Uusilla säännöillä komission asiantuntijaryhmien toiminta avoimemmaksi ja tasapuolisemmaksi

Komissio hyväksyi viime viikolla uudet säännöt koskien sen käyttämien ulkopuolisten neuvoa-antavien asiantuntijaryhmien valintamenettelyjä. Säännöt koskevat komission päätöksenteon tukena käytettävien asiantuntijaryhmien kokoonpanoa ja toimintaa. Niiden tavoitteena on lisätä asiantuntijaryhmien toiminnan avoimuutta, eturistiriitojen välttäminen ja varmistaa, että eri intressiryhmät ovat tasapuolisesti edustettuina. Uudet säännöt koskevat kaikkia komission yksiköitä. Komissiota avustaa eri politiikan aloilla noin 800 asiantuntijaryhmää ja niiden tukea käytetään uuden lainsäädännön, delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten valmistelussa, nykyisten lakien täytäntöönpanossa sekä yleisemmin strategisten suuntaviivojen laadinnassa. Asiantuntijaryhmät ovat puhtaasti neuvoa-antavia ja komissio saa itse päättää, miten asiantuntijaryhmien näkemykset otetaan päätöksenteossa huomioon.

Uusien sääntöjen mukaan kaikki komission asiantuntijaryhmien jäsenet on valittava julkisen hakumenettelyn avulla. Tasapuolisen edustuksen takaamiseksi huomiota kiinnitetään asiantuntijoiden edustamien erityisalojen ja intressien väliseen tasapainoon sekä asiantuntijoiden sukupuolijakaumaan ja maantieteelliseen edustavuuteen. Lisäksi asiantuntijaryhmien työskentelyn avoimuutta lisätään uusien sääntöjen avulla, niiden edellyttäessä että komission yksiköt julkistavat kaikki työskentelyn kannalta oleelliset asiakirjat, kuten esityslistat, pöytäkirjat ja asiantuntijalausunnot. Eturistiriitatilanteessa, jossa henkilökohtaisessa ominaisuudessa asiantuntijaryhmään nimetyn jäsenen odotetaan toimivan yleisen edun nimissä, uudet säännöt velvoittavat komission yksiköt tekemään erillisen arvioinnin asiantuntijan työhön liittyvästä mahdollisesta eturistiriidasta. Uusien sääntöjen ohessa julkaistiin myös uusien avoimuusvaatimusten mukainen asiantuntijaryhmien rekisteri sekä asiantuntijaryhmien jäsenten uusi luokittelujärjestelmä.

Lisätietoja

Ammatilliset taidot ja urakehitys merellisessä taloudessa (Blue growth) -asiantuntijaryhmään haetaan jäseniä

Euroopan komissio on kokoamassa yhteen epävirallista asiantuntijaryhmää ohjeistamaan komissiota mereen liittyvään, niin kutsuttuun siniseen talouteen liittyvissä koulutuksellisissa sekä taitoihin ja urakehitykseen liittyvissä teemoissa. Sininen talous on hyvin laaja-alainen teema, joten asiantuntijaryhmän toivotaan koostuvan eri alojen, esimerkiksi turismin, kalastuksen, laiva-alan ja meribioteknologian, edustajista. Edustajilla tulee olla selkeää näyttöä alan asiantuntijuudesta (esim. merialan koulutus, uraneuvonta, urakehitys ja elinikäinen oppiminen) sekä riittävät englannin kielen taidot.

Asiantuntijaryhmältä toivotaan ajankohtaista tietoa alalta, sekä konkreettista tukea ja neuvoja komission suunnitelmien toimeenpanemiseksi. Ryhmän jäsenet nimitetään kolmeksi vuodeksi ja ryhmään voidaan valita enintään 40 jäsentä. Viimeinen hakupäivä on 31.5.2016.

Lisätietoja

EASME etsii ympäristöalan asiantuntijoita Horisontti 2020 -hankearviointeihin

Euroopan komission pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto EASME etsii nyt ilmastotoimien, ympäristön ja resurssienhallinnan asiantuntijoita rahoitushakemusten arviointitehtäviin. Asiantuntijat tulevat työskentelemään Horisontti 2020 -ohjelman ympäristöalan hankehakemusten evaluaattoreina. Nämä arviot muodostavat pohjan Euroopan komission rahoituspäätöksille. Seuraavat evaluoinnit ovat suunniteltu keväälle 2016.

Hakijoiksi toivotaan erityisesti asiantuntijoita paikallisesta, alueellisesta tai kansallisesta hallinnosta, teollisuudesta, yritysjärjestöistä ja innovointitoimistoista sekä yliopistoista ja tutkimuslaitoksista. Kiinnostuneita asiantuntijoita pyydetään rekisteröitymään Euroopan komission rahoitusohjelmien osallistujaportaalin kautta. EASME valitsee sopivia asiantuntijoita kahteen tehtävään: Horisontti 2020 -ohjelman Yhteiskunnallinen haaste 5 -työohjelman mukaisiin hankehakemusten arviointeihin ja Horisontti 2020 -ohjelmasta rahoitettujen toimien implementoinnin monitorointi. Tarkemmat hakukriteeritlöytyvät verkkosivuiltasivulta ja Horisontti 2020 -ohjelman vuosien 2016-2017 työohjelmaluonnoksista. Rekisteröityminen tulee suorittaa vuoden 2015 loppuun mennessä.

Lisätietoa

Euroopan komission rahoitusohjelmien osallistujaportaali