- ja tutkimus- ja innovaatiopolitiikasta sekä rakennerahastoista.

Käytännön tasolla energia-alan älykkään erikoistumisen foorumin tehtävänä on ylläpitää keskustelua, vuorovaikutusta, keskinäistä oppimista ja mahdollistaa vertaisarviointien tekemisen ja yhteisten intressien löytämisen alueiden välillä. Foorumi tulee aktiivisesti edistämään energiaan liittyvään innovointiin investoivien alueiden ja maiden välistä yhteistyötä muun muassa uuden verkkosivuston, seminaarien ja ohjemateriaalien avulla. Foorumin ylläpidosta vastaa komission Joint Research Centre (JRC).

Lisätietoja

EU:n S3 Platform tarjoaa mahdollisuuden alueiden älykkään erikoistumisen strategioiden vertaisarviointiin

Alueiden älykkään erikoistumisen tutkimus- ja innovaatiostrategioiden (RIS3) vertaisarvioinnin työpajat tuovat yhteen alueita ja maita yhteisen oppimisen ja RIS3 -strategian kehittämisen pariin. Työpajoilla on kaksi päätavoitetta: ensinnäkin alueet voivat tavata verrokkinsa, Euroopan komission edustajia ja akateemisia asiantuntijoita keskustellakseen älykkäästä erikoistumisesta ja toiseksi ne voivat vertaisarvioida toistensa RIS3 -strategioita.

Vuosina 2012-2014 järjestettiin 17 vertaisarviotilaisuutta, joihin osallistui 53 aluetta ja 15 jäsenmaata. Vuoden 2015 alusta työpajojen tavoitteenasettelua uudistettiin niin, että niissä keskitytään harvempiin alueeseen kerrallaan ja keskustelussa painotetaan S3-strategioiden implementointiastrategioiden kehittämisen sijaan. Vertaisarvioinnista kiinnostuneet alueet voivat ottaa yhteyttä S3 Platformiin osoitteessa jrc-ipts-s3platform@ec.europa.eu.

GROW your REGIOn -konferenssi huhtikuussa Brysselissä

Euroopan komissio järjestää GROW your REGIOn: Delivering Smart Specialisation and Economic Transformation through Clusters -konferenssin 27.-28.4.2015 Brysselissä. Konferenssissa käsitellään klustereiden roolia älykkäässä erikoistumisessa ja taloudellisessa muutoksessa, sillä taloudellisen muutoksen seurauksena alueiden välisten arvoketjujen rakentaminen vaatii uudenlaisia lähestymistapoja klusteripolitiikkaan. Klusterit voivat olla avainasemassa luotaessa kansallisia ja alueellisia älykkään erikoistumisen strategioita, sisämarkkinoita, uudelleen teollistumista ja pk-yrityspolitiikkaa.

Konferenssissa paikallistason päättäjillä ja klusterialan toimijoilla on mahdollisuus jakaa kokemuksia siitä, miten älykkään erikoistumisen strategiat sekä klusterit voivat auttaa aluekehityksessä ja vauhdittaa kasvua. Osallistujat saavat lisäksi uusia ideoita älykkään erikoistumisen strategioiden toimeenpanosta klusterien välisten toimintojen avulla ja saavat myös tietoa alueiden välistä yhteistyömahdollisuuksista koskien uusia eurooppalaisia rahoitusohjelmia (EAKR, COSME and Horisontti 2020).

Lisätietoja

Älykkään erikoistumisen S3 Platform kartoittaa menestyksekkäitä tutkimus- ja innovaatiokumppanuuksia

S3 Platform on avannut kyselyn alueiden välisistä ja ylikansallisista tutkimukseen ja innovaatioihin liittyvistä kumppanuuksista, joissa hyödynnetään älykkään erikoistumisen strategioita. Tavoitteena on koota esimerkkejä onnistuneista kumppanuuksista esimerkiksi rakennerahastoja hallinnoivien alueellisten viranomaisten, tutkimusinstituutioiden ja pk-yritysverkostojen välillä. Kartoituksesta koottuja tietoja käytetään helpottamaan hankepartnerien löytämistä eri maista ja alueilta. Kootut tiedot myös mahdollistavat oppimisen ylikansallisen yhteistyön toimivista käytännöistä sekä keskustelun mahdollisten ongelmien ratkaisemisesta. Parhaat esimerkit esitellään lisäksi S3 Platformin ja yhteistyökumppaneiden järjestämissä tilaisuuksissa. Kartoitukseen voi osallistua 19.12.2014 saakka.

Vuonna 2011 perustettu EU:n älykkään erikoistumisen foorumi (S3 Platform) auttaa alueita ja maita kehittämään, toteuttamaan ja vertailemaan älykkään erikoitumisen tutkimus- ja innovaatiostrategioitaan (RIS3). Foorumi pyrkii levittämään tietoa ja hyviä käytäntöjä sekä edistämään ylikansallista yhteistyötä älykkääseen erikoistumiseen liittyen.

Kyselylomake

S3 Platform

Suomalaisilla vahva rooli alueiden komitean sadannessa täysistunnossa

Alueiden komitean toimintaa päästään seuraamaan ensi viikolla myös Espoossa 25.–26.4.2013 järjestettävän Koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja tutkimusasioiden valiokunnan kokouksen ansiosta. Kongressikeskus Dipolissa pidettävän kokouksen yhteydessä järjestetään myös kansainvälinen konferenssi, jonka aiheena on Eurooppa 2020-strategian älykkäät alueet -aloitteen edelläkävijyys.

Älykäs erikoistuminen olennaista tutkimus- ja innovaatioympäristöjen kehittämisessä

Täysistunnossa yksimielisesti hyväksytyssä, Markku Markkulan esittelemässä lausunnossa pureuduttiin kansainvälisen tutkimus- ja innovaatioympäristöjen vahvistamiseen. Lausunnon pääkohtia olivat innovatiivisten tutkimusympäristöjen lujittamisen lisäksi tarve erikoistumiselle myös maailmanlaajuisten arvoverkostojen osalta sekä eurooppalaisten verkostojen ja kumppanuuksien merkitys kriittisen keskustelun areenoina.

“Komission on investoitava etenkin suuriin edelläkävijähankkeisiin, jotka toimivat perustana ja katalyyttina kansallisille ja alueellisille tutkimus- ja innovaatiotoiminnoille. EU:lla on valtavasti tutkimusohjelmia ja kumppanuusverkostoja sekä moninaisia siemenhankkeita, joita me suomalaiset emme osaa käyttää oman toimintamme tukena ja rahoituksena. Jätämme vuosittain käyttämättä kymmeniä miljoonia euroja, kun suomalaiset yliopistot, ammattikorkeakoulut, tutkimuslaitokset, yritykset ja julkishallinnon monet toimijat eivät kohdenna toimintaansa näiden rahoitusmahdollisuuksien hyödyntämiseen”, korostaa Markku Markkula.

Eurooppalaisen teollisuuden kehittämiseen kaivataan ripeitä muutoksia

AK:n täysistunnossa käsiteltiin myös eurooppalaisen teollisuuden tilaa kuntien ja alueiden näkökulmasta katsottuna. Euroopan unioni rakennettiin aikoinaan Euroopan hiili- ja teräsyhteisön ympärille, ja teollisuudella on yhä vahva heijastusvaikutus koko talouteen erityisesti työllisyyden kannalta.  AK:n mielestä teollisuuden kohtaamat ongelmat liittyvät rakenteellisiin syihin, joiden vuoksi on nopeutettava tarvittavia muutoksia teollisuuspolitiikassa.

Viime aikoina Euroopan teollisuuden tilanteesta on tullut vakava, sillä tuotantokapasiteetti on heikentynyt ja unionin sisäiset erot ovat kasvaneet.”Tarvitaan kipeästi muutoksia teollisuuden inhimilliseen, sosiaaliseen ja alueelliseen toimintaan sekä alueellistettua älykkään erikoistumisen strategiaa”, komitean jäsen Anne Karjalainen korostaa.

Taidot ovat uuden vuosisadan valuuttaa

Täysistunnossa esiteltiin myös lausunto koulutuksen uudelleenajattelusta. Lausunnossa korostettiin kansakunnan vaurauden suhdetta sen nuorison koulutustasoon, minkä vuoksi on huolestuttavaa, että monet valtiot ovat pienentäneet koulutukseen varattua budjettia. Alueiden komitean mielestä koulutuksen alalla pitäisi painopistettä siirtää enemmän oppimistuloksien, eli tietojen ja taitojen omaksumisen kehittämiseen.

AK:n jäsen Sirpa Hertell painottaa, että yhteiskunnalliset muutokset ja haasteet olisi otettava paremmin huomioon koulutuksen kehittämisessä. “Me suomalaiset tiedämme, että olemme koulutuksen huippumaa ja tässäkin lausunnossa korostetaan, että parhaat koulutusjärjestelmät ovat sellaisia, joissa koulutuksen laatu ja tasa-arvo kohtaavat. Olemme varmasti yksimielisiä siitä, että ilmastonmuutos, vanheneminen ja maahanmuutto vaativat meiltä uusia kansalaistaitoja, jotka usein kuitenkin opetuksessa unohdetaan. On siis luotava edellytykset jatkuvalle oppimisille ja luovalle ajattelulle.”

Lisätietoja

Alueiden komitean jäsenet:

Anne Karjalainen  (+358 50 5390744)

Sirpa Hertell (+358 50 5666818)

Markku Markkula (+358 50 4642455)