Euroopan komissio haluaa kuluttajaystävällisen verkkokaupan ja edullisemmat pakettipalvelut

Euroopan komissio esitteli 25.5.2016 joukon toimenpiteitä koskien verkkokauppaa EU:ssa ja siihen liittyviä haasteita. Kolmiosainen suunnitelma on osa sisämarkkinoita ja digitaalisia sisämarkkinoita koskevia strategioita. Suunnitelmalla pyritään torjumaan verkkokaupassa esiintyviä syrjiviä maarajoituksia (geoblokkaus) tai muuta asuinpaikkaan tai kansallisuuteen perustuvaa syrjintää, parantamaan rajat ylittäviä pakettipalveluita tekemällä niistä edullisempia ja tehokkaampia sekä kohentamaan kuluttajan luottamusta verkkoasiointia kohtaan parantamalla kuluttajansuojaa ja valvontaa. Komission esittelemään pakettiin sisältyy lainsäädäntöehdotukset koskien kaikkia kolmea suunnitelman tavoitetta. Esitetty verkkokauppapaketti täydentää digitaalisen sisällön toimittamista sekä verkkokauppaa ja muuta etämyyntiä koskevia lainsäädäntöehdotuksia, jotka komissio esitti joulukuussa 2015. Paketti täydentää myös tulevaa alv:n yksinkertaistamista koskevaa ehdotusta, joka on määrä esittää syksyllä 2016.

Digitaalisista sisämarkkinoista vastaava komission varapuheenjohtaja Andrus Ansip korosti, että tällä hetkellä verkossa asioivilta kuluttajilta evätään liian usein mahdollisuus hyödyntää parhaita tarjouksia tai he päättävät olla ostamatta tuotteita toisesta maasta korkeiden toimituskustannusten tai ongelmatilanteiden pelon johdosta. Sisämarkkinoista, teollisuusasioista, yrittäjyydestä ja pk-yrityksistä vastaava komissaari Elżbieta Bieńkowska totesi että selkeiden sääntöjen, täytäntöönpanon paremman valvonnan ja kohtuuhintaisempien rajat ylittävien pakettipalvelujen myötä kuluttajat ja yritykset, erityisesti pk-yritykset, saavat helpommin täyden hyödyn irti EU:n sisämarkkinoista ja rajat ylittävästä verkkokaupasta. Oikeus-, kuluttaja- ja tasa-arvoasioista vastaava komissaari Vera Jourová korosti, että kuluttajan on pystyttävä ostaa yhtä luottavaisia mielin tuotteita verkosta kuin sen ulkopuolellakin. Digitaalitaloudesta ja -yhteiskunnasta vastaava komissaari Günther H. Oettinger on vakuuttunut, että verkkokauppapaketti antaa oikeanlaisen piristysruiskeen EU:n verkkokaupalle.

Lisätietoja  

Open Innovation 2.0 – Avoin innovaatio -seminaari Amsterdamissa

EU:n puheenjohtajamaa Alankomaat, Euroopan komissio, alueiden komitea sekä mm. OISPG-työryhmä järjestivät yhteistyössä 23.–24.5. Amsterdamissa kaksipäiväisen seminaarin aiheesta: ”Avoin innovaatio 2.0 digitaalisessa sisämarkkinastrategiassa”. Useita keskusteluja, paneeleja ja rinnakkaisia istuntoja sisältäneen konferenssin pääteemana oli nimensä mukaisesti ”avoin innovaatio 2.0 –paradigma”. Tällä käsitteellä viitataan innovaatioprosessiin, jossa toiminta järjestetään ja uusi tieto tai ratkaisu tuotetaan quadruple-helix toimijoiden eli julkisen sektorin, akateemisen maailman, elinkeinoelämän ja loppukäyttäjät sisältävissä verkostoissa, tutkimusryhmissä, hankkeissa ja kehitysyhtiöissä. Uuden liiketoiminta – ja ajattelumallin sisältämän avoimen innovaation konseptin katsotaan olevan osaltaan lääke Euroopassa vallitsevaan vajeeseen markkinalähtöisessä innovaatiotoiminnassa. Toisin sanoen innovaatioiden syntymiseen tarvitaan uudenlaisia globaalisti toimivia alueellisia ja paikallisia ympäristöjä, jotka yhdistäen erilaisia täydentäviä osaamisia ja resursseja saattavat markkinoille uusia disruptiivisia innovaatioita.

Avoimen innovaatio-toimintamallin yksi kehitysedellytys on tieto-ja viestintäteknologian hyväksikäyttö. Innovaatiot syntyvät enemmässä määrin erilaisissa verkostoissa, joissa yhteistyö rakentuu digitaalisen ja/tai virtuaalisen alustan varaan ja tästä syystä toimintamallia on perusteltua tarkastella digitaalisten sisämarkkinoiden yhteydessä.

Lue koko raportti