Euroopan komissio ehdottaa verouudistuksia digitaalialalle

Euroopan komissiossa valmistellaan digitaalisen liiketoiminnan verotuksen uudistamista ja yhtenäistämistä digitaalisen yhteismarkkinan ja alueiden kilpailukyvyn kehittymisen tukemiseksi. Tavoitteena on tasata perinteisten ja digitaalisia tuotteita tarjoavien yritysten välistä erotusta verotuksessa, taata julkisen sektorin verokannan kestävyys digitaalisen liiketoiminnan alojen kasvaessa vauhdilla sekä luoda EU-tasolla yhtenäinen, selkeä ja ennakoitava kestävä ja kasvua edistävä digitaalisen talouden verotusmalli. Lue lisää

Tulevaisuuden tekoäly on riippumaton ihmisistä

The Digital Transformations of Europe: How the Internet of Things, 5G and Artificial Intelligence will change Europe

Science Business -verkoston ja Huawein järjestämä Europpan digitaalista muutosta käsitellyt tapahtuma ”The Digital Transformations of Europe: How the Internet of Things, 5G and Artificial Intelligence will change Europe” järjestettiin 24. marraskuuta Brysselissä. Tilaisuudessa kuultiin niin EU-instituutioiden kuin yritysmaailman näkemyksiä IoT:n, 5G.n ja tekoälyn luomista mahdollisuuksista tulevaisuuden Euroopassa.

Helpompi pääsy rahoitukseen korostui

Ensimmäinen paneelikeskustelu keskittyi Euroopan johtoaseman varmistamiseen digitalisaatiossa. Euroopan komission tutkimus- ja innovaatioasioiden pääosastoa edustanut varapääjohtaja Patrick Child korosti, että saadakseen kaiken potentiaalinsa irti EU:n tulee vahvistaa ns. bottom-up -lähestymistapaa, yksinkertaistaa rahoituksen hakua sekä mahdollistaa erityisesti yrityksille nopeampaa reagoimista muuttuviin olosuhteisiin. Tätä EU pyrkii toteuttamaan mm. EIC:n (European Innovation Council) kautta. Innovaatioiden tukemisesta tulisi tehdä useat toimijat huomioivaa sekä yrityskeskeisempää. Edellä mainittu Nähdään Childin mukaan usein köydenvetona kaupallisuuden ja perustutkimuksen välillä, mutta tästä ajattelutavasta tulisi hänen mukaansa pyrkiä pois.

Tulevan yhdeksännen puiteohjelman osalta Child nosti esiin yhdeksi pilariksi suunnitellut missiot. Missioiden on tarkoitus olla helppotajuisia ja luonteiltaan poikkileikkaavia. Child kehotti eri toimijoita olemaan suoraan yhteydessä tutkimuskomissaari Carlos Moedakseen ja kertomaan, mitä missioiden tulisi olla. Tärkeää missioissa on, että niissä osoitetaan selkeästi niiden tuottama eurooppalainen lisäarvo, jonka kautta Euroopan kansalaiset saavat konkreettista tarttumapintaa usein melko monimutkaisiksi miellettyihin asioihin. Innovaatioiden osalta komission puolelta on tulossa myös konsultaatio liittyen monivuotiseen rahoituskehykseen.

Huawein Euroopan tutkimusinstituutin varajohtaja Walter Weigel sanoi parhaiden tutkijoiden tulevan edelleen Euroopasta, jonka vuoksi myös hänen edustamansa yhtiö investoi tälle ”maailman johtavalle tutkimus- ja innovaatioalueelle”. Weigel toivoi parempia synergioita kansallisen ja EU-rahoituksen välille sekä vahvaa high-tech -painotusta tulevaan yhdeksänteen puiteohjelmaan. Weigel painotti myös, ettei Eurooppaan tule pyrkiä luomaan kopiota Silicon Valleysta, eikä vertailu Yhdysvaltain kanssa ole pidemmän päälle järkevää. Akateemista maailmaa paneelissa edustanut Münchenin yliopiston tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan professori Daniel Cremersin mukaan rahoittajien, tutkimuslaitosten ja yritysmaailman ympärille tulisi kuitenkin saada entistä parempi yhteisö Yhdysvaltain malliin. Cremers piti EIC:tä hyvänä aloitteena, sillä tutkimuksen tavoitteiden on tultava tutkijoilta itseltään bottom-up -periaatteella.

Tekoälyn mahdollisuudet ja uhkat tiedostettava tulevaisuudessa

Lontoon yliopiston älykkään data-analytiikkakeskuksen johtaja professori Mark Bishop esitteli seminaarissa tekoälyn kehityksen tulevaisuuden suuntaviivoja. Keskeisimmät tekoälyn kehittämiseen liittyvät tekijät ovat Bishopin mukaan pääsy big dataan, nopeat laitteistot sekä modernit syväoppivat algoritmit. Jokaisen kehitysaskeleen myötä tekoälystä tulee avoimempaa ja demokraattisempaa ja sitä voidaan näin ollen hyödyntää yhä halvemmissa ja matalamman teknologiatason sovelluksissa. Algoritmeihin liittyy kuitenkin ongelmia niiden vaikeaselkoisuuden ja läpinäkymättömyyden vuoksi; algoritmien ymmärtäminen vaatii vahvaa asiantuntemusta, minkä lisäksi yrityssalaisuussäädökset vaikeuttavat algoritmien avoimuutta.

Seuraava suuri kehitysaskel tekoälyn osalta tulee Bishopin mukaan olemaan ns. yleinen tekoäly (Artificial General Intelligence). Tätä tekoälyä ei tarvitse enää erikseen ohjelmoida ratkaisemaan tiettyä ongelmaa, vaan se kykenee itse oppimaan tarvitsemansa taidot. Tämän kaltainen teknologinen kehitys voi johtaa tulevaisuudessa varsin utopistisiin muutoksiin, Bishop arvioi. Koneilla on kuitenkin edelleen varsin pitkä matka siihen, että ne kykenisivät ylittämään ns. inhimillisen kuilun esimerkiksi kuvantunnistamisen osalta. Tietokoneet eivät myöskään varsinaisesti ymmärrä prosessoimansa datan merkitystä, niillä ei ole inhimillistä näkemystä ongelmiin, eivätkä ne kykene kokemaan tuntemuksia eri ilmiöistä.

Tekoälyn tulevaisuus ei vain suurien toimijoiden käsissä

Seminaarin toiseen paneelikeskusteluun tuotiin asiantuntemusta Euroopan johtavista digitaalisen vallankumouksen kanssa toimivista organisaatioista. Aalto yliopiston tietotekniikan professori Martti Mäntylä korosti datan laadun olevan keskeisin tekijä algoritmien kehityksessä. Tulevaisuuden Mäntylä näki datan osalta monitasoisena, jossa dataa jaetaan yhteisöpohjalta. Myös kosmetiikkayritys Estée Lauderin tutkimuksen varajohtaja Lieve Declercq painotti datan laadun määrittävän tulevaisuuden kehityksen vauhtia. Yritysmaailman puolella start-upeilla on kyky omaksua nopeasti uusia tapoja datankäsittelyyn suuryrityksiin verrattuna, mutta näiden yhdistelmällä on Declercqin mukaan parhaat menestyksen edellytykset. Tulevaisuuden tekoälyn kehittämisen osalta tilanne ei tule olemaan suurten yritysten dominoima winner takes it all -asetelma, vaan disruptiiviset teknologiat ja avaukset tulevat yleensä ns. laidoilta.

 

Työtehtävien ja -ympäristöjen muutos huomioitava koulutuksessa

Seminaarin kolmas paneelikeskustelu keskittyi yhteyksien, älykkäiden laitteiden ja itsenäisten järjestelmien luomien mahdollisuuksien ja niihin liittyvien turvallisuuskysymysten ympärille. Digitaalisista sisämarkkinoista vastaavan Euroopan komission pääosaston virkaatekevän johtajan Pearse O’Donohuen mukaan 5G ja IoT ovat tulevaisuuden kehityksen suurimpia mahdollistajia. Näiden teknologioiden täyden hyödyntämisen suurimpana esteenä on kuitenkin tällä hetkellä luottamuksen ja uskottavuuden puute: On aina helpompaa selittää kuka datan omistaa kuin se, mitä yksittäiset algoritmit tekevät kyseisellä datalla. Tulevia komission aloitteita tullaankin muotoilemaan yhä enemmän yksilökeskeisistä lähtökohdista. O’Donohuen mukaan myös nykyisen työvoiman kouluttaminen vastaamaan uusia tarpeita on oleellista täyden potentiaalin hyödyntämisen näkökulmasta.

Pisan yliopiston tietojenkäsittelytieteen professori Dino Pedreschi peräänkuulutti datan käsittelyn demokratisoitumista. Muutoin lieveilmiöinä alkavat yleistymään valeuutisten ja ns. suodatinkuplien luomat ongelmat, jotka rapauttavat luottamusta eri aloilla. Euroopan parlamentin jäsen Paul Rubig toi puolestaan esiin digitaalisen maailman eettisten säännösten puutteen ja etenkin sitä säätelevien rikosoikeudellisten seuraamusten puutteen. Yksilön luottamusta eri palveluntarjoajiin ei ainakaan kasvata se, että aina uuden laitteen/palvelun käyttöönoton yhteydessä tulisi lukea ja hyväksyä kymmenien sivujen vaikeaselkoinen sopimusteksti. Kyberturvallisuuden ja yhteneväisten kyberrikosten rangaistusten osalta komissio on jo julkaissut suunnitelman syksyllä ilmestyneessä kyberturvallisuuspaketissaan Euroopan laajuisten standardien luomiseksi.

Sussexin yliopiston 5G-teknologian professori Maziar Nekoveen mukaan konkreettisia sovelluksia 5G:n osalta tulevat olemaan esimerkiksi virtuaalitodellisuuden hyödyntäminen, IoT sekä 5G:n ja tekoälyn yhdistelmät, joka voi nopeuttaa esimerkiksi itseohjautuvien autojen kehitystä. Myös Nekovee otti kantaa eettisiin kysymyksiin etenkin tekoälyn kannalta. Algoritmien eettisenä ongelmana on etenkin se, miten ne mallinnetaan tekemään eettisiä valintoja sekä ottamaan kulttuurivaihtelut huomioon. Oma kysymyksensä on myös se, minkä tahon kautta tämän kaltaiset algoritmit voidaan sertifioida jopa maailmanlaajuisesti. Kokonaisuudessaan käynnissä olevat ja tulevat muutokset vaikuttavat työmarkkinoihin luoden uusia työtehtäviä ja työympäristöjä, jotka yliopistojen tulee ottaa jo nyt huomioon opetuksessaan.

Euroopan komissio haluaa kuluttajaystävällisen verkkokaupan ja edullisemmat pakettipalvelut

Euroopan komissio esitteli 25.5.2016 joukon toimenpiteitä koskien verkkokauppaa EU:ssa ja siihen liittyviä haasteita. Kolmiosainen suunnitelma on osa sisämarkkinoita ja digitaalisia sisämarkkinoita koskevia strategioita. Suunnitelmalla pyritään torjumaan verkkokaupassa esiintyviä syrjiviä maarajoituksia (geoblokkaus) tai muuta asuinpaikkaan tai kansallisuuteen perustuvaa syrjintää, parantamaan rajat ylittäviä pakettipalveluita tekemällä niistä edullisempia ja tehokkaampia sekä kohentamaan kuluttajan luottamusta verkkoasiointia kohtaan parantamalla kuluttajansuojaa ja valvontaa. Komission esittelemään pakettiin sisältyy lainsäädäntöehdotukset koskien kaikkia kolmea suunnitelman tavoitetta. Esitetty verkkokauppapaketti täydentää digitaalisen sisällön toimittamista sekä verkkokauppaa ja muuta etämyyntiä koskevia lainsäädäntöehdotuksia, jotka komissio esitti joulukuussa 2015. Paketti täydentää myös tulevaa alv:n yksinkertaistamista koskevaa ehdotusta, joka on määrä esittää syksyllä 2016.

Digitaalisista sisämarkkinoista vastaava komission varapuheenjohtaja Andrus Ansip korosti, että tällä hetkellä verkossa asioivilta kuluttajilta evätään liian usein mahdollisuus hyödyntää parhaita tarjouksia tai he päättävät olla ostamatta tuotteita toisesta maasta korkeiden toimituskustannusten tai ongelmatilanteiden pelon johdosta. Sisämarkkinoista, teollisuusasioista, yrittäjyydestä ja pk-yrityksistä vastaava komissaari Elżbieta Bieńkowska totesi että selkeiden sääntöjen, täytäntöönpanon paremman valvonnan ja kohtuuhintaisempien rajat ylittävien pakettipalvelujen myötä kuluttajat ja yritykset, erityisesti pk-yritykset, saavat helpommin täyden hyödyn irti EU:n sisämarkkinoista ja rajat ylittävästä verkkokaupasta. Oikeus-, kuluttaja- ja tasa-arvoasioista vastaava komissaari Vera Jourová korosti, että kuluttajan on pystyttävä ostaa yhtä luottavaisia mielin tuotteita verkosta kuin sen ulkopuolellakin. Digitaalitaloudesta ja -yhteiskunnasta vastaava komissaari Günther H. Oettinger on vakuuttunut, että verkkokauppapaketti antaa oikeanlaisen piristysruiskeen EU:n verkkokaupalle.

Lisätietoja  

Open Innovation 2.0 – Avoin innovaatio -seminaari Amsterdamissa

EU:n puheenjohtajamaa Alankomaat, Euroopan komissio, alueiden komitea sekä mm. OISPG-työryhmä järjestivät yhteistyössä 23.–24.5. Amsterdamissa kaksipäiväisen seminaarin aiheesta: ”Avoin innovaatio 2.0 digitaalisessa sisämarkkinastrategiassa”. Useita keskusteluja, paneeleja ja rinnakkaisia istuntoja sisältäneen konferenssin pääteemana oli nimensä mukaisesti ”avoin innovaatio 2.0 –paradigma”. Tällä käsitteellä viitataan innovaatioprosessiin, jossa toiminta järjestetään ja uusi tieto tai ratkaisu tuotetaan quadruple-helix toimijoiden eli julkisen sektorin, akateemisen maailman, elinkeinoelämän ja loppukäyttäjät sisältävissä verkostoissa, tutkimusryhmissä, hankkeissa ja kehitysyhtiöissä. Uuden liiketoiminta – ja ajattelumallin sisältämän avoimen innovaation konseptin katsotaan olevan osaltaan lääke Euroopassa vallitsevaan vajeeseen markkinalähtöisessä innovaatiotoiminnassa. Toisin sanoen innovaatioiden syntymiseen tarvitaan uudenlaisia globaalisti toimivia alueellisia ja paikallisia ympäristöjä, jotka yhdistäen erilaisia täydentäviä osaamisia ja resursseja saattavat markkinoille uusia disruptiivisia innovaatioita.

Avoimen innovaatio-toimintamallin yksi kehitysedellytys on tieto-ja viestintäteknologian hyväksikäyttö. Innovaatiot syntyvät enemmässä määrin erilaisissa verkostoissa, joissa yhteistyö rakentuu digitaalisen ja/tai virtuaalisen alustan varaan ja tästä syystä toimintamallia on perusteltua tarkastella digitaalisten sisämarkkinoiden yhteydessä.

Lue koko raportti