Horisontti2020-ohjelman 200 milj. lisärahoitus sai Euroopan parlamentin hyväksynnän

Euroopan parlamentti hyväksyi viimeisessä täysistunnossaan 200 milj. euron täydentävän rahoituksen Horisontti2020-puiteohjelmalle. Lopullinen summa oli hienoinen pettymys, sillä se jäi aiemmista arvioista puoleen. Lisärahoitus jaetaan neljän osa-alueen kesken ja sillä pyritään vastaamaan ennen kaikkea digikuilun ja siirtolaiskysymysten synnyttämiin haasteisiin sekä vahvistamaan EU:n talouskasvua ja kilpailukykyä. Lisärahoitus tultaneen hyväksymään neuvostossa lähiviikkoina.

  • Euroopan tutkimusneuvosto – 50 milj.
  • Euroopan innovaationeuvosto – 50 milj.
  • Huippuosaamisen levittäminen ja osallistujapohjan laajentaminen – 55 milj.
  • Johtoasema mahdollistavissa ja teollisuusteknologioissa; suurtehotietokoneet –  45 milj.

Startup Europe for Growth and Innovation Radar -rahoitushaku aukeaa joulukuussa

Euroopan komission Startup Europe for Growth and Innovation Radar -rahoitushaku avautuu 8. joulukuuta 2016 ja päättyy 25. huhtikuuta 2017. Haun kokonaisbudjetti on 12 miljoonaa euroa ja se on suunnattu projekteille, jotka edistävät startupien ja teknologia-alan yritysten kasvua ja markkinamenestystä sekä laajempaa tietoisuutta innovatiivisesta ICT-osaamisesta Euroopassa. Rahoitushakemusten tulee pohjautua joko EU:n Startup Europe tai Innovation Radar -aloitteeseen. Rahoitushausta järjestettiin infotilaisuus Slush-tapahtumassa Helsingissä 1.12.2016.

Lisätietoa

Bohemia-tutkimushanke selvittämään Horisontti 2020 -jälkeistä tutkimus- ja innovaatiorahoitusta

Euroopan komissio on aloittanut keskustelun EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman tulevaisuudesta vuoden 2020 päättyvän rahoituskauden jälkeen. Tutkimuksen ja innovoinnin pääosaston asettaman työryhmän tavoitteena on selvittää Horisontti 2020 -ohjelman jälkeisen, yhdeksännen puiteohjelman (FP9) sisältöä ja toimintaympäristöä. Tätä varten komissio on käynnistänyt Bohemia-tutkimushankkeen, jonka tavoitteena on varmistaa, että seuraava EU:n tutkimuksen puiteohjelma vastaa aktiivisesti post-2020 haasteisiin. Työryhmä tulee konsultoimaan tutkimukseensa myös sidosryhmiä.

Tutkimushankkeessa on kyse tulevaisuuden skenaarioiden ja olennaisten muutosten hahmottamisesta yhteiskunnassa, tieteessä ja teknologiassa. Hanke erittelee kaksi tulevaisuuskuvaa, positiivisen ja pessimistisen, hahmottamaan EU-alueen kehitykseen vaikuttavia tekijöitä, kuten väestönkasvun, taloudellisten muutosten ja ilmastonmuutoksen vaikutuksia Euroopassa. Näiden tulevaisuusskenaarioiden ohella työryhmä hahmottelee eurooppalaisen terveydenhuollon, liikkuvuuden, energiapolitiikan sekä turvallisuus- ja puolustuspolitiikan vuoteen 2030 asti ulottuvia muutossuuntia. Hankkeen lopputuloksena tutkimusryhmä tulee antamaan suosituksia politiikanteon tueksi ja vaikuttamaan näin osaltaan puiteohjelman sisältöön määrittelemällä, millaisiin haasteisiin tutkimus- ja innovaatiorahoituksen on tarpeen seuraavilla vuosikymmenillä vastata. Tutkimus valmistuu vuoden 2017 loppupuolella. Komission odotetaan julkistavan ehdotuksensa yhdeksännestä puiteohjelmasta vuoden 2018 alkupuolella.

Lisätietoa

Osallistu ja vaikuta: Julkinen kuuleminen Horisontti 2020 -ohjelman väliarvioinnista avoinna

Euroopan komissio on avannut julkisen kuulemisen EU:n tutkimuksen- ja innovaation puiteohjelman Horisontti 2020 -väliarviointiin liittyen. Väliarvioinnilla pyritään parantamaan Horisontti 2020 -ohjelman toimeenpanoa ja sillä on vaikutuksensa myös Horisontti 2020 kauden 2018–2020 työohjelman muotoiluun sekä vuonna 2021 alkavan seuraavan puiteohjelman suunnittelussa. Vastauksia toivotaan erityisesti tutkijoilta, yrittäjiltä, innovaattoreilta ja kaikilta Horisontti 2020-puiteohjelmaan osallistuneilta tahoilta. Komission tutkimuksen pääosaston politiikan kehittäminen ja koordinointi -yksikön varapääjohtajan Kurt Vandenberghen mukaan komissio toivoo laadullisten vastausten lisäksi myös määrällisesti laajaa osallistujajoukkoa, jolla voitaisiin osaksi osoittaa puiteohjelman merkitys mahdollisimman monille eri sidosryhmille. Kuuleminen on avoinna 15.1.2017 saakka.

Komissio julkaisee kuulemisen tulokset vuoden 2017 puolivälissä. Itsenäisistä asiantuntijoista kootun korkean tason työryhmän loppuraportti ja komission tiedonanto Horisontti 2020 -ohjelman väliarvioinnista valmistuvat vuoden 2017 loppuun mennessä.

Linkki julkiseen kuulemiseen

Urban Innovative Actions -rahoitusohjelman toinen haku käynnistyy pian

Erityisesti EU-alueen kaupungeille tarkoitetun Urban Innovative Actions (UIA) -rahoitusohjelman seuraava haku on avautumassa marraskuun aikana ja sulkeutuu maaliskuussa 2017. Urban Innovative Actionsin tarkoitus on auttaa kaupunkitoimijoita testaamaan uusia ratkaisuja kohtaamiinsa haasteisiin. Haun teemoina ovat kaupunkiliikenne, kiertotalous sekä maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden integrointi. Tähän ehdotuspyyntöön liittyen järjestetään hankehakemusten laatijoille viisi informaatioseminaaria: 1.12 2016 Lille, Ranska; 7.12 2016 in Porto, Portugali; 19.1.2017 Thessaloniki, Kreikka ja 26.1.2017, Budapest, Unkari. UIA hakee myös asiantuntijoita arvioimaan maaliskuussa 2016 päättyneessä haussa hyväksytyn 18 projektin edistymistä. Asiantuntijahaku on avoinna 13.12.2016 asti.

Lisätietoa

Linkki asiantuntijahakuun

Komissio julkaisi kaksi uutta verkkoportaalia sekä raportin EU:n kaupunkiagendaan liittyen

Komissio julkaisi 12.10.2016 uuden kaupungeille suunnatun verkkoportaalin EU:n kaupunkiagendaan (Urban Agenda) liittyen. Uusi ”yhden pysähdyksen portaali” tarjoaa uusinta tietoa kaupunkeihin ja kaupunkialueisiin suoraan vaikuttavasta EU:n politiikasta liittyen muun muassa ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, liikkuvuuteen ja kiertotalouteen.

Portaali tarjoaa lisäksi kaupunkialueiden sidosryhmille selkeällä tavalla informaatiota liittyen rahoitusmahdollisuuksiin EU:n eri rahoitusvälineiden kautta sekä tietoa kaupunkikehitykseen liittyvistä tapahtumista. Lisäksi komissio julkaisi uuden Urban Data Platform -alustan, joka tarjoaa pääsyn Euroopan yli 800 kaupunkialueen väestöön, taloudelliseen kehitykseen ja palveluiden tarjontaan liittyvään tietoon.

Alusta mahdollistaa kaupunkiviranomaisten ja muiden sidosryhmien tiedon vertailun ja kehityksen seurannan sekä antaa mahdollisuuden verrata oman alueensa kehitystä muiden alueiden kehitykseen, EU:n kaupunkiagendan tavoitteiden mukaisesti.

Kahden uuden verkkoportaalin lisäksi komissio julkaisi yhteistyössä YK:n kestävän kaupunkikehityksen ohjelman (UN Habitat) kanssa State of European Cities Report -raportin. Raportti tukee EU:n kaupunkiagendaa arvioimalla eurooppalaisten kaupunkien suoriutumista työpaikkojen ja taitojen, köyhyyden torjumisen ja vähähiilisen talouden aloilla ja tarjoaa kaupungeille mahdollisuuden arvioida kaupunkiensa suoriutumista kaupunkikehityksessä ja kannustaa vertaisoppimiseen. EU:n kaupunkiagenda esitellään YK:n kestävän kaupunkikehityksen Habitat III -konferenssissa Quitossa, Ecuadorissa 17–20.10.2016 ja se antaa panoksensa konferenssissa hyväksyttävään uuteen globaaliin kaupunkiagendaan (New Urban Agenda).

Lisätietoa

Marie Sklodowska-Curie Actions – foorumissa jaettiin tietoa ja kokemuksia akateemisen tutkimuksen ja yritysmaailman yhdistämisestä

Marie Sklodowska-Curie 2016 Forum: Where Business and Research Talent Meet -tapahtuma järjestettiin 29.7. Brysselissä. Tapahtuma keskittyi Marie Sklodowska-Curie Actions -rahoituksen (MSCA) mahdollistamaan tutkijaliikkuvuuteen erityisesti akatemian sekä yritysmaailman välillä. Päivän aikana nousi esiin kysymyksiä erityisesti liittyen MSCA-rahoituksen Individual Fellowships -toimiin, jotka mahdollistavat kokeneiden, jo väitelleiden tutkijoiden, osaamisen laajentamisen jatkokoulutusmahdollisuuksien ja liikkuvuuden avulla. Isäntäorganisaationa voi toimia yliopistojen ja tutkimuslaitosten lisäksi myös yritys tai muu ei-akateemisen sektorin organisaatio. Seminaariosallistujia kiinnosti päivän teeman mukaisesti se, kuinka löytää yritys isäntäorganisaatioksi. MSCA-tutkijat korostivat yhteistyön, verkostoitumisen, konferensseihin osallistumisen ja esimerkiksi verkkoyhteisöpalvelu Linkedinin roolia itselle sopivan yrityksen löytämisessä. Tapahtumassa esiteltiin lisäksi uudistuvaa tutkijoille suunnattua EURAXESS työ- ja liikkuvuusportaalia.

MSCA tarjoaa tutkijoille mahdollisuuden työskennellä kotimaansa tai oman sektorinsa ulkopuolella ja vastaanottavat organisaatiot saavat näin käyttöönsä huippuosaajan EU:n rahoituksella. MSCA mahdollistaa tutkimukseen keskittyneiden organisaatioiden (yliopistot, tutkimuskeskukset ja yritykset) vastaanottaa lahjakkaita ulkomaisia tutkijoita ja luoda strategisia kumppanuuksia johtavien instituutioiden kanssa ympäri maailmaa. MSCA-rahoitus on aina hakijaorganisaatiolle myönnettävää avustusta, ei koskaan apurahaa. MSCA-rahoitus on relevantti sekä akateemiselle että ei-akateemiselle sektorille ja se on tarkoitettu tutkijoille ja t&i-henkilöstölle eri uravaiheissa. MSCA-rahoitus tarjoaa viisi erilaista mahdollisuutta tutkijaliikkuvuuteen: nuorten tutkijoiden peruskoulutus (seuraava haku avautuu 15.9.2016 ja päättyy 10.1.2017), tutkijoiden liikkuvuusrahoitus (haku on auki ja sulkeutuu 14.9.2016), henkilöstövaihto sektoreiden tai maiden välillä, liikkuvuus- ja koulutusohjelmien yhteisrahoitus (haku on auki ja päättyy 29.9.2016) sekä laajalle yleisölle tarkoitettu European Researchers’ Night (seuraava haku aukeaa vuonna 2018).

Lisätietoja

MSCA Forum 2016 nettisivut ja webstream-tallenne

Komissiossa hiotaan uutta kiertotalouspakettia – aiheeseen liittyvää rahoitusta tarjolla Horisontti 2020 -puiteohjelmassa

Euroopan komissio valmistelee parhaillaan toista versiotaan kiertotalouspaketista. Tämä pitää sisällään lainsäädäntöuudistuksia ja ehdotuksia kierotalouteen siirtymiseen liittyvistä keinoista, joilla tähdätään resurssitehokkuuden edistämiseen ja kilpailukyvyn ja työpaikkojen lisäämiseen Euroopassa. Kiertotalouspaketin osalta keskustelussa ovat jätteisiin liittyen kansallisten kierrätystavoitteiden asettaminen ja kysymys kaatopaikoista eroon pääsemisestä, kuluttaja- ja tuotenäkökulma sekä eco-designiin liittyvä lainsäädäntö. Komissio veti viime vuonna takaisin ensimmäisen versionsa kiertotalouspaketista ja tähtää nyt laajempaan ja kunnianhimoisempaan näkökulmaan. Komissio suunnittelee julkaisevansa uuden version kiertotalouspaketista joulukuun alkupäivinä.

Kiertotalouteen siirtymistä tukevia tutkimus- ja innovointihankkeita tullaan rahoittamaan esimerkiksi Horisontti 2020 -puiteohjelman kautta. Horisontin läpileikkaavien toimien ja fokusaihealueiden vuodet 2016-2017 kattavassa työohjelmassa mainitaan muun muassa rahoitushakuja liittyen alueiden älykkääseen erikoistumiseen kiertotalouden alalla, systeemisten ekoinnovaatioiden kehittämiseen, kiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksien edistämiseen ja orgaanisen jätteen hyötykäyttöön kaupunkialueilla.

Infopäiviä Horisontti 2020:n Terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi -haasteesta

Suomen Akatemia järjestää 8.9.2015 kansallisen infopäivän H2020:n Yhteiskunnalliset haasteet -pilarin alle lukeutuvista terveyteen liittyvistä rahoitushauista. Tilaisuudessa kartoitetaan Terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi -haasteen vuosien 2016-2017 työohjelmaa, ICT- ja terveysalan rahoitusmahdollisuuksia sekä annetaan neuvoja hyvän hakemuksen ja menestyksekkään projektin tekemiseen. Tilaisuudessa on paikalla suomalaisia asiantuntijoita Euroopan komissiosta. Ilmoittautuminen tilaisuuteen on avoinna 31.8.2015 saakka.

Euroopan komissio järjestää 18.9.2015 Brysselissä infopäivän Terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi -työohjelmasta vuosille 2016-2017. Tilaisuudessa keskitytään hyvien hankehakemusten laatimiseen ja rahoituksen hakemisprosessin läpikäymiseen. Infopäivän aikana on myös mahdollisuus saada tietoa liiketoimintamahdollisuuksista ja vaihtaa kokemuksia. Osallistujat voivat myös lähettää rekisteröitymisen yhteydessä tilaisuudessa läpikäytäviä kysymyksiä. Tapahtuman tarkempi ohjelma julkaistaan pian ja rekisteröityminen avautuu heinäkuun puolivälissä.

Brysselissä järjestetään lisäksi 17.9.2015 hanketoimijoille suunnattu verkostoitumispäivä, joka keskittyy syyskuun lopulla käynnistyviin Terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi -rahoitushakuihin. Tilaisuudessa on mahdollisuus saada tietoa hyvistä hankekonsortioista, osallistua kahdenvälisiin tapaamisiin hankekumppaneiden löytämiseksi sekä saada neuvoja komission edustajilta ja muilta asiantuntijoilta. Osallistujat voivat myös esitellä omia hankeideoitaan. Lisätietoa tapahtumasta julkaistaan pian ja rekisteröityminen avautuu heinäkuun puolivälissä.

Kansallinen infopäivä

Komission infopäivä

Verkostoitumistilaisuus 

Komissio ehdotti 13,1 miljardin euron investointia Euroopan liikenneinfrastruktuuriin

Euroopan komissio ehdotti 29.6.2015 13,1 miljardin euron EU-rahoituksen osoittamista 276 liikennehankkeeseen, jotka on valittu Verkkojen Eurooppa -rahoitusvälineen ensimmäisen ehdotuspyynnön perusteella. Investoinnin tavoitteena on myös saada aikaiseksi julkista ja yksityistä rahoitusta kaikkiaan 28,8 miljardin edestä. Rahoitus annetaan avustuksina, joilla katetaan 20-85 prosenttia hankkeiden kustannuksista, hankkeen tyypistä riippuen. EU:n liikennekomissaari Violeta Bulc toteaa investointisuunnitelman olevan laajin, minkä EU on koskaan tehnyt liikenteen alalla.

Valitut hankkeet sijaitsevat pääosin Euroopan laajuisen liikenneverkon keskeisissä osissa. Suomesta ehdotetaan rahoitettavaksi muun muassa Helsingin raideliikenne- ja satamahankkeita: noin 16,3 miljoonaa euroa Pisararadan, Keski-Pasilan läntisen lisäraiteen ja Helsingin ratapihan kehittämisen suunnitteluun sekä 29,3 miljoonaa euroa Helsingin ja Tallinnan satamien kehittämistä koskevaan Twin-Port -hankkeeseen. Verkkojen Eurooppa -ohjelman komitea kokoontuu 10. heinäkuuta virallisesti päättämään rahoitusehdotuksen hyväksymisestä.

Lisätietoa