Komissio julkaisi Horisontti 2020 pk-instrumentin vuoden 2017 vaikuttavuusraportin

Euroopan komission 11. toukokuuta julkaisema Horisontti 2020 pk-instrumentin vaikuttavuusraportti käsittelee instrumentin tuloksia kolmen viime vuoden ajalta. Hakemuksia on jätetty yli 31 000 ja lähes 2 500 pk-yritystä on saanut rahoitusta. Kaiken kaikkiaan komissio on jakanut rahoitusta 882 miljoonaa euroa 36 eri maahan. Raportti osoittaa, että pk-instrumentti on tuonut merkittävää lisäarvoa yritysten liiketoimintaan kasvaneen liikevaihdon myötä. Lisäksi se on mahdollistanut pienille yrityksille lisätyövoiman rekrytoimisen parantamalla täten EU-alueen työllisyyttä. Vaikuttavuusraportti luo myös katsauksen uusiin talouden kasvutrendeihin rahoitusta saaneiden pk-yritysten esittelyjen kautta.

Pk-instrumentin rahoitus on tarkoitettu uusien, innovatiivisten tuotteiden ja ratkaisujen kaupallistamisen valmisteluun ja sopii täten korkean markkina- ja kasvupotentiaalin omaaville pk-yrityksille. Pk-instrumentti on kolmivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa tehdään kaupallistamissuunnitelma, josta käy ilmi konsepti ja toteutettavuus. Toinen vaihe on hankkeen toteuttaminen, joka voi olla pilotointia, demonstrointia tai yrityksen skaalautumisen edistämistä. Kolmas vaihe on valmennusta, mentorointia ja muita tukipalveluja.

 

Lisätietoa pk-instrumentista

Tiivistelmä pk-instrumentin vaikuttavuusraportista

Pk-instrumentin vaikuttavuusraportti

Euroopan komissiolta lisäpanostusta kiertotalouteen ja veden uudelleenkäyttöön

Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen, maatalouskomissaari Phil Hogan ja ympäristö- ja meriasioiden komissaari Karmenu Vella antoivat maailman vesipäivänä 22.3. yhteisen kannanoton innovatiivisen jäteveden uudelleenkäytön lisäämisestä kiertotalouden ja ympäristön hyvinvoinnin edistämiseksi. Euroopan komissio aikoo vuoden 2017 aikana muun muassa tarkistaa juomavesidirektiiviä, tehdä uuden ehdotuksen liittyen kaupunkien jätevesien uudelleenkäytön lisäämiseen maanviljelystoiminnassa sekä edistää toimia pohjavesivarantojen tilan parantamiseksi. Komissio tavoittelee toimillaan kiertotalouspolitiikan tavoitteiden valjastamista koko yhteiskuntaa hyödyttäväksi käytännön taloudelliseksi toiminnaksi.

Lisätietoa

Uudet EU-laajuiset tutkimuseettiset käytännesäännöt käyttöön myös Horisontti2020-ohjelmassa

Euroopan komissio ja All European Academies -järjestö ovat julkistaneet uudet eurooppalaiset tutkimuseettiset toimintasäännöt (European Code of Conduct for Research Integrity). Uusien pelisääntöjen tarkoituksena on edistää tieteen vastuullisuutta, laatua ja luotettavuutta. Uudet periaatteet on suunniteltu yhdessä tutkimusalan ja yksityisen sektorin sidosryhmien kanssa varmistaen näin periaatteiden mahdollisimman laajan käyttöönoton EU-alueella. Uudet käytännesäännöt ottavat ensimmäistä kertaa huomioon myös avoimen tieteen alalla tapahtuneen kehityksen, mukaan lukien avoimen datan laadun ja datan hallinnoinnin tärkeyden.

Euroopan komissio tulee asettamaan uusien tutkimuseettisten käytännesäännöt vaatimukseksi Horisontti2020-rahoituksen myöntämiselle.

Lisätietoa

Yrittävä Eurooppa -kilpailu etsii jälleen yrittäjyyteen liittyviä huippuhankkeita

Euroopan komission järjestämä eurooppalaisen yrittäjyyden edistämiskilpailu Yrittävä Eurooppa (European Enterprise Promotion Awards) on taas avattu. Kilpailussa palkitaan vuosittain yrittämistä tukevia huippualoitteita ja sen tarkoituksena on antaa tunnustusta menestyksekkäimmille yritystoiminnan ja yrittäjyyden edistämishankkeille eri puolilla Eurooppaa. Kilpailun tavoitteena on palkita julkisia tahoja sekä julkisen ja yksityisen kumppanuuksia, jotka ovat toimillaan edistäneet yrittäjyyttä kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla.

Kilpailussa on kuusi sarjaa: yrittäjyyden edistäminen, investointi yritystaitoihin, liiketoimintaympäristön parantaminen, yritysten kansainvälistymisen tukeminen, vihreiden markkinoiden ja resurssien tukeminen sekä vastuullinen ja osallistuva yrittäjyys.

Kilpailu huipentuu 23.11. EU:n vuosittaiseen suurimpaan yritystapahtumaa SME Assemblyyn, joka järjestetään tänä vuonna Tallinnassa. Pääpalkinto myönnetään hankkeelle, jonka katsotaan olevan luovin ja inspiroivin yrittäjyysaloite Euroopassa. Myös jokaisen sarjan voittaja palkitaan. Valintamenettely on kaksivaiheinen ja vain kansallisen karsintavaiheen selvittäneet kilpailijat etenevät kilpailuun Euroopan laajuisista palkinnoista.

Lisätietoa

Kilpailu Euroopan innovaatiopääkaupungista käynnistyy jälleen

Euroopan komission järjestämä Euroopan iCapital -kilpailu käydään tänä vuonna kolmannen kerran. Innovaatiopääkaupunkikilpailun tavoitteena on antaa tunnustusta eurooppalaisille kaupungeille, jotka toiminnallaan edistävät innovaatioita ja parantavat asukkaittensa elämänlaatua. Kilpailussa palkitaan kolme parasta kaupunkia, jotka ovat rakentaneet kehittyneen, monipuolisen ja toimivan innovaatioekosysteemin, joka tuo yhteen kansalaisia, julkishallinnon organisaatioita, korkeakouluja ja yrityksiä. Erityispainotuksena arvioidaan kaupunkilaisten mahdollisuutta toteuttaa kokeilukulttuuria ja luoda uusia ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin.

Osallistumiskelpoisia ovat yli 100 000 asukkaan eurooppalaiset kaupungit. Itsenäisen asiantuntijapaneelin valitsemalle voittajalle jaetaan 1 000 000 euron palkinto. Palkinnon tarkoituksena on auttaa kyseistä kaupunkia tehostamaan innovointitoimiaan. Euroopan innovaatiopääkaupunki -statuksen ovat aiemmilla hakukierroksilla voittaneet Barcelona ja Amsterdam.

Lisätietoa

Kolmas eurooppalaisten alueiden kilpailukykyindeksi julkaistu – Etelä-Suomen vahvuuksina innovaatiot, koulutus ja vakaat instituutiot

Euroopan komissio on julkaissut sarjassaan kolmannen 263 eurooppalaisen alueen kilpailukykyä mittaavan indeksin, jonka avulla seurataan ja arvioidaan alueiden kehitystä sekä ajallisesti että suhteessa muihin eurooppalaisiin alueisiin. Indeksin tarkoituksena on avustaa alueita arvioimaan omia vahvuuksiaan, heikkouksiaan ja investointitarpeitaan aluekehityssuunnitelmia laadittaessa. Perinteisten taloudellisten mittareiden lisäksi indeksissä huomioidaan mm. alueen innovaatiokyky sekä sosiaalisia elementtejä, kuten koulutus ja terveys.

Indeksistä käy ilmi, että pääkaupunki ja metropolialueet toimivat Euroopassa edelleen kilpailukyvyn vetävinä voimina. Maiden sisäisesti alueelliset erot metropolien ja syrjäisempien alueiden välillä voivat olla erittäin suuret. Indeksin perusteella Etelä-Suomen vahvuuksiin muihin eurooppalaisiin alueisiin verrattuna kuuluvat etenkin perus- ja korkeakoulutus, vakaat instituutionaaliset rakenteet sekä innovaatiotoiminnan kehittyneisyys. Etelä-Suomi pärjää myös selvästi eurooppalaista keskiarvoa paremmin kaikissa muissa indeksin verrantoyksiköissä paitsi markkinoiden koossa.

Lisätietoa

Kilpailu Euroopan innovaatiopääkaupungista käynnistyy jälleen maaliskuussa

Euroopan komission järjestämä Euroopan iCapital -kilpailu käydään tänä vuonna kolmannen kerran. Innovaatiopääkaupunkikilpailun tavoitteena on antaa tunnustusta eurooppalaisille kaupungeille, jotka toiminnallaan edistävät innovaatioita ja parantavat asukkaittensa elämänlaatua. Kilpailussa palkitaan kolme parasta kaupunkia, jotka ovat rakentaneet kehittyneen, monipuolisen ja toimivan innovaatioekosysteemin, joka tuo yhteen kansalaisia, julkishallinnon organisaatioita, korkeakouluja ja yrityksiä. Erityispainotuksena arvioidaan kaupunkilaisten mahdollisuutta toteuttaa kokeilukulttuuria ja luoda uusia ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin.

Osallistumiskelpoisia ovat yli 100 000 asukkaan eurooppalaiset kaupungit. Itsenäisen asiantuntijapaneelin valitsemalle voittajalle jaetaan 1 000 000 euron palkinto. Palkinnon tarkoituksena on auttaa kyseistä kaupunkia tehostamaan innovointitoimiaan. Euroopan innovaatiopääkaupunki -statuksen ovat aiemmilla hakukierroksilla voittaneet Barcelona ja Amsterdam.

Lisätietoa

Yrittävä Eurooppa -kilpailu etsii jälleen yrittäjyyteen liittyviä huippuhankkeita

Euroopan komission järjestämä eurooppalaisen yrittäjyyden edistämiskilpailu Yrittävä Eurooppa (European Enterprise Promotion Awards) on taas avattu. Kilpailussa palkitaan vuosittain yrittämistä tukevia huippualoitteita ja sen tarkoituksena on antaa tunnustusta menestyksekkäimmille yritystoiminnan ja yrittäjyyden edistämishankkeille eri puolilla Eurooppaa. Kilpailun tavoitteena on palkita julkisia tahoja sekä julkisen ja yksityisen kumppanuuksia, jotka ovat toimillaan edistäneet yrittäjyyttä kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. Kilpailussa on kuusi sarjaa: yrittäjyyden edistäminen, investointi yritystaitoihin, liiketoimintaympäristön parantaminen, yritysten kansainvälistymisen tukeminen, vihreiden markkinoiden ja resurssien tukeminen sekä vastuullinen ja osallistuva yrittäjyys.

Kilpailu huipentuu 23.11. EU:n vuosittaiseen suurimpaan yritystapahtumaa SME Assemblyyn, joka järjestetään tänä vuonna Tallinnassa. Pääpalkinto myönnetään hankkeelle, jonka katsotaan olevan luovin ja inspiroivin yrittäjyysaloite Euroopassa. Myös jokaisen sarjan voittaja palkitaan. Valintamenettely on kaksivaiheinen ja vain kansallisen karsintavaiheen selvittäneet kilpailijat etenevät kilpailuun Euroopan laajuisista palkinnoista.

Lisätietoa

Sosiaalinen innovaatiokilpailu kerää ideoita työmarkkinoilla pärjäämiseen

Euroopan komissio on avannut eurooppalaisen sosiaalisen innovaatiokilpailun, jonka tavoitteena on edistää talouskasvua Euroopassa ja estää ihmisten syrjäytymistä työmarkkinoilla tuomalla esiin uusia liiketalousmalleja, jotka yhdistävät uusia digitaalisia innovaatioita perinteisten työmarkkinoiden kohtaamiin haasteisiin. Ehdotetut ratkaisumallit ja aloitteet voivat liittyä muun muassa seuraaviin aihepiireihin: uudet innovaatiot, jotka tukevat haasteellisessa asemassa olevien työntekijöiden tai yrittäjien osallistumista entistä vahvemmin työmarkkinoille uusien teknologisten innovointien tukemana; aloitteet, jotka parantavat ihmisten tietotaitoa, luovuutta ja mahdollisuutta kehittää omaa henkilökohtaista osaamistaan, jotta se vastaa paremmin modernin tietoyhteiskunnan vaatimuksiin; ratkaisut, jotka tukevat vähemmän koulutettujen ja matalapalkka-alalla työskentelevien mahdollisuuksia edetä työurillaan.

Kilpailun kolme parasta palkitaan 50 000 euron palkinnoilla, lisäksi kaikki jatkoon valitut hankkeet saavat hankevalmennusta ja apua verkottumiseen. Kilpailu on avoinna 7.4.2017 saakka yksityisille henkilöille, yhteisöille ja yrityksille Euroopan unionissa.

Lisätietoa

Euroopan komissio etsii jäseniä uuteen merialan asiantuntijaryhmään

Euroopan komissio etsii asiantuntijoita uuteen epäviralliseen asiantuntijaryhmään, jonka tehtävänä on toimia komission tieteellisenä, teknisenä sekä operationaalisena neuvonantajaryhmänä merten tilan havainnointiin liittyen. Asiantuntijoiden tehtäviin kuuluu muun muassa Euroopan meripoliittisen seurantakeskukseen ja tietoverkkoon (European Observation and Data Network, EMODnet) liittyvien projektien monitorointi, neuvonanto tietoverkon meridataan liittyvissä kysymyksissä, nykyisten ja tulevien meren seurantajärjestelmien tietoaukkojen analysointi, komission neuvominen merialan investointien ja yritysten tarvitseman tiedon paremmasta tuottamisesta EMODnet-verkon kautta sekä selvitystehtävät siitä, kuinka yritykset voivat osallistua nykyistä tehokkaammin merten monitorointiin liittyviin tehtäviin ja kuinka tästä monitoroinnista saatavaa dataa voitaisiin laajemmin asettaa eri toimijoiden saataville.

Kiinnostuneita henkilöitä ja organisaatioita pyydetään lähettämään hakemuksena asiantuntijaryhmään komission sähköisen hakemuslomakkeen kautta 4.5.2017 mennessä.

Lisätietoa