Eurooppalaisen tutkimusalueen toimivuudessa edelleen suuri eroja jäsenmaiden välillä

Euroopan komissio on julkaissut kolmannen tilannekatsauksen eurooppalaisesta tutkimusalueesta (European Research Area, ERA). Raportissa analysoidaan tutkimusalueen toimeenpanoa vuosina 2014–2016 sekä mitataan ensimmäistä kertaa eurooppalaiseen tutkimusalueeseen liittyvää edistymistä jokaisen maan kohdalla jokaisen painopisteen osalta ERA-seurantajärjestelmän perusteella. Järjestelmä koostuu 24 keskeisestä indikaattorista, jotka jäsenvaltiot, tutkimusalan sidosryhmät ja komissio ovat yhdessä määritelleet.

Raportista käy ilmi edistystä tapahtuneen kaikkien ERA-painopisteiden kohdalla, vaikka suuria eroavaisuuksia yhä esiintyy EU:n jäsenmaiden välillä. Raportin mukaan kansalliset tutkimus- ja innovaatiostrategiat ovat viime vuosina laajentaneet käsitystään innovaatioista saavuttaakseen lisää tehokkuutta. Jotta tätä strategista ja holistista lähestymistapaa voitaisiin vahvistaa, jäsenvaltioissa on raportin mukaan kuitenkin tarvetta nykyistä vakaammalle julkiselle innovaatiorahoitukselle.

Eurooppalainen tutkimusalue on perustettu helpottamaan tutkijoiden, tutkimusinstituutioiden ja yritysten liikkuvuutta, kansainvälistymistä ja rajat ylittävää yhteistyötä, joilla pyritään vahvistamaan EU:n jäsenvaltioiden tutkimusjärjestelmiä.

Lisätietoa