Euroopan komissiolta lisäpanostusta kiertotalouteen ja veden uudelleenkäyttöön

Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen, maatalouskomissaari Phil Hogan ja ympäristö- ja meriasioiden komissaari Karmenu Vella antoivat maailman vesipäivänä 22.3. yhteisen kannanoton innovatiivisen jäteveden uudelleenkäytön lisäämisestä kiertotalouden ja ympäristön hyvinvoinnin edistämiseksi. Euroopan komissio aikoo vuoden 2017 aikana muun muassa tarkistaa juomavesidirektiiviä, tehdä uuden ehdotuksen liittyen kaupunkien jätevesien uudelleenkäytön lisäämiseen maanviljelystoiminnassa sekä edistää toimia pohjavesivarantojen tilan parantamiseksi. Komissio tavoittelee toimillaan kiertotalouspolitiikan tavoitteiden valjastamista koko yhteiskuntaa hyödyttäväksi käytännön taloudelliseksi toiminnaksi.

Lisätietoa

Uudet EU-laajuiset tutkimuseettiset käytännesäännöt käyttöön myös Horisontti2020-ohjelmassa

Euroopan komissio ja All European Academies -järjestö ovat julkistaneet uudet eurooppalaiset tutkimuseettiset toimintasäännöt (European Code of Conduct for Research Integrity). Uusien pelisääntöjen tarkoituksena on edistää tieteen vastuullisuutta, laatua ja luotettavuutta. Uudet periaatteet on suunniteltu yhdessä tutkimusalan ja yksityisen sektorin sidosryhmien kanssa varmistaen näin periaatteiden mahdollisimman laajan käyttöönoton EU-alueella. Uudet käytännesäännöt ottavat ensimmäistä kertaa huomioon myös avoimen tieteen alalla tapahtuneen kehityksen, mukaan lukien avoimen datan laadun ja datan hallinnoinnin tärkeyden.

Euroopan komissio tulee asettamaan uusien tutkimuseettisten käytännesäännöt vaatimukseksi Horisontti2020-rahoituksen myöntämiselle.

Lisätietoa

Yrittävä Eurooppa -kilpailu etsii jälleen yrittäjyyteen liittyviä huippuhankkeita

Euroopan komission järjestämä eurooppalaisen yrittäjyyden edistämiskilpailu Yrittävä Eurooppa (European Enterprise Promotion Awards) on taas avattu. Kilpailussa palkitaan vuosittain yrittämistä tukevia huippualoitteita ja sen tarkoituksena on antaa tunnustusta menestyksekkäimmille yritystoiminnan ja yrittäjyyden edistämishankkeille eri puolilla Eurooppaa. Kilpailun tavoitteena on palkita julkisia tahoja sekä julkisen ja yksityisen kumppanuuksia, jotka ovat toimillaan edistäneet yrittäjyyttä kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla.

Kilpailussa on kuusi sarjaa: yrittäjyyden edistäminen, investointi yritystaitoihin, liiketoimintaympäristön parantaminen, yritysten kansainvälistymisen tukeminen, vihreiden markkinoiden ja resurssien tukeminen sekä vastuullinen ja osallistuva yrittäjyys.

Kilpailu huipentuu 23.11. EU:n vuosittaiseen suurimpaan yritystapahtumaa SME Assemblyyn, joka järjestetään tänä vuonna Tallinnassa. Pääpalkinto myönnetään hankkeelle, jonka katsotaan olevan luovin ja inspiroivin yrittäjyysaloite Euroopassa. Myös jokaisen sarjan voittaja palkitaan. Valintamenettely on kaksivaiheinen ja vain kansallisen karsintavaiheen selvittäneet kilpailijat etenevät kilpailuun Euroopan laajuisista palkinnoista.

Lisätietoa

Kilpailu Euroopan innovaatiopääkaupungista käynnistyy jälleen

Euroopan komission järjestämä Euroopan iCapital -kilpailu käydään tänä vuonna kolmannen kerran. Innovaatiopääkaupunkikilpailun tavoitteena on antaa tunnustusta eurooppalaisille kaupungeille, jotka toiminnallaan edistävät innovaatioita ja parantavat asukkaittensa elämänlaatua. Kilpailussa palkitaan kolme parasta kaupunkia, jotka ovat rakentaneet kehittyneen, monipuolisen ja toimivan innovaatioekosysteemin, joka tuo yhteen kansalaisia, julkishallinnon organisaatioita, korkeakouluja ja yrityksiä. Erityispainotuksena arvioidaan kaupunkilaisten mahdollisuutta toteuttaa kokeilukulttuuria ja luoda uusia ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin.

Osallistumiskelpoisia ovat yli 100 000 asukkaan eurooppalaiset kaupungit. Itsenäisen asiantuntijapaneelin valitsemalle voittajalle jaetaan 1 000 000 euron palkinto. Palkinnon tarkoituksena on auttaa kyseistä kaupunkia tehostamaan innovointitoimiaan. Euroopan innovaatiopääkaupunki -statuksen ovat aiemmilla hakukierroksilla voittaneet Barcelona ja Amsterdam.

Lisätietoa

Kolmas eurooppalaisten alueiden kilpailukykyindeksi julkaistu – Etelä-Suomen vahvuuksina innovaatiot, koulutus ja vakaat instituutiot

Euroopan komissio on julkaissut sarjassaan kolmannen 263 eurooppalaisen alueen kilpailukykyä mittaavan indeksin, jonka avulla seurataan ja arvioidaan alueiden kehitystä sekä ajallisesti että suhteessa muihin eurooppalaisiin alueisiin. Indeksin tarkoituksena on avustaa alueita arvioimaan omia vahvuuksiaan, heikkouksiaan ja investointitarpeitaan aluekehityssuunnitelmia laadittaessa. Perinteisten taloudellisten mittareiden lisäksi indeksissä huomioidaan mm. alueen innovaatiokyky sekä sosiaalisia elementtejä, kuten koulutus ja terveys.

Indeksistä käy ilmi, että pääkaupunki ja metropolialueet toimivat Euroopassa edelleen kilpailukyvyn vetävinä voimina. Maiden sisäisesti alueelliset erot metropolien ja syrjäisempien alueiden välillä voivat olla erittäin suuret. Indeksin perusteella Etelä-Suomen vahvuuksiin muihin eurooppalaisiin alueisiin verrattuna kuuluvat etenkin perus- ja korkeakoulutus, vakaat instituutionaaliset rakenteet sekä innovaatiotoiminnan kehittyneisyys. Etelä-Suomi pärjää myös selvästi eurooppalaista keskiarvoa paremmin kaikissa muissa indeksin verrantoyksiköissä paitsi markkinoiden koossa.

Lisätietoa

Kilpailu Euroopan innovaatiopääkaupungista käynnistyy jälleen maaliskuussa

Euroopan komission järjestämä Euroopan iCapital -kilpailu käydään tänä vuonna kolmannen kerran. Innovaatiopääkaupunkikilpailun tavoitteena on antaa tunnustusta eurooppalaisille kaupungeille, jotka toiminnallaan edistävät innovaatioita ja parantavat asukkaittensa elämänlaatua. Kilpailussa palkitaan kolme parasta kaupunkia, jotka ovat rakentaneet kehittyneen, monipuolisen ja toimivan innovaatioekosysteemin, joka tuo yhteen kansalaisia, julkishallinnon organisaatioita, korkeakouluja ja yrityksiä. Erityispainotuksena arvioidaan kaupunkilaisten mahdollisuutta toteuttaa kokeilukulttuuria ja luoda uusia ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin.

Osallistumiskelpoisia ovat yli 100 000 asukkaan eurooppalaiset kaupungit. Itsenäisen asiantuntijapaneelin valitsemalle voittajalle jaetaan 1 000 000 euron palkinto. Palkinnon tarkoituksena on auttaa kyseistä kaupunkia tehostamaan innovointitoimiaan. Euroopan innovaatiopääkaupunki -statuksen ovat aiemmilla hakukierroksilla voittaneet Barcelona ja Amsterdam.

Lisätietoa

Yrittävä Eurooppa -kilpailu etsii jälleen yrittäjyyteen liittyviä huippuhankkeita

Euroopan komission järjestämä eurooppalaisen yrittäjyyden edistämiskilpailu Yrittävä Eurooppa (European Enterprise Promotion Awards) on taas avattu. Kilpailussa palkitaan vuosittain yrittämistä tukevia huippualoitteita ja sen tarkoituksena on antaa tunnustusta menestyksekkäimmille yritystoiminnan ja yrittäjyyden edistämishankkeille eri puolilla Eurooppaa. Kilpailun tavoitteena on palkita julkisia tahoja sekä julkisen ja yksityisen kumppanuuksia, jotka ovat toimillaan edistäneet yrittäjyyttä kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. Kilpailussa on kuusi sarjaa: yrittäjyyden edistäminen, investointi yritystaitoihin, liiketoimintaympäristön parantaminen, yritysten kansainvälistymisen tukeminen, vihreiden markkinoiden ja resurssien tukeminen sekä vastuullinen ja osallistuva yrittäjyys.

Kilpailu huipentuu 23.11. EU:n vuosittaiseen suurimpaan yritystapahtumaa SME Assemblyyn, joka järjestetään tänä vuonna Tallinnassa. Pääpalkinto myönnetään hankkeelle, jonka katsotaan olevan luovin ja inspiroivin yrittäjyysaloite Euroopassa. Myös jokaisen sarjan voittaja palkitaan. Valintamenettely on kaksivaiheinen ja vain kansallisen karsintavaiheen selvittäneet kilpailijat etenevät kilpailuun Euroopan laajuisista palkinnoista.

Lisätietoa

Sosiaalinen innovaatiokilpailu kerää ideoita työmarkkinoilla pärjäämiseen

Euroopan komissio on avannut eurooppalaisen sosiaalisen innovaatiokilpailun, jonka tavoitteena on edistää talouskasvua Euroopassa ja estää ihmisten syrjäytymistä työmarkkinoilla tuomalla esiin uusia liiketalousmalleja, jotka yhdistävät uusia digitaalisia innovaatioita perinteisten työmarkkinoiden kohtaamiin haasteisiin. Ehdotetut ratkaisumallit ja aloitteet voivat liittyä muun muassa seuraaviin aihepiireihin: uudet innovaatiot, jotka tukevat haasteellisessa asemassa olevien työntekijöiden tai yrittäjien osallistumista entistä vahvemmin työmarkkinoille uusien teknologisten innovointien tukemana; aloitteet, jotka parantavat ihmisten tietotaitoa, luovuutta ja mahdollisuutta kehittää omaa henkilökohtaista osaamistaan, jotta se vastaa paremmin modernin tietoyhteiskunnan vaatimuksiin; ratkaisut, jotka tukevat vähemmän koulutettujen ja matalapalkka-alalla työskentelevien mahdollisuuksia edetä työurillaan.

Kilpailun kolme parasta palkitaan 50 000 euron palkinnoilla, lisäksi kaikki jatkoon valitut hankkeet saavat hankevalmennusta ja apua verkottumiseen. Kilpailu on avoinna 7.4.2017 saakka yksityisille henkilöille, yhteisöille ja yrityksille Euroopan unionissa.

Lisätietoa

Euroopan komissio etsii jäseniä uuteen merialan asiantuntijaryhmään

Euroopan komissio etsii asiantuntijoita uuteen epäviralliseen asiantuntijaryhmään, jonka tehtävänä on toimia komission tieteellisenä, teknisenä sekä operationaalisena neuvonantajaryhmänä merten tilan havainnointiin liittyen. Asiantuntijoiden tehtäviin kuuluu muun muassa Euroopan meripoliittisen seurantakeskukseen ja tietoverkkoon (European Observation and Data Network, EMODnet) liittyvien projektien monitorointi, neuvonanto tietoverkon meridataan liittyvissä kysymyksissä, nykyisten ja tulevien meren seurantajärjestelmien tietoaukkojen analysointi, komission neuvominen merialan investointien ja yritysten tarvitseman tiedon paremmasta tuottamisesta EMODnet-verkon kautta sekä selvitystehtävät siitä, kuinka yritykset voivat osallistua nykyistä tehokkaammin merten monitorointiin liittyviin tehtäviin ja kuinka tästä monitoroinnista saatavaa dataa voitaisiin laajemmin asettaa eri toimijoiden saataville.

Kiinnostuneita henkilöitä ja organisaatioita pyydetään lähettämään hakemuksena asiantuntijaryhmään komission sähköisen hakemuslomakkeen kautta 4.5.2017 mennessä.

Lisätietoa

Euroopan komissio julkaissut Euroopan tulevaisuutta vuoteen 2025 asti käsittelevän asiakirjan

Euroopan komissio on julkistanut Euroopan tulevaisuutta käsittelevän asiakirjan eli nk. valkoisen kirjan (white paper). Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker esitteli dokumentin keskiviikkona 1.3. Euroopan parlamentin täysistunnolle Brysselissä peräänkuuluttaen EU-maiden johtajilta toimia unionin kehittämiseksi Britannian EU-eron jälkeen.

Komission valkoisessa kirjassa esitellään viisi toisistaan poikkeavaa mahdollista kehityspolkua siitä, miten unioni voisi kehittyä vuoteen 2025 mennessä. Nämä viisi skenaariota ovat:

  1. Jatketaan entiseen tapaan
  2. Sisämarkkinat etusijalle
  3. Halukkaat tekevät enemmän yhdessä
  4. Tehdään vähemmän mutta tehokkaammin
  5. Tehdään paljon enemmän yhdessä

Lisäksi dokumentissa hahmotellaan uusien teknologioiden vaikutusta yhteiskuntaan ja työpaikkoihin, globalisaatiota ja turvallisuutta koskevia huolenaiheita ja populismin nousua.

Juncker painotti puheessaan Euroopan parlamentille, että on jäsenvaltioiden ja kansalaisyhteiskunnan tehtävä käydä keskustelua siitä, minkälaiseksi Euroopan halutaan kehittyvän. Tänään julkaistussa valkoisessa kirjassa komissio myöntääkin, ettei EU ole onnistuneesti kyennyt viestimään keskeisistä tavoitteistaan ja saavutuksistaan kansalaisille. Juncker kuitenkin korosti puheenvuorossaan, ettei EU:sta saa antaa tulla lyhyen tähtäimen puoluepoliittisten tavoitteiden uhri, vaan kattava unionin laajuinen keskustelu on tarpeen ja kansalaisten äänten tuominen mukaan tähän keskusteluun tulee olla kaiken keskiössä. Komissio osallistuu tähän keskusteluun tulevina kuukausina julkaisemalla keskusteluasiakirjoja EU:n sosiaalisen ulottuvuuden kehittämisestä, talous- ja rahaliiton syventämisestä, globalisaation hallinnasta, EU:n puolustuksesta sekä EU:n rahoituksesta.

Valkoinen kirja on Euroopan komission panos 25. maaliskuuta järjestettävään Rooman huippukokoukseen, jossa juhlistetaan EU:n 60-vuotista taivalta, mutta keskustellaan myös sen tulevaisuudesta 27 jäsenvaltion unionina. Puheessaan Euroopan parlamentille Juncker nimesikin Rooman huippukokouksen ”EU:n 27 jäsenvaltion syntyhetkeksi” viitaten Britannian tulevaan EU-eroon.

Lisätietoa

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-385_en.htm