Koheesiopolitiikan investoinneilla luotiin vuosina 2007–2013 miljoona uutta työpaikkaa

Komissio julkisti 7.10.2016 riippumattoman arvioinnin vuosina 2007–2013 tehtyjen EU-investointien tuloksista. Arvioinnin mukaan vuosien 2007–2013 investoinneilla luotiin miljoona uutta työpaikkaa, jotka vastasivat kolmasosaa työpaikkojen nettokasvusta tuona aikana. Uusien työpaikkojen myötä BKT nousi 2,74 euroa jokaista investoitua koheesiopolitiikan euroa kohti, ja tämä tarkoittaa ennakoitua 1 biljoonan euron BKT:n kasvua vuoteen 2023 mennessä. Koheesiopolitiikan investointeja on tehty lähes 400 000 pk-yritykseen ja startup-yritykseen ja se on hyödyttänyt ja tukenut kaikkien EU-maiden talouksia. Vuosien 2007–2013 koheesiopolitiikan ohjelmissa investoitiin kokonaisuudessaan 346,5 miljardia euroa.

Arvioitaessa koheesiopolitiikan täytäntöönpanoa kaudella 2007–2013 havaittiin kuitenkin aloja, joilla politiikassa on vielä parantamisen varaa. Positiivisista tuloksista huolimatta, koheesiopolitiikan tulee olla tulossuuntautuneempaa ja sen suorituskykyä on lujitettava EU-rahastojen toimintaa yksinkertaistamalla ja synergioita lisäämällä. Toiseksi, rahoitusvälineiden kautta käytettävien varojen käyttö lisääntyi arvioitavana aikavälinä 11,5 miljardiin euroon vuosien 2000–2006 rahoituskehyksen 1 miljardista eurosta. Koheesiopolitiikan haasteena on nykyisellä sekä tulevalla kaudella laajentaa näiden finanssi- ja luottokriisin aikoina pk-yritysten rahoittamisessa keskeisessä asemassa olleiden välineiden soveltamisalaa ja yksinkertaistaa niiden soveltamisääntöjä. Kolmanneksi, kestävän kaupunkikehityksen alalla tulee jatkossa ottaa paikallisia sidosryhmiä ja tuensaajia enemmän mukaan ja alan investointien maksimoimiseksi tulee laatia yhdennetyt strategiat kaupunkialueiden elvytykselle ja sosiaalisille hankkeille.

Lisätietoa

Hankeneuvontaa tarjoavan Euroopan investointineuvontakeskuksen verkkosivut avattu

Teknistä tukea ja neuvontaa hankekehitykseen ja toteutukseen tarjoavan Euroopan investointineuvontakeskuksen verkkosivut on nyt avattu. The Hub nimellä kulkeva investointineuvontakeskus (European Investment Advisory Hub) on Euroopan investointipankin ja Euroopan komission yhteinen palvelu, jonka tarkoituksena on tarjota asiantuntijatukea julkisille ja yksityisille toimijoille hankekehityksen eri vaiheisiin. Palvelu on osa Euroopan investointiohjelmaa, joka pyrkii parantamaan Euroopan sijoitusympäristöä.

The Hubin tarkoituksena on vahvistaa hankkeiden kehitykseen ja valmisteluun tarjottavaa tukea jäsenmaissa. The Hub tarjoaa apua hankkeille, jotka voivat hakea rahoitusta Euroopan investointipankilta, mutta sen asiantuntijapalvelut ovat vapaasti myös muiden tahojen käytettävissä. Kumppaniensa kanssa The Hub pystyy tarjoamaan hankekehitykseen tukea sen kaikissa vaiheissa projektisuunnittelusta rahoitusmahdollisuuksien kartoittamiseen ja verkostoitumiseen.

Investointineuvontakeskuksen verkkosivut

Euroopan komissio esitteli pääomamarkkinaunionia koskevan toimintasuunnitelmansa

Euroopan komissio esitteli 30.9. tuoreen pääomamarkkinaunionia koskevan toimintasuunnitelmansa. Junckerin komissio on asettanut ensisijaiseksi tavoitteekseen työpaikkojen, kasvun ja investointien edistämisen EU:ssa ja pääomamarkkinaunioni on Euroopan investointiohjelman keskeisempiä osia. Pääomamarkkinaunionin tavoitteena on auttaa luomaan pääoman sisämarkkinat EU:n jäsenvaltioiden kesken sekä lisätä yrityksille ja pitkän aikavälin hankkeille tarjolla olevia rahoitusmahdollisuuksia. Komissio haluaa torjua Euroopassa vallitsevaa investointivajetta ja helpottaa rajat ylittävien sijoitusten tekemistä, jotta yritysten ja infrastruktuurihankkeiden olisi helpompi saada rahoitusta sijainnistaan riippumatta.

Pääomamarkkinaunioni on keskipitkän aikavälin hanke, jonka ensimmäisiä tavoitteita ovat korkealaatuisen arvopaperistamisen elvyttäminen ja infrastruktuuriin tehtävien pitkän aikavälin sijoitusten edistäminen. Lisäksi komissio kertoo loppuvuodesta muutosehdotuksistaan esitedirektiiviin, jotta pienten ja keskisuurten yritysten olisi helpompaa ja edullisempaa saada pääomaa.

Pääomamarkkinaunionia koskevan toimintasuunnitelman keskeiset periaatteet ovat lisämahdollisuuksien luominen sijoittajille, rahoituksen kytkeminen reaalitalouteen sekä vahvemman ja häiriöitä paremmin sietävän rahoitusjärjestelmän edistäminen. Lisäksi tarkoituksena on syventää finanssimarkkinoiden yhdentymistä ja lisätä kilpailua.

Lisätietoa