Osallistu ja vaikuta: julkinen kuuleminen avoinna liittyen EU:n yhteistä etua koskeviin energiainfrastruktuurin hankkeisiin

Euroopan komissio on avannut julkisen kuulemisen liittyen energiainfrastruktuurin yhteistä etua koskeviin eli PCI-hankkeisiin (Projects of Common Interest). Komissio laatii vuosittain yhdessä jäsenvaltioiden kanssa listan energiainfrastruktuurihankkeista, joiden edistäminen ja toteuttaminen on Euroopan unionin yhteisten etujen mukaista. Julkisella kuulemisella komissio pyrkii kokoamaan sidosryhmien näkemyksiä vuonna 2017 PCI-listalle hyväksyttävistä hankkeista. PCI-statuksen saavuttaakseen hankkeiden tulee olla erityisen tärkeitä EU:n energiasisämarkkinoiden toteuttamisen sekä energiaturvallisuuden ja energiaratkaisujen kestävyyden kannalta. Yhteistä etua koskevien hankkeiden lupamenettelyt ovat muita hankkeita nopeampia ja yksinkertaisempia sääntelyltään. Näille hankkeille voidaan myös myöntää tukea Verkkojen Eurooppa -instrumentista (Connecting Europe Facility, CEF), jonka budjetista PCI-hankkeille on varattu 5,35 miljardia euroa vuosille 2014–2020.

Julkinen kuuleminen on avoinna 19.6.2017 saakka.

Lisätietoa

Osallistu ja vaikuta: alueiden älykäs erikoistuminen

Alueiden älykäs erikoistuminen on ajankohtainen teema Brysselissä. Osana valmistautumista  tulevaan rakennerahastokauteen EU-komissio etsii parhaillaan älykkääseen alueelliseen erikoistumiseen liittyviä kokemuksia, näkemyksiä ja hyviä esimerkkejä Euroopan alueilta monien eri kanavien kautta. Komissio valmistelee parhaillaan myös tiedonantoa älykkäästä erikoistumisesta. Tiedonanto julkaistaneen toukokuussa. Osana tiedon keräämistä komissio on avannut älykkäästä erikoistumisesta online-kyselyn, johon voi vastata 24.3.2017 asti. Helsinki EU Office kannustaa sopimuskumppaneitaan vaikuttamiseen ja osallistumiseen tähän kyselyyn.

Brysselissä järjestetään kevään aikana erilaisia tapahtumia – seminaareja, konferensseja ja kuulemistilaisuuksia, joiden aiheena on alueiden älykäs erikoistuminen.  Helsinki EU Office raportoi tilaisuuksista.

Älykkään erikoistumisen julkinen kuuleminen

Osallistu ja vaikuta: julkiset kuulemiset avoinna Luova Eurooppa- ja Kansalaisten Eurooppa -ohjelmien väliarviointeihin liittyen

Euroopan komissio valmistelee Luova Eurooppa- ja Kansalaisten Eurooppa -ohjelmien väliarviointeja ja niihin liittyen komissio on avannut julkiset kuulemiset kummastakin ohjelmasta. Julkisten kuulemisten tavoitteena on kerätä sidosryhmien näkemyksiä ohjelmien tuloksista ja vaikuttavuudesta sekä niiden tuottamasta EU-tason lisäarvosta.

Luova Eurooppa -ohjelma tukee audiovisuaalisen alan, kulttuurialan ja luovien alojen eurooppalaista yhteistyötä. Julkisessa kuulemisessa pyydetään näkemyksiä ohjelman kolmeen alaohjelmaan liittyen (kulttuuri-, media- ja monialainen alaohjelma). Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta rahoitetaan hankkeita, jotka tukevat aktiivista kansalaisuutta ja rohkaisevat kansalaisia osallistumaan päätöksentekoon. Ohjelman tavoitteena on edistää suvaitsevaisuutta ja rakentaa monimuotoista ja monikulttuurista Eurooppaa sekä rohkaista eurooppalaisia toimielimiä ja osallistujamaiden kansalaisia, kuntia ja kansalaisjärjestöjä keskinäiseen vuorovaikutukseen. Vastauksia kuulemisiin toivotaan kaikilta kiinnostuneilta sidosryhmiltä.

Luova Eurooppa -ohjelman julkinen kuuleminen auki 16.4. saakka

Kansalaisten Eurooppa -ohjelman julkinen kuuleminen auki 10.4. saakka

Osallistu ja vaikuta: julkinen kuuleminen Euroopan datavetoisen talouden rakentamisesta

Euroopan komissio on avannut julkisen kuulemisen Euroopan datavetoisen talouden rakentamisesta. Julkisella kuulemisella pyritään selvittämään esimerkiksi datan liikkuvuuden volyymia ja liikkuvuuden esteitä Euroopassa sekä datan yhteensopivuutta ja standardeja eri EU-maissa. Kuulemisen tulokset tulevat vaikuttamaan Euroopan datavetoisen talouden aloitteeseen, jonka komissio mahdollisesti julkistaa vielä vuoden 2017 aikana.

Komissio julkaisi aiheesta myös tiedonannon tammikuussa 2017. Tiedonanto ja julkinen kuuleminen ovat osa EU:n digitaalisten sisämarkkinoiden strategiaa ja niillä pyritään kehittämään koordinoitua ja yleiseurooppalaista lähestymistapaa, jotta datan mahdollisuuksia voidaan hyödyntää täysimääräisesti. EU:n datavetoisen talouden arvo arvioitiin 272 miljardiksi euroksi vuonna 2015.

Vastauksia julkiseen kuulemiseen toivotaan monipuolisesti sekä yksityisen että julkisen sektorin toimijoilta. Kuuleminen on auki 26.4. asti.

Lisätietoa

Osallistu ja vaikuta: julkinen kuuleminen Verkkojen Eurooppa -välineen väliarvioinnista avoinna

Euroopan komissio on avannut julkisen kuulemisen Verkkojen Eurooppa (Connecting Europe Facility, CEF) -rahoitusvälineen väliarviointiin liittyen. Väliarvioinnilla komissio pyrkii analysoimaan vuonna 2014 lanseeratun ohjelman edistymistä, toimivuutta ja sen tuomaa EU-tason lisäarvoa. Julkinen kuuleminen käsittelee sekä välineen yleisten tavoitteiden onnistumista että sen kolmen eri kohdesektorin (energia, televiestintä ja liikenne) erillisten tavoitteiden toteutumista. Vastauksia toivotaan monipuolisesti erilaisilta sidosryhmiltä. Kuuleminen on avoinna 27.2.2017 asti.

Lisätietoa

Osallistu ja vaikuta: Komissio avasi julkisen kuulemisen ympäristö- ja ilmastoalan LIFE-ohjelman väliarvioinnista

Komissio on avannut kuulemisen ympäristö- ja ilmastoalan LIFE-ohjelman väliarvioinnista, joka jatkuu 9.9.2016 saakka. Väliarviointiin voivat osallistua kansalaiset, organisaatiot ja julkiset viranomaiset. Väliarvioinnilla pyritään arvioimaan LIFE-ohjelmaa, sen erilaisia interventioita, ohjelman toimeenpanoa ja tähän mennessä saavutettuja tuloksia, jotta näyttöön perustuvaa päätöksentekoa pystytään helpottamaan. Tarkoituksena on arvioida ohjelman toimeenpanoa siltä kannalta, että ohjelman toimia voidaan arvioinnin tulosten mukaan mahdollisesti uudistaa, muokata tai pidättää. Tässä otetaan huomioon myös arvioinnin tulokset LIFE+ -ohjelman pitkän aikavälin vaikutuksista. Arvioinnin tuloksien pohjalta koostetaan Staff Working Document, jota tullaan hyödyntämään LIFE-ohjelman vuosien 2018–2020 toimeenpanoa koskevan työohjelman valmistelussa.

LIFE-ohjelmasta rahoitetaan hankkeita, joiden tavoitteena on edistää ympäristönsuojelua, luonnon monimuotoisuutta ja kestävien energiamuotojen käyttöä sekä tukea ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen sopeutumista. LIFE-ohjelman tämän vuoden rahoitushaut ovat avoinna syyskuuhun 2016 saakka.

Lisätietoja

Osallistu ja vaikuta: Julkinen kuuleminen rajat ylittävästi toimivien yritysten palvelupassista

Euroopan komissio on käynnistänyt julkisen kuulemisen palvelupassista, jonka tavoitteena on vähentää rajat ylittävästi toimivien yritysten hallinnollista taakkaa luomalla sähköinen järjestelmä, jonne palveluntarjoajilta vaadittavat dokumentit kootaan eri jäsenmaiden viranomaisten saataville. Palvelupassin tarkoitus on näin tarjota oikeudellista varmuutta sekä selvyyttä säännöistä, joita yritysten tulee noudattaa toimiessaan toisessa EU-jäsenmaassa. Palvelupassin myötä yrityksen tarvitsisi asioida käytännössä vain kotimaansa viranomaisten kanssa ennen toiminnan aloittamista toisessa jäsenmaassa.

Julkisen kuulemisen tarkoitus on konsultoida palvelupassin käyttöönottoa sekä siihen liittyviä haasteita. Erityisesti tarkoitus on nostaa esiin sääntelyyn liittyviä esteitä rakennus- ja yrityspalvelualan sektoreilla sekä vakuutusalalla. Kuulemisella pyritään kokoamaan sidosryhmien näkemyksiä näiden esteiden vaikutuksista heidän toimintaansa sekä ongelmien ratkaisemiseksi. Julkinen kuuleminen on auki 26.7.2016 saakka. Komissio toivoo erityisesti yrityspalveluiden (mm. arkkitehtuuri, tekniikan ala, kirjanpito) rakennusalan sekä vakuutuspalveluiden tarjoajilta ja asiakkailta sekä viranomaisilta kannanottoja.

Palvelupassi on yksi komission viime vuonna esittelemän EU:n uuden sisämarkkinastrategian aloitteista. Uusi strategia pyrkii tekemään sisämarkkinoista entistä syvemmät, reilummat ja innovatiivisemmat. EU:n sisämarkkinoista, teollisuudesta, yrittäjyydestä ja pk-yrityksistä vastaava komissaari Elżbieta Bieńkowska korostaa, että vaikka palvelut koostavat kaksi kolmasosaa EU:n taloudesta, ovat rajat ylittävien palveluiden säännökset alikehittyneitä.

Lisätietoja

Lisätietoja julkisesta kuulemisesta

Osallistu ja vaikuta: Julkinen kuuleminen Horisontti 2020 “Tiedettä yhteiskunnan kanssa ja yhteiskunnan hyväksi” työohjelmasta vuosille 2018-2020

Euroopan komissio on avannut julkisen kuulemisen Horisontti 2020 “Tiedettä yhteiskunnan kanssa ja yhteiskunnan hyväksi” työohjelmasta vuosille 2018-2020. Kuulemisen tavoitteena on kerätä näkemyksiä ja mielipiteitä työohjelman strategiasta, soveltamisesta, tavoitteista ja oletettavista vaikutuksista. Tulevan työohjelman pyrkimyksenä on luoda tehokasta yhteistyötä tieteen ja yhteiskunnan välille, rekrytoida uusia lahjakkuuksia tieteen pariin sekä yhdistää huipputiede yhteiskuntavastuun ja -tietoisuuden kanssa.

Vastauksia toivotaan muun muassa kansalaisyhteiskunnan organisaatioilta, yrittäjiltä, tutkimusinstituutioilta, korkeakouluilta, poliittisilta päättäjiltä, tiedeyhteisöiltä, paikallisviranomaisilta sekä kaupungeilta. Kuuleminen on avoinna 4.7.2016 saakka ja siitä tullaan julkaisemaan loppuraportti 9.9.2016. Komissio valmistelee tulevan työohjelman sisällön vuoden 2016 viimeisen neljänneksen ja vuoden 2017 ensimmäisen aikana. Rahoitushaut julkaistaan ja avataan syksyllä 2017.

Lisätietoja ja kuuleminen

EU:n kaupunkiohjelmaa koskevan kuulemisen tulokset on julkistettu

Euroopan komissio julkisti EU:n kaupunkeja koskevaa toimintaohjelmaa käsitelleen kuulemisen tulokset European CITIES Forum 2015 -seminaarissa Brysselissä 2.6.2015. Vuonna 2014 pidetyn kuulemisen tulokset osoittavat laajan tarpeen päätöksenteon ja eri hallintotasojen toimien paremmalle koordinoinnille EU:n kaupunkipolitiikassa.

Kuulemisen pohjalta komissio ehdottaa keskittymistä tiettyihin toimiviin ja tuloksia tuottaviin painopistealueisiin kaupunkeja koskevassa toimintaohjelmassa. Tällaisia alueita ovat vähähiilinen talous, ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja sosiaalinen inkluusio. Komissio ehdottaa lisäksi paremman sääntelyn tehostamista, johon olennaisena liittyvät vaikuttavuusarviointien parantaminen ja sidosryhmien vahvempi osallistaminen.

Komissio pyrkii nykyisten aloitteiden, kuten älykkäitä kaupunkeja ja yhteisöjä koskeva eurooppalainen innovaatiokumppanuuden (EIP-SCC), Urban Innovative Actions (UIA) -ohjelman ja Euroopan ilmastonmuutosportaalin (Climate ADAPT) arvioimiseen, yksinkertaistamiseen ja kehittämiseen. Komissio haluaa myös parantaa aloitteiden välisiä synergioita sekä yhdenmukaistaa tietokantoja ja tuoda ne helpommin saataville.  Tavoitteena on päästä yksimielisyyteen ohjelmasta Alankomaiden puheenjohtajuuskauden aikana keväällä 2016.

Tiedote

Kuulemisen tulokset

Julkinen kuuleminen kiertotalouden kehittämisestä

Euroopan komissio avasi 28.5.2015 julkisen kuulemisen kiertotalouden kehittämisestä. Sidosryhmien mielipiteitä halutaan kerätä kiertotaloutta koskevan toimintaohjelman valmistelua varten. Kuulemisen tavoitteena on yksilöidä ja määritellä mittavimmat esteet kiertotalouden kehittymiselle sekä kartoittaa näkemyksiä toimenpiteistä, joita EU-tasolla olisi mahdollista toteuttaa näiden esteiden poistamiseksi. Kuulemisessa keskitytään tuotanto- ja kulutusvaiheisiin, uusioraaka-aineiden markkinoihin, alakohtaisiin toimenpiteisiin sekä kiertotalouden mahdollistaviin tekijöihin liittyviin kysymyksiin.

Komission tavoitteena on esitellä vuoden 2015 loppuun mennessä uusi kiertotaloutta koskeva strategia, jolla pyritään luomaan Euroopasta kilpailukykyinen ja resurssitehokas talous. Strategia tulee sisältämään tarkastetun jätelainsäädäntöehdotuksen ja tiedotteen, jossa esitetään kiertotaloutta koskeva toimintaohjelma. Kuulemiseen voivat vastata kansalaiset, organisaatiot ja viranomaiset sekä muut kiinnostuneet sidosryhmät. Kuulemiseen on mahdollista vastata 20.8.2015 saakka.

Komission tiedote

Kuuleminen