COSME -pk-yritysten eurooppalaisen rahoitusohjelman väliarvioinnin julkinen kuuleminen on auki

Euroopan komissio on avannut yrityksille ja julkisille organisaatioille avoimen verkkopohjaisen julkisen kuulemisen osana pk-yrityksille suunnattua eurooppalaisen rahoitusohjelma COSME:n väliarviointia. Julkinen kuuleminen on auki 31. elokuuta 2017 asti.

Väliarvioinnin tarkoitus on tarkastella nykyisen ohjelmakauden aikana saatuja tuloksia, vaikuttavuutta sekä auttaa komissiota tekemään tietoon pohjautuvia aloitteita ja toimenpiteitä tulevaisuudessa.

COSME (Programme for the Competitiveness of Entreprises and SME’s) -ohjelma tukee pk-yrityksiä rahoituksen saamisessa, kansainvälistymisessä, markkinoille pääsyssä sekä kilpailukyvylle suotuisan toimintaympäristön luomisessa. Ohjelmaan voivat osallistua pk-yritykset sekä kansalliset, alueelliset ja paikalliset viranomaiset.

Linkki julkiseen kuulemiseen

Lisätietoja COSME -ohjelmasta

Komissio julkaisi Horisontti 2020 pk-instrumentin vuoden 2017 vaikuttavuusraportin

Euroopan komission 11. toukokuuta julkaisema Horisontti 2020 pk-instrumentin vaikuttavuusraportti käsittelee instrumentin tuloksia kolmen viime vuoden ajalta. Hakemuksia on jätetty yli 31 000 ja lähes 2 500 pk-yritystä on saanut rahoitusta. Kaiken kaikkiaan komissio on jakanut rahoitusta 882 miljoonaa euroa 36 eri maahan. Raportti osoittaa, että pk-instrumentti on tuonut merkittävää lisäarvoa yritysten liiketoimintaan kasvaneen liikevaihdon myötä. Lisäksi se on mahdollistanut pienille yrityksille lisätyövoiman rekrytoimisen parantamalla täten EU-alueen työllisyyttä. Vaikuttavuusraportti luo myös katsauksen uusiin talouden kasvutrendeihin rahoitusta saaneiden pk-yritysten esittelyjen kautta.

Pk-instrumentin rahoitus on tarkoitettu uusien, innovatiivisten tuotteiden ja ratkaisujen kaupallistamisen valmisteluun ja sopii täten korkean markkina- ja kasvupotentiaalin omaaville pk-yrityksille. Pk-instrumentti on kolmivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa tehdään kaupallistamissuunnitelma, josta käy ilmi konsepti ja toteutettavuus. Toinen vaihe on hankkeen toteuttaminen, joka voi olla pilotointia, demonstrointia tai yrityksen skaalautumisen edistämistä. Kolmas vaihe on valmennusta, mentorointia ja muita tukipalveluja.

Lisätietoa pk-instrumentista

Tiivistelmä pk-instrumentin vaikuttavuusraportista

Pk-instrumentin vaikuttavuusraportti

Komissio julkaisi Horisontti 2020 pk-instrumentin vuoden 2017 vaikuttavuusraportin

Euroopan komission 11. toukokuuta julkaisema Horisontti 2020 pk-instrumentin vaikuttavuusraportti käsittelee instrumentin tuloksia kolmen viime vuoden ajalta. Hakemuksia on jätetty yli 31 000 ja lähes 2 500 pk-yritystä on saanut rahoitusta. Kaiken kaikkiaan komissio on jakanut rahoitusta 882 miljoonaa euroa 36 eri maahan. Raportti osoittaa, että pk-instrumentti on tuonut merkittävää lisäarvoa yritysten liiketoimintaan kasvaneen liikevaihdon myötä. Lisäksi se on mahdollistanut pienille yrityksille lisätyövoiman rekrytoimisen parantamalla täten EU-alueen työllisyyttä. Vaikuttavuusraportti luo myös katsauksen uusiin talouden kasvutrendeihin rahoitusta saaneiden pk-yritysten esittelyjen kautta.

Pk-instrumentin rahoitus on tarkoitettu uusien, innovatiivisten tuotteiden ja ratkaisujen kaupallistamisen valmisteluun ja sopii täten korkean markkina- ja kasvupotentiaalin omaaville pk-yrityksille. Pk-instrumentti on kolmivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa tehdään kaupallistamissuunnitelma, josta käy ilmi konsepti ja toteutettavuus. Toinen vaihe on hankkeen toteuttaminen, joka voi olla pilotointia, demonstrointia tai yrityksen skaalautumisen edistämistä. Kolmas vaihe on valmennusta, mentorointia ja muita tukipalveluja.

 

Lisätietoa pk-instrumentista

Tiivistelmä pk-instrumentin vaikuttavuusraportista

Pk-instrumentin vaikuttavuusraportti

Pk-yritysten rahoitus puhutti Europan talous- ja sosiaalikomitean tiedonannon yhteydessä

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) järjesti 6.2. kuulemisen Brysselissä ETSK-erityisjaos-ton laatimaan tiedonantoon aiheesta pk-yritysten rahoituksensaanti kaudella 2014–2020: mahdol-lisuudet ja haasteet. Tiedonannossa ja sen yhteydessä laaditussa selvityksessä todettiin pk-yritysten kohtaavan Euroopassa yhä tavanomaisia rahoituksen saannin ja kasvun esteitä, kuten byrokratiaa, liian samankaltaisia rahoitusmenetelmiä sekä pk-yritysten heikkoa tiedonsaantia rahoitusohjel-mista ja -mahdollisuuksista. Innovatiivisten rahoitusjärjestelmien tulisi ottaa paremmin huomioon yritysten erilaiset rahoitustarpeet jotka vastaisivat paremmin yritysten tarpeita niiden eri kehitys-vaiheissa ja soveltuisivat paremmin hyödynnettäviksi eri jäsenmaissa.
Euroopan komission vastauksessa muistutettiin lasin olevan puoliksi tyhjä ja täynnä. Yksikön apu-laispäällikön Maarit Nymanin (sisämarkkinat, teollisuus, yritystoiminnan pääosasto, Euroopan ko-missio) mukaan tiedonannossa mainitut haasteet on tiedostettu jo pidemmän aikaa ja parhaillaan toimeenpannaan uudistuksia joiden tarkoituksena on yksinkertaistaa byrokratiaa, lisätä tietoi-suutta jäsenmaissa sekä ottaa paremmin erilaiset pk-yritykset huomioon. Komission marraskuussa 2016 antama Start-up ja scale-up -aloite pyrkii luomaan yrittäjille entistä paremmat edellytykset kasvuun tuomalla EU:n nykyiset ja uudet toimet yhteen yritysten liiketoiminnan tukemiseksi.
Aloitteen puitteissa komissio tarkastelee erityisesti sääntelyn keventämistä, pyrkii edistämään pk-yritysten toimintaympäristöä uusien kumppanuuksien löytämiseksi sekä helpottaa rahoituksen saatavuutta paikallistasolla. Paikallisten rahoituskontaktien löytämiseksi komissio on laatinut maakohtaisen tietopalvelun, josta löytyy maakohtaiset luettelot EU:n tukemaa rahoitusta tarjoa-vista pankeista ja pääomasijoitusrahastoista yhteystietoineen. Komissio suunnittelee myös perus-tavansa edustustoihinsa erityistä ”asiamiesverkostoa” parantamaan rahoitusinstrumenttien näky-vyyttä ja tunnettavuutta jäsenmaissa.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea suhtautuu myönteisesti Euroopan komission toimiin, joilla on tarkoitus edistää uusia ja erilaisia tapoja saada käyttöön rahoitusta pk-yrityksille. Puheenvuoroissa toistui vetoomus kiinnittää huomio toimintaan samalla kun korostettiin yhteistyön merkitystä EU:n toimielinten, kansallisten edustustojen sekä liike-elämän järjestöjen kesken kaikilla tasoilla.
Komission maakohtainen tietopalvelu rahoituslähteistä: http://bit.ly/1qsF1UK
ETSK tilaisuudesta: http://bit.ly/2kxcugU

Vuoden 2018 Euroopan yrittäjyysalueiden haku avoinna – Alueiden komitea etsii jälleen Euroopan yrittäjyysmyönteisimpiä alueita

Alueiden komitea myöntää Euroopan yrittäjyysalue (EYA) -tunnustuksen vuosittain kolmelle alueelle, jotka sitoutuvat panemaan täytäntöön kunnianhimoisen strategian oman alueensa pk-yritysten ja yrittäjien tukemiseksi. Vuoden 2018 haku on nyt avattu, ja hakuaikaa on 7. huhtikuuta 2017 saakka.

Tunnustusta voi hakea mikä tahansa EU:n alue- tai paikallistason julkinen taho, joka on valmis sitoutumaan alueensa pk-yritysten ja yrittäjien tukemiseen. EYA-tunnuksella Alueiden komitea pyrkii haastamaan kaupunkeja ja alueita kehittämään tulevaisuuteen suuntautuvia visioita ja toimintasuunnitelmia, joilla edistetään yrittäjyyttä sekä yhteistyötä hallinnon eri tasoilla ja kaikkien sidosryhmien keskuudessa.

Lisätietoa

EU:n investointiohjelman rahoituksesta hyötyä pk-yrityksille mahdollisesti ennen kesää

 Pk-yritykset tulevat todennäköisesti hyötymään uuden Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR) varoista ennen kesää, sillä Euroopan investointipankin (EIP) valtuusto hyväksyi kokouksessaan 17.2.2015 pk-yritysten hankkeiden etukäteisrahoituksen. Rahoitus tullaan aluksi kanavoimaan Euroopan investointirahaston (EIF) kautta, joka kattaa transaktioriskin välittäjille. Näin pk-yritykset ja pienet mid-cap-yritykset voivat saada ylimääräistä rahoitusta ennen kuin lopullinen ESIR on saatu toimintaan. Infrastruktuurihankkeet saattavat myös hyötyä samanlaisesta etukäteisrahoituksesta pk-yritysten jälkeen.

Investointiohjelman toteutuksen kannalta on tärkeää, että EU-instituutiot hyväksyvät luonnoksen ESIR-asetuksista viimeistään heinäkuussa 2015, jotta ESIR saadaan toimintaan viimeistään syyskuussa 2015. Investointiohjelman muiden osien työstämistä myös vauhditetaan, jotta ne olisivat valmiita ESIR:n aloittaessa toimintansa. Komissio aikoo lisäksi lähiaikoina hyväksyä pääomamarkkinaunionia koskevan vihreän kirjan investointien esteiden poistamiseksi ja rahoituksen saatavuuden lisäämiseksi.

Lisätietoja