Komissiolta tiedonanto valtiontuen käsitteen selkeyttämisestä

Euroopan komissio on julkaissut tiedoksiannon selventääkseen EU:n valtiontukisääntöjen mukaista julkisten varojen käyttöä. Ohjeistuksella pyritään auttamaan jäsenmaiden viranomaisia ja yrityksiä identifioimaan minkälaisissa tilanteissa valtiontukisääntelyä sovelletaan ja milloin ei. EU:n valtiontukisäännöt koskevat toimenpiteitä, joissa julkinen sektori myöntää yrityksille tukea tai muuta etua. Tiedonanto antaa selkeän ohjeistuksen siitä, milloin julkiset investoinnit eivät tule valtiontuen käsitteen piiriin, etenkin koska ne eivät vääristä yritysten tasapuolisia toimintaedellytyksiä sisämarkkinoilla tai syrjäytä yksityisiä investointeja. Tällä pyritään maksimoimaan investointien vaikutukset taloudelliseen kasvuun ja työpaikkoihin. Komission investointiohjelman mukaisesti tavoitteena on hankkia vähintään 315 miljardia euroa investointeihin seuraavien kolmen vuoden aikana.

Tiedonannossa korostetaan yleisesti, että EU:n valtiontukisäännöt koskevat toimintaa, jolla on jäsenmaiden rajat ylittäviä vaikutuksia. Infrastruktuurirahoituksesta todetaan, että infrastruktuurin rakentamisen rahoitus ei tule valtiontukisääntöjen piiriin, jos rakennettava infrastruktuuri ei kilpaile muiden vastaavien infrastruktuurihankkeiden kanssa. Näin ollen, esimerkiksi teiden, rautateiden, vesi- ja jätevesi-infrastruktuurihankkeiden rakentamisen rahoitukseen ei pääsääntöisesti sovelleta valtiontukisääntöjä. Lisäksi tiedonanto selventää julkisia hankintoja koskevien menettelyjen sekä EU:n valtiontukisääntelyn suhdetta. Viranomaisen toteuttaessa tarjouskilpailun julkisia hankintoja koskevan sääntelyn mukaisesti, järjestelyyn ei liity pääsääntöisesti valtiontukea.

Tiedonanto on osa vuonna 2012 käynnistettyä EU:n valtiontukisääntöjen kokonaisuudistusta, jonka puitteissa on uudistettu valtiontukimenettelyjä sekä valtiontuen hyväksyttävyyden sääntelyä.

Lisätietoja

Tukipalveluita tarjolla esikaupallisten ja innovatiivisten julkisten hankintojen suunnitteluun

European Assistance for Innovation Procurement (EAFIP) tukee julkisia hankkijoitakehittämään esikaupallisen hankinnan (PCP, Pre-Commercial Procurement) tai innovatiiivisen ratkaisun julkisen hankinnan (PPI, Public Procurement of Innovative Solutions) tarjoamalla tukipalveluita ja oikeudellista neuvontaa hankinnan käynnistämisessä ja toimeenpanossa. Kaikki julkiset hankkijat EU maista voivat hakea tukipalveluita, joita tullaan tarjoamaan yhteensä 12 hankkeelle. Tukipalveluista kiinnostuneet voivat täyttää EAFIP:in nettisivuilta löytyvän kyselylomakkeen 30.6.2016 mennessä.

Tukipalveluiden saajien valinnassa noudatetaan EAFIP:in määrittelemiä kriteerejä. Valituilla hankkijoilla on oltava konkreettinen intressi ja sitoumus aloittaa PCP- tai PPI -projekti. Esikaupallisten ja innovatiivisten julkisten hankintojen potentiaalinen vaikutus otetaan huomioon valinnassa. Tukipalveluiden saajat valitaan ottaen huomioon hankkijoiden maantieteellinen sijainti, jotta tuki jakaantuu tasaisesti jäsenmaiden kesken. Tukipalveluiden saamiseksi julkisen hankkijan tulee olla kokematon esikaupallisten ja innovatiivisten julkisten hankintojen toimeenpanossa kyseisen maan oikeusjärjestelmän alla, jolloin tarve tukipalveluille on perusteltu

EAFIP on aloite, joka keskittyy innovatiivisten julkisten hankintojen etujen esiin nostamiseen sekä julkisten hankkijoiden koulutukseen ja tukemiseen. Aloite kohdistuu erityisesti ICT-pohjaisten ratkaisujen innovatiivisten julkisten hankintojen toimeenpanoon EU:ssa kolmen vuoden aikana (2015–2017). EAFIP pyrkii korostamaan innovatiivisten julkisten hankintojen etuja sekä parhaita käytäntöjä ympäri Eurooppaa rohkaistakseen ICT-ratkaisuiden innovatiivisia julkisia hankintoja.

Lisätietoja tukipalveluiden hakemisesta

Lisätietoja EAFIP:ista

Horisontti 2020 -työohjelmissa 130 miljoonaa euroa esikaupallisiin ja innovatiivisiin julkisiin hankintoihin

Horisontti 2020 -ohjelman vuosien 2016-2017 työohjelmissa on kohdennettu yhteensä 130 miljoonaa euroa innovatiivisiin julkisiin hankintoihin. Rahoitusta on haettavissa muun muassa seuraavien alojen työohjelmien hauissa: Euroopan tutkimusinfrastruktuurit, informaatio- ja kommunikaatioteknologiat, terveys, turvallisuus, energia, liikenne, avaruus ja ilmastonmuutos/ympäristö. Tulevien kaksivuotisten työohjelmien rahoitushaut avautuvat lokakuun 2015 loppupuolella ja niistä on tällä hetkellä luonnosversiot saatavilla. Rahoitettavien hankintojen tulee olla joko esikaupallisia hankintoja (pre-commerscal procurement, PCP) tai innovatiivisia julkisia hankintoja (public procurement of innovative solutions, PPI). Edellisvuosien hauista poiketen uutuutena ovat muuttuneet rahoitusosuudet: esikaupallisten julkisten hankintojen kohdalla rahoitusosuus on 90 % ja innovatiivisten julkisten hankintojen kohdalla 35 %.

Euroopan komission aloitteesta järjestetään Pariisissa 27.-28.10.2015 eafip-tapahtuma, joka keskittyy innovatiivisten julkisten hankintojen EU-tukeen. Erityisesti tapahtuman toinen päivä keskittyy Horisontti 2020 -työohjelmien rahoitusmahdollisuuksiin. Tapahtuma on suunnattu julkisten hankintojen suunnittelijoille, hankintalakitoimistoille, poliitikoille ja yrityksille. Sen aikana kuullaan muun muassa alueiden ja kaupunkien esityksiä menestyksekkäistä hankintaprojekteista. Tapahtumassa on mahdollisuus projekti-ideoiden esittelyyn ja verkostoitumiseen hausta vastaavien virkamiesten ja mahdollisten projektipartnerien kanssa.

Lisätietoa

Tapahtuma

Työohjelmaluonnokset