Konferenssiraportti ”Connecting Territories: The Role of European Regions and Cities in the Future EU Policies for Research and Innovation”

EU:n Alueiden komitea järjesti Brysselissä 20.2.2018 merkittävän konferenssin ”Connecting Territories”, jonka pääaihe oli alueiden, kaupunkien ja erityisesti alueiden ja kaupunkien innovaatioekosysteemien rooli ja merkitys EU:n tutkimus- ja innovaatiorahoituksessa. Konferenssissa keskusteltiin myös EU:n tutkimus- ja aluekehittämisrahoituksen synergiasta älykkään erikoistumisen (S3) näkökulmasta. Lue lisää.

Blue Invest 2018 -verkostoitumistapahtuma yhdistää merialan innovaatiot ja rahoituksen

Meritalouden merkitys liikevaihdolle, talouskasvulle ja työllisyydelle Euroopassa vahvistuu. Euroopan komission järjestää 17. toukokuuta Brysselissä Blue Invest 2018 -verkostoitumistapahtuman, jonka tarkoitus on vahvistaa meritalouden alalla toimivien innovaatioiden ja rahoituksen yhteyksiä. Lue lisää.

BioBase4SME järjestää Innovation Biocamp -tapahtumaviikon bioyrityksille Englannissa 23.-28.7.

Start-up ja pk-yrityksille suunnattu innovaatio-, rahoitus- ja verkostoitumistapahtuma Innovation Biocamp järjestetään 23.-28. heinäkuuta North Yorkshiressä, Englannissa. Tapahtuman hakuaika päättyy toukokuun 19. päivänä.  Innovation Biocamp on osa Interreg North-West Europe
-rahoitteisen BioBase4SME-verkoston toimintaa.

Tapahtuman aikana osallistujat pääsevät keskustelemaan asiantuntijoiden kanssa rahoitukseen, riskienhallintaan ja investointeihin liittyvistä kysymyksistä, tapaavat bioalaan erikoistuneita rahoittajia sekä saavat vertaistukea ja vaihtavat kokemuksiaan muiden bioalan yrittäjien kanssa. Intensiivisen, viikon mittaisen Innovation Biocampin tavoitteena on antaa bioalan yrityksille parempia työkaluja yritystoiminta-ajatuksensa kaupallistamiseen sekä liiketoiminnan kasvattamiseen.

Lisätietoa, valintakriteerit ja hakuohjeet Innovation Biocamp -tapahtumaan

Tietoa BioBase4SME-verkostosta

Startup Europe for Growth and Innovation Radar -rahoitushaku avattu

Euroopan komission Startup Europe for Growth and Innovation Radar -rahoitushaku on nyt avattu. Hakuaika päättyy 25. huhtikuuta 2017. Haun kokonaisbudjetti on 12 miljoonaa euroa ja se on suunnattu projekteille, jotka edistävät startupien ja teknologia-alan yritysten kasvua ja markkinamenestystä sekä laajempaa tietoisuutta innovatiivisesta ICT-osaamisesta Euroopassa. Rahoitushakemusten tulee pohjautua joko EU:n Startup Europe tai Innovation Radar -aloitteeseen. Rahoitushausta järjestettiin infotilaisuus Slush-tapahtumassa Helsingissä 1.12.2016.

Lisätietoa

 

Startup Europe for Growth and Innovation Radar -rahoitushaku aukeaa joulukuussa

Euroopan komission Startup Europe for Growth and Innovation Radar -rahoitushaku avautuu 8. joulukuuta 2016 ja päättyy 25. huhtikuuta 2017. Haun kokonaisbudjetti on 12 miljoonaa euroa ja se on suunnattu projekteille, jotka edistävät startupien ja teknologia-alan yritysten kasvua ja markkinamenestystä sekä laajempaa tietoisuutta innovatiivisesta ICT-osaamisesta Euroopassa. Rahoitushakemusten tulee pohjautua joko EU:n Startup Europe tai Innovation Radar -aloitteeseen. Rahoitushausta järjestettiin infotilaisuus Slush-tapahtumassa Helsingissä 1.12.2016.

Lisätietoa

Komissiolta uusi aloite innovatiivisten kasvuyritysten tukemiseksi

Euroopan komissio on julkistanut uuden ”Startup and Scaleup” – aloitteen, jolla komissio kokoaa yhteen uusia ja vanhoja toimia yritysten kasvun ja liiketoiminnan kehittämiseksi ja uusien työpaikkojen luomiseksi EU:ssa. Aloite keskittyy erityisesti konkurssilainsäädännön ja verotuksen uudistamiseen sekä riskipääomasijoitusten saatavuuden parantamiseen käynnistämällä yleiseurooppalaisen riskipääoman rahasto-osuusrahaston, jonka tarkoituksena on kerätä vähintään 1,6 miljardin euron riskipääoma. Aloite korostaa myös innovointiin liittyvän tuen parantamista tekemällä uudistuksia Horisontti 2020 -ohjelmaan erityisesti kaudeksi 2018–2020 tarkoitetun 1,6 miljardin euron määrärahan avulla, joka on suunnattu startup yritysten läpimurtoinnovaatioiden tukemiseen. Komissio lujittaa aloitteella myös Startup Europe -verkostoa klustereiden ja ekosysteemien yhteistyön kehittämiseksi sekä tarjoaa Yritys-Eurooppa -verkoston kautta neuvontapalveluja startupeille mm. rahoitusmahdollisuuksista, kumppanuuksista ja kansainvälisiin julkisiin hankintoihin osallistumisesta.

Lisätietoa

Smart Health -konferenssissa Brysselissä 15.11. keskusteltiin terveysalan sähköisistä innovaatioista

Forum Europe järjesti Brysselissä 15. marraskuuta Smart Health – Digital Innovation Driving Smarter Health in Europe -konferenssin, jonka tavoitteena oli pohtia sähköisen terveydenhuollon tulevaisuutta ja haasteita erityisesti digitaalisten innovatiivisten ratkaisujen sekä Euroopan komission sähköisen terveydenhuollon toimintasuunnitelman 2012–2020 pohjalta. Konferenssin keskeiseksi viestiksi nousi tarve kehittää käyttäjälähtöisiä sähköisen hallinnon palveluita, yksityisen ja julkisen sektorin vuorovaikutusta, big datan yhteiskäyttöä sektorirajojen ylitse sekä julkisen hallinnon tarvetta kehittää johtajuutta sähköisen terveydenhuollon edistämiseksi ja alan henkilökunnan kouluttamiseksi sekä sitouttamiseksi sähköisten palveluiden käyttäjiksi.

Komission viestintäverkot, sisällöt ja teknologia -pääosaston Miguel González-Sancho kommentoi tapahtumassa sähköisen terveydenhuollon vuosien 2012–2020 toimintasuunnitelman kärsivän osittain jo nyt teknologian nopeasta kehityksestä, minkä vuoksi komissio tulee tekemään ensi vuonna toimintasuunnitelmasta väliarvioinnin.

Lue koko raportti

European Cluster -konferenssi Brysselissä 1-2.12.2016 tarjoaa keskustelualustan klusteripolitiikan kehittämiselle – ilmoittautuminen avoinna

European Cluster Observatory ja Euroopan komissio järjestävät korkean tason European Cluster -konferenssin Brysselissä 1–2.12.2016 teemalla Cluster 4.0 – Shaping Smart Industries. Konferenssi on suunnattu erityisesti klusteripolitiikasta kiinnostuneille alueellisille ja kansallisen tason päättäjille sekä klustereiden edustajille. Konferenssi tarjoaa alustan keskustelulle eurooppalaisen klusteripolitiikan ja klustereidenorganisaatioiden prioriteeteista. Konferenssin tavoitteena on herättää keskustelua klustereiden roolista innovaatioiden edistäjinä ja uusien teknologioiden hyödyntäjinä. Konferenssi pyrkii myös tukemaan strategisten eurooppalaisten kumppanuuksien luomista sekä monialaisten arvoketjujen ja älykkään teollisuuden vaatimien uusien taitojen kehittämistä. Konferenssi liittyy osaltaan komission tavoitteisiin tukea eurooppalaista strategista klusteriyhteystyötä sekä komission viime kesäkuussa avaaman älykkään erikoistumisen teollisuuden modernisaation foorumin tavoitteita.

Tapahtumassa järjestetään korkean tason puheiden ja paneelikeskusteluiden lisäksi myös neljä interaktiivista keskustelutilaisuutta, joiden painopisteet keskittyvät älykkääseen teollisuustuotantoon ja digitaaliseen muutokseen, kiertotalouteen, mahdollistaviin teknologioihin sekä luoviin ja tietolähtöisiin palveluihin. Ilmoittautuminen tapahtumaan on avoinna 17.11. asti.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen

Innovation Deals -aloite tukee kiertotalouden innovaattoreita neuvomalla sääntelyn esteiden ylittämisessä

Euroopan komissio julkaisi 26.5.2016 Innovation Deals -pilottiohjelman, jonka tarkoituksena on tukea ympäristöongelmiin ratkaisuja kehittävien innovaattoreiden navigoimista EU-sääntelyn keskellä ja auttaa heitä saamaan innovaationsa markkinoille. Komissio etsii projekteja, joilla on vahva potentiaali myötävaikuttaa EU:n kiertotaloutta koskevaan toimintasuunnitelmaan. Valitut projektit hyötyvät pääsystä yhteistyökehykseen, joka tuo yhteen kansallisia, paikallisia ja EU-tason sääntelystä vastaavia tahoja ja näin saavat apua säännöksellisiin vaatimuksiin liittyen. Pilottiohjelman tavoitteena on tukea kiertotaloutta tukevia innovatiivisia ideoita, jotta tuotteiden, materiaalien ja resurssien arvo saadaan säilytettyä taloudessa. Haku on auki 15.9.2016 saakka. Innovaattori tai innovaattorien ryhmä, jonka tavoitteena on tuoda markkinoille kiertotalouteen myötävaikuttava tuote tai palvelu, voi hakea Innovation Deals -pilottiohjelmaan määrittämällä itselleen haasteita aiheuttavat sääntelyn luomat esteet. Komissio käyttää valintaprosessissa tarkoin määriteltyjä kriteerejä ja valitsee viisi projektia, joista tulee Innovation Deals-projekteja.

Komissio ei rahoita Innovation Deals -projektien toimeenpanoa, vaan projektien toimeenpano perustuu käytännöllisen yhteistyön malliin, jossa innovaattorit, sidosryhmät, sääntelyviranomaiset ja komissio jakavat vapaaehtoisesti neuvoja ja tekevät yhteistyötä projektin tavoitteiden toteuttamiseksi. Jäsenvaltioilta saadun tiedon perusteella melkein kaksi kolmasosaa siitä sääntelystä, jonka innovaattorit näkevät esteenä ideansa markkinoille tuomisessa, on tosiasiassa sellaista, joka pystyttäisiin ratkaisemaan sääntelyn paremmalla selittämisellä tai selkeämmällä tulkinnalla julkisten viranomaisten taholta. Komission tavoitteena on konkreettisten tapauksien kautta selvittää, mitkä ovat tarkoituksettomia esteitä jotka ovat syntyneet joko EU-lainsäädännön tai sen kansallisen tason soveltamisen kautta. Innovation Deals -aloite on osa komission joulukuussa 2015 hyväksymää kiertotalouspakettia Kiertotalouspaketti sisältää kiertotaloutta koskevan toimintasuunnitelman, jossa koko tuotteen kiertokulku tuotannosta ja kulutuksesta jätteenkäsittelyyn ja uusioraaka-aineiden markkinoihin on otettu huomioon.

Lisätietoja