Osallistu ja vaikuta: Komissio avasi julkisen kuulemisen ympäristö- ja ilmastoalan LIFE-ohjelman väliarvioinnista

Komissio on avannut kuulemisen ympäristö- ja ilmastoalan LIFE-ohjelman väliarvioinnista, joka jatkuu 9.9.2016 saakka. Väliarviointiin voivat osallistua kansalaiset, organisaatiot ja julkiset viranomaiset. Väliarvioinnilla pyritään arvioimaan LIFE-ohjelmaa, sen erilaisia interventioita, ohjelman toimeenpanoa ja tähän mennessä saavutettuja tuloksia, jotta näyttöön perustuvaa päätöksentekoa pystytään helpottamaan. Tarkoituksena on arvioida ohjelman toimeenpanoa siltä kannalta, että ohjelman toimia voidaan arvioinnin tulosten mukaan mahdollisesti uudistaa, muokata tai pidättää. Tässä otetaan huomioon myös arvioinnin tulokset LIFE+ -ohjelman pitkän aikavälin vaikutuksista. Arvioinnin tuloksien pohjalta koostetaan Staff Working Document, jota tullaan hyödyntämään LIFE-ohjelman vuosien 2018–2020 toimeenpanoa koskevan työohjelman valmistelussa.

LIFE-ohjelmasta rahoitetaan hankkeita, joiden tavoitteena on edistää ympäristönsuojelua, luonnon monimuotoisuutta ja kestävien energiamuotojen käyttöä sekä tukea ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen sopeutumista. LIFE-ohjelman tämän vuoden rahoitushaut ovat avoinna syyskuuhun 2016 saakka.

Lisätietoja

EU:n LIFE-ohjelman vuoden 2016 rahoitushaut ovat nyt auki

Euroopan komission ympäristö- ja ilmastoalan LIFE-ohjelman rahoitushaut ovat avoinna syyskuuhun 2016 saakka. EU:n LIFE-ohjelmalla rahoitetaan hankkeita, joiden tavoitteena on hidastaa ilmastonmuutosta ja tukea ympäristön- ja luonnonsuojelun toteutumista kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Ohjelman yleinen tavoite on myötävaikuttaa EU:n ympäristö- ja ilmastopolitiikan ja -lainsäädännön toimeenpanoon, päivittämiseen ja kehittämiseen. Käynnissä olevan rahoituskauden 2014–2020 kokonaisbudjetti on 3,4 miljardia euroa, ja nyt avoinna olevissa vuoden 2016 hauissa rahoitusta on tarjolla yli 330 miljoonaa euroa.

Haussa otetaan vastaan hakemuksia ohjelman molempiin alateemoihin: ympäristötoimiin sekä ilmastotoimiin. Rahoitusta jaetaan seuraavanlaisiin projekteihin: perinteiset, valmistelevat, integroidut ja teknisen avustuksen projektit. Rahoitushakuun voivat osallistua esimerkiksi julkiset organisaatiot, yksityiset kaupalliset sekä epäkaupalliset organisaatiot (mukaan lukien kansalaisjärjestöt). Lisäksi Suomen ympäristöministeriö voi myöntää kansallista osarahoitusta Life 2016-hankkeille. Ympäristöministeriö järjestää LIFE-infoseminaarin Helsingin Säätytalolla 9.6. Euroopan komission infopäivä LIFE-hauista kiinnostuneille järjestetään Brysselissä 17.6.

Lisätietoja

Lisätietoja komission infopäivästä

LIFE-ohjelmaan kaksi uutta rahoitusvälinettä hankerahoitukseen

Euroopan komissio ja Euroopan investointipankki (EIP) ovat lanseeranneet kaksi uutta rahoitusvälinettä lisätäkseen investointeja energiatehokkuuteen, luonnon pääoman säilyttämiseen ja ilmastonmuutoksen sopeutumiseen liittyviin hankkeisiin. Luonnon pääomaan liittyvien hankkeiden rahoitusväline Natural Capital Financing Facility (NCFF) ja energiatehokkuuteen liittyvä yksityisen rahoituksen väline Private Finance for Energy Efficiency (PF4EE) laajentavat LIFE-ohjelman tarjoamia rahoitusmahdollisuuksia siten, että ohjelmasta voi jatkossa saada myös hankerahoitusta ja toimintatukea järjestöille.

NCFF tarjoaa lainoja ja pääomainvestointeja erilaisille jäsenmaiden luonnonpääoman säilyttämiseen liittyville hankkeille. NCFF:n edunsaajat voivat olla julkisia tai yksityisiä tahoja, kuten viranomaisia, maanomistajia tai yrityksiä. Projektien budjetin odotetaan yleisesti olevan 5 ja 15 miljoonan euron välillä. Hankkeiden kohdealueita ovat muun muassa vihreä infrastruktuuri, ekosysteemipalvelut ja biologinen monimuotoisuus. NCFF:n kolme vuotta kestävän pilottivaiheen (2014-2017) aikana investointeja on saatavissa jopa 125 miljoona euron edestä.

PF4EE-rahoitusvälineen tavoitteena on tarjota riittävää ja kohtuuhintaista kaupallista rahoitusta energiatehokkuuden investointeihin. Rahoitus on tarkoitettu erityisesti hankkeille, jotka tukevat kansallisia energiatehokkuuden toimintasuunnitelmia tai muita jäsenmaiden energiatehokkuusohjelmia. LIFE-ohjelman ja EIP:n tarjoama yhteisrahoitus tulee olemaan vähintään 480 miljoonaa euroa.

Lisätietoja NCFF-rahoituksesta

Lisätietoja PF4EE-rahoituksesta