Euroopan komissiolta lisäpanostusta kiertotalouteen ja veden uudelleenkäyttöön

Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen, maatalouskomissaari Phil Hogan ja ympäristö- ja meriasioiden komissaari Karmenu Vella antoivat maailman vesipäivänä 22.3. yhteisen kannanoton innovatiivisen jäteveden uudelleenkäytön lisäämisestä kiertotalouden ja ympäristön hyvinvoinnin edistämiseksi. Euroopan komissio aikoo vuoden 2017 aikana muun muassa tarkistaa juomavesidirektiiviä, tehdä uuden ehdotuksen liittyen kaupunkien jätevesien uudelleenkäytön lisäämiseen maanviljelystoiminnassa sekä edistää toimia pohjavesivarantojen tilan parantamiseksi. Komissio tavoittelee toimillaan kiertotalouspolitiikan tavoitteiden valjastamista koko yhteiskuntaa hyödyttäväksi käytännön taloudelliseksi toiminnaksi.

Lisätietoa

Euroopan komissiolta lisäpanostusta kiertotalouden edistämiseksi

Euroopan komissio on julkaissut uuden ”minipaketiksi” kutsutun raporttinsa EU:n kiertotalouspolitiikasta. Komissio raportoi minipaketissaan vuoden 2015 toimintasuunnitelman keskeisten aloitteiden toteutuksesta. Minipaketin yhteydessä komissio antoi jäsenvaltiolle jätteen energiakäyttöä koskevia ohjeita, joissa se esittää muun muassa jätteen ennaltaehkäisyn ja kierrätyksen priorisoimista jätteenpolton sijasta.

Osana minipakettia komissio julkisti myös kehittävänsä Euroopan investointipankin kanssa kiertotalouden rahoitustukijärjestelyjä, jotka tulevat keskittymään yksityisen investointien ja sijoittajien rahoituksen mobilisoimiseen kiertotaloushankkeiden rahoittamiseksi. Olemassa olevien välineiden, kuten Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR) ja Horisontti 2020 -ohjelmaan kuuluvan innovointirahoitusaloitteen (InnovFin) lisäksi komissio suunnittelee myös uusia rahoitusvälineitä, jotka keskittyisivät yksinomaan kiertotaloushankkeisiin.

Kiertotalouteen liittyen EU:lta odotetaan vuoden 2017 kuluessa parhaillaan neuvottelujen alla olevien jätelainsäädäntöehdotusten hyväksymistä ja uutta muoveja koskevaa strategiaa. Lisäksi komissio pyrkii kehittämään kiertotalouden seurantapuitteita ja kiertotalouden mittaamista sekä asettamaan minimistandardit veden uudelleenkäytölle.

Lisätietoa

Innovation Deals -aloite tukee kiertotalouden innovaattoreita neuvomalla sääntelyn esteiden ylittämisessä

Euroopan komissio julkaisi 26.5.2016 Innovation Deals -pilottiohjelman, jonka tarkoituksena on tukea ympäristöongelmiin ratkaisuja kehittävien innovaattoreiden navigoimista EU-sääntelyn keskellä ja auttaa heitä saamaan innovaationsa markkinoille. Komissio etsii projekteja, joilla on vahva potentiaali myötävaikuttaa EU:n kiertotaloutta koskevaan toimintasuunnitelmaan. Valitut projektit hyötyvät pääsystä yhteistyökehykseen, joka tuo yhteen kansallisia, paikallisia ja EU-tason sääntelystä vastaavia tahoja ja näin saavat apua säännöksellisiin vaatimuksiin liittyen. Pilottiohjelman tavoitteena on tukea kiertotaloutta tukevia innovatiivisia ideoita, jotta tuotteiden, materiaalien ja resurssien arvo saadaan säilytettyä taloudessa. Haku on auki 15.9.2016 saakka. Innovaattori tai innovaattorien ryhmä, jonka tavoitteena on tuoda markkinoille kiertotalouteen myötävaikuttava tuote tai palvelu, voi hakea Innovation Deals -pilottiohjelmaan määrittämällä itselleen haasteita aiheuttavat sääntelyn luomat esteet. Komissio käyttää valintaprosessissa tarkoin määriteltyjä kriteerejä ja valitsee viisi projektia, joista tulee Innovation Deals-projekteja.

Komissio ei rahoita Innovation Deals -projektien toimeenpanoa, vaan projektien toimeenpano perustuu käytännöllisen yhteistyön malliin, jossa innovaattorit, sidosryhmät, sääntelyviranomaiset ja komissio jakavat vapaaehtoisesti neuvoja ja tekevät yhteistyötä projektin tavoitteiden toteuttamiseksi. Jäsenvaltioilta saadun tiedon perusteella melkein kaksi kolmasosaa siitä sääntelystä, jonka innovaattorit näkevät esteenä ideansa markkinoille tuomisessa, on tosiasiassa sellaista, joka pystyttäisiin ratkaisemaan sääntelyn paremmalla selittämisellä tai selkeämmällä tulkinnalla julkisten viranomaisten taholta. Komission tavoitteena on konkreettisten tapauksien kautta selvittää, mitkä ovat tarkoituksettomia esteitä jotka ovat syntyneet joko EU-lainsäädännön tai sen kansallisen tason soveltamisen kautta. Innovation Deals -aloite on osa komission joulukuussa 2015 hyväksymää kiertotalouspakettia Kiertotalouspaketti sisältää kiertotaloutta koskevan toimintasuunnitelman, jossa koko tuotteen kiertokulku tuotannosta ja kulutuksesta jätteenkäsittelyyn ja uusioraaka-aineiden markkinoihin on otettu huomioon.

Lisätietoja

Sirpa Pietikäinen: Kiertotalous – mullistava muutos parempaan

sirpa

Pariisissa viime joulukuussa syntynyt ilmastosopimus on monella tapaa historiallinen. Toteutuakseen sopimukseen kirjattu 1.5 asteen tavoite vaatii kuitenkin tuotanto- ja kulutustapojemme täydellistä mullistusta: muutosta lineaarisesta talousmallista kiertotalouteen.

Kysymys ei ole vain ympäristö- ja ilmastopolitiikasta – ajattelun taustalla on kylmä taloudellinen järki. Maailman talousfoorumi nosti tänä vuonna ensimmäistä kertaa ilmastonmuutoksen suurimmaksi yksittäiseksi maailman taloutta uhkaavaksi ilmiöksi. Ilmastonmuutoksen ohella planeettamme fyysiset rajat määrittelevät muutoksen tarpeen. Tällä hetkellä kulutamme 1,5 maapallon verran resursseja joka ikinen vuosi. Saman tahdin jatkuessa kuluttaisimme vuoteen 2050 tultaessa reilun neljän maapallon verran luonnonresursseja. Kestävyyshaaste on sekä mittava että kiireellinen.

Tuotannon ja toiminnan mallimme sekä niitä määrittävä lainsäädäntö ja toimintakulttuuri ovat syntyneet lineaarisen mallin tarpeisiin. Muutos ei tapahdu itsestään, se tarvitsee tuekseen uudenlaiset pelisäännöt. Uusien sääntöjen tulee tukea kiertotaloutta, jossa jätettä ei synny, vaan vanhat tuotteet ovat tuunattavissa, korjattavissa ja kierrätettävissä.

Valtaosaltaan resurssien tehokkaampi käyttö on kysymys tuotesuunnittelusta ja materiaalivalinnoista. Avainroolissa onkin näitä koskevien sääntöjen muuttaminen. Tuotteen uudelleenkäyttämistä helpottamaan voitaisiin suunnitella esimerkiksi niin kutsuttu tuotepassi, josta löytyisi tiedot tuotteen sisältämistä eri materiaaleista ja mahdollisista vaarallisista aineista. Yksi keskeisistä tuotesuunnittelua koskevista lainsäädännöistä on EU:n ekosuunnitteludirektiivi, joka tulisi päivittää koskemaan kierrätettävyyteen liittyviä kriteereitä sekä laajentaa koskemaan suurinta osaa tuotteista.

Konkreettisesti kiertotalouden yhtä osa-aluetta – jätettä ja kierrätystä – koskevan lainsäädännön käsittely on juuri alkamassa Euroopan parlamentissa. Jätepakettiin kuuluu muiden muassa ehdotukset yhteiskuntajätteen ja pakkausjätteen kierrätysasteiden nostamisesta, kaatopaikalle rahdattavan ja polttolaitoksiin päätyvän jätteen rajoittamisesta sekä tuottajavastuun tehostamisesta. Uudistuskohteitakin komission esittämästä paketista löytyy: esimerkiksi kierrätettävälle jätteelle tulisi asettaa mielestäni täydellinen kaatopaikkakielto. Vaatimus löytyy jo parlamentin viime vuonna hyväksymästä, kiertotaloutta koskevasta mietinnöstä, josta vastasin parlamentin neuvottelijana.

Tuotesuunnittelua ja jätteiden kierrätystä koskevien sääntöjen muutoksen lisäksi keskeisiä ovat myös selkeät mittarit kehityksen seuraamiseksi, ympäristölle haitallisten tukien karsiminen, tutkimus- ja tuotekehityspanostus sekä resurssitehokkaiden ratkaisujen suosiminen julkisissa hankinnoissa.

Itse asiassa meillä suomalaisilla on hyvät mahdollisuudet luoda kiertotalouden mukaista uutta kasvua – ja sitä kautta työpaikkoja ja verotuloja. Jo nyt meillä on äärimmäisen hyvää ja kilpailukykyistä osaamista juuri cleantechin ja biotalouden saralla. Tämä vaatii kuitenkin tietoisen poliittisen panostuksen – erityisesti koulutuksen ja tutkimuksen puolella.

Työskentelen tiiviisti kiertotalouden parissa ja minuun saa olla yhteydessä aihetta koskevin kommentein, kysymyksin ja ehdotuksin!

 

Sirpa Pietikäinen

Europarlamentaarikko

(lisää tietoa kiertotalouspaketista: www.sirpapietikainen.net)

Komissiossa hiotaan uutta kiertotalouspakettia – aiheeseen liittyvää rahoitusta tarjolla Horisontti 2020 -puiteohjelmassa

Euroopan komissio valmistelee parhaillaan toista versiotaan kiertotalouspaketista. Tämä pitää sisällään lainsäädäntöuudistuksia ja ehdotuksia kierotalouteen siirtymiseen liittyvistä keinoista, joilla tähdätään resurssitehokkuuden edistämiseen ja kilpailukyvyn ja työpaikkojen lisäämiseen Euroopassa. Kiertotalouspaketin osalta keskustelussa ovat jätteisiin liittyen kansallisten kierrätystavoitteiden asettaminen ja kysymys kaatopaikoista eroon pääsemisestä, kuluttaja- ja tuotenäkökulma sekä eco-designiin liittyvä lainsäädäntö. Komissio veti viime vuonna takaisin ensimmäisen versionsa kiertotalouspaketista ja tähtää nyt laajempaan ja kunnianhimoisempaan näkökulmaan. Komissio suunnittelee julkaisevansa uuden version kiertotalouspaketista joulukuun alkupäivinä.

Kiertotalouteen siirtymistä tukevia tutkimus- ja innovointihankkeita tullaan rahoittamaan esimerkiksi Horisontti 2020 -puiteohjelman kautta. Horisontin läpileikkaavien toimien ja fokusaihealueiden vuodet 2016-2017 kattavassa työohjelmassa mainitaan muun muassa rahoitushakuja liittyen alueiden älykkääseen erikoistumiseen kiertotalouden alalla, systeemisten ekoinnovaatioiden kehittämiseen, kiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksien edistämiseen ja orgaanisen jätteen hyötykäyttöön kaupunkialueilla.

Julkinen kuuleminen kiertotalouden kehittämisestä

Euroopan komissio avasi 28.5.2015 julkisen kuulemisen kiertotalouden kehittämisestä. Sidosryhmien mielipiteitä halutaan kerätä kiertotaloutta koskevan toimintaohjelman valmistelua varten. Kuulemisen tavoitteena on yksilöidä ja määritellä mittavimmat esteet kiertotalouden kehittymiselle sekä kartoittaa näkemyksiä toimenpiteistä, joita EU-tasolla olisi mahdollista toteuttaa näiden esteiden poistamiseksi. Kuulemisessa keskitytään tuotanto- ja kulutusvaiheisiin, uusioraaka-aineiden markkinoihin, alakohtaisiin toimenpiteisiin sekä kiertotalouden mahdollistaviin tekijöihin liittyviin kysymyksiin.

Komission tavoitteena on esitellä vuoden 2015 loppuun mennessä uusi kiertotaloutta koskeva strategia, jolla pyritään luomaan Euroopasta kilpailukykyinen ja resurssitehokas talous. Strategia tulee sisältämään tarkastetun jätelainsäädäntöehdotuksen ja tiedotteen, jossa esitetään kiertotaloutta koskeva toimintaohjelma. Kuulemiseen voivat vastata kansalaiset, organisaatiot ja viranomaiset sekä muut kiinnostuneet sidosryhmät. Kuulemiseen on mahdollista vastata 20.8.2015 saakka.

Komission tiedote

Kuuleminen

Vuoden 2015 kiertotalouskonferenssi järjestetään maaliskuussa Brysselissä

Forum Europe järjestää vuoden 2015 kiertotalous-aiheisen konferenssin 5.3.2015 Brysselissä. Konferenssin tavoitteena on keskustella muun muassa kiertotalouden rakentamisesta, jätehuollon nykyaikaistamisesta ja kestävästä taloudellisesta kasvusta. Kiertotalous on ajankohtainen teema, sillä uusi komissio poisti edellisenä vuonna esitellyn kiertotalouspaketin vuoden 2015 työohjelmasta. Komissio aikoo julkaista uudistetun, aiempaa ehdotusta laajemman kiertotalouspaketin tämän vuoden loppuun mennessä.

Konferenssissa on puhumassa muun muassa ympäristö-, meri- ja kalastusasioista vastaava komissaari Karmenu Vella, Latvian ympäristönsuojelun ja aluekehityksen ministeri Kaspars Gerhards sekä kiertotalouspaketin esittelijä, Euroopan parlamentin jäsen Sirpa Pietikäinen. Rekisteröityminen tilaisuuteen on avoinna. Tilaisuus on maksullinen lukuun ottamatta EU-instituutioiden, pysyvien EU-edustustojen ja median edustajia.

Lisätietoja