Horisontti2020-ohjelman 200 milj. lisärahoitus sai Euroopan parlamentin hyväksynnän

Euroopan parlamentti hyväksyi viimeisessä täysistunnossaan 200 milj. euron täydentävän rahoituksen Horisontti2020-puiteohjelmalle. Lopullinen summa oli hienoinen pettymys, sillä se jäi aiemmista arvioista puoleen. Lisärahoitus jaetaan neljän osa-alueen kesken ja sillä pyritään vastaamaan ennen kaikkea digikuilun ja siirtolaiskysymysten synnyttämiin haasteisiin sekä vahvistamaan EU:n talouskasvua ja kilpailukykyä. Lisärahoitus tultaneen hyväksymään neuvostossa lähiviikkoina.

  • Euroopan tutkimusneuvosto – 50 milj.
  • Euroopan innovaationeuvosto – 50 milj.
  • Huippuosaamisen levittäminen ja osallistujapohjan laajentaminen – 55 milj.
  • Johtoasema mahdollistavissa ja teollisuusteknologioissa; suurtehotietokoneet –  45 milj.

BioBase4SME järjestää Innovation Biocamp -tapahtumaviikon bioyrityksille Englannissa 23.-28.7.

Start-up ja pk-yrityksille suunnattu innovaatio-, rahoitus- ja verkostoitumistapahtuma Innovation Biocamp järjestetään 23.-28. heinäkuuta North Yorkshiressä, Englannissa. Tapahtuman hakuaika päättyy toukokuun 19. päivänä.  Innovation Biocamp on osa Interreg North-West Europe
-rahoitteisen BioBase4SME-verkoston toimintaa.

Tapahtuman aikana osallistujat pääsevät keskustelemaan asiantuntijoiden kanssa rahoitukseen, riskienhallintaan ja investointeihin liittyvistä kysymyksistä, tapaavat bioalaan erikoistuneita rahoittajia sekä saavat vertaistukea ja vaihtavat kokemuksiaan muiden bioalan yrittäjien kanssa. Intensiivisen, viikon mittaisen Innovation Biocampin tavoitteena on antaa bioalan yrityksille parempia työkaluja yritystoiminta-ajatuksensa kaupallistamiseen sekä liiketoiminnan kasvattamiseen.

Lisätietoa, valintakriteerit ja hakuohjeet Innovation Biocamp -tapahtumaan

Tietoa BioBase4SME-verkostosta

Älykkäiden kaupunkien ja yhteisöjen innovaatiokumppanuuden seminaari Hollannissa

Eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden (EIP) Älykkäät kaupungit ja yhteisöt -yleiskokous järjestetään Eindhovenissa 24.5. Yleiskokouksen järjestävät komission liikenteen ja liikkumisen, energian, viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosastot. Tapahtuma on myös virallinen osa Hollannin puheenjohtajuuskauden ohjelmaa.

Tapahtuman teemana ovat älykkäiden kaupunkien ja yhteisöjen uusimmat kehityskulut ja trendit. Tilaisuuden avaavat liikennekomissaari Violeta Bulc sekä Hollannin infrastruktuuri- ja ympäristöministeri Melanie Schultz von Haegen. Energiaunionista vastaava komission varapuheenjohtaja Maros Sefcovic on myös yksi tapahtuman pääpuhujista. Tapahtuman pääpainotus on rahoituksessa ja investoinneissa ja sinne odotetaan yli 400 osallistujaa.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen

Komissiossa hiotaan uutta kiertotalouspakettia – aiheeseen liittyvää rahoitusta tarjolla Horisontti 2020 -puiteohjelmassa

Euroopan komissio valmistelee parhaillaan toista versiotaan kiertotalouspaketista. Tämä pitää sisällään lainsäädäntöuudistuksia ja ehdotuksia kierotalouteen siirtymiseen liittyvistä keinoista, joilla tähdätään resurssitehokkuuden edistämiseen ja kilpailukyvyn ja työpaikkojen lisäämiseen Euroopassa. Kiertotalouspaketin osalta keskustelussa ovat jätteisiin liittyen kansallisten kierrätystavoitteiden asettaminen ja kysymys kaatopaikoista eroon pääsemisestä, kuluttaja- ja tuotenäkökulma sekä eco-designiin liittyvä lainsäädäntö. Komissio veti viime vuonna takaisin ensimmäisen versionsa kiertotalouspaketista ja tähtää nyt laajempaan ja kunnianhimoisempaan näkökulmaan. Komissio suunnittelee julkaisevansa uuden version kiertotalouspaketista joulukuun alkupäivinä.

Kiertotalouteen siirtymistä tukevia tutkimus- ja innovointihankkeita tullaan rahoittamaan esimerkiksi Horisontti 2020 -puiteohjelman kautta. Horisontin läpileikkaavien toimien ja fokusaihealueiden vuodet 2016-2017 kattavassa työohjelmassa mainitaan muun muassa rahoitushakuja liittyen alueiden älykkääseen erikoistumiseen kiertotalouden alalla, systeemisten ekoinnovaatioiden kehittämiseen, kiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksien edistämiseen ja orgaanisen jätteen hyötykäyttöön kaupunkialueilla.

EU:n terveysohjelman vuoden 2015 rahoitus haettavissa

Komissio julkaisi 2.6.2015 EU:n kolmannen terveysohjelman (3rd Health Programme) vuoden 2015 työohjelman, jonka rahoitus on nyt haettavissa. Avoinna olevassa rahoitushaussa myönnetään tukea hankkeille viidellä aihealueella, jotka koskevat alkoholijuomien saatavuuden rajoittamista, virushepatiitin varhaista diagnoosia ja hoitoa, tuberkuloosin varhaista diagnoosia, aktiiviseen ikääntymiseen liittyvien parhaiden käytäntöjen jakamista ja käytännön toteutusta sekä elinsiirtojen hoitomuotojen yhteistä arviontimenettelyä. Hankkeelle on mahdollista saada rahoitusta enintään 60 % tai erityistapauksissa enintään 80 % hankkeen kustannuksista. Hankkeille jaetaan rahoitusta yhteensä yhdeksän miljoonaa euroa. Rahoitusta hakevien projektien tulee kestää enintään 36 kuukautta ja olla osallistuja vähintään kolmesta ohjelmamaasta. Haku on avoinna 15.9.2015 asti.

EU:n terveysohjelman vuosittaiset työohjelmat määrittävät ohjelman sen hetkiset painopistealueet ja kriteerit rahoitushauille. EU:n kolmas terveysohjelma pyrkii edistämään terveitä elämäntapoja, suojelemaan kansalaisia rajat ylittäviltä terveysuhkilta, edistämään innovatiivisia ja kestäviä terveydenhuoltojärjestelmiä ja helpottamaan paremman ja turvallisemman terveydenhuollon saamista.

Lisätietoa

EU:n terveysohjelman vuoden 2015 työohjelma

LIFE-ohjelman vuoden 2015 rahoitushaut auki

Euroopan komissio avasi 1.6.2015 LIFE-ohjelman Action Grands -rahoitushaut, joilla tuetaan ympäristön ja luonnonvarojen kestävään käyttöön, luonnon monimuotoisuuden tukemiseen ja ilmastonmuutoksen hidastamiseen keskittyviä hankkeita. Avautuneen haun kokonaisbudjetti on 241 miljoonaa euroa, josta ympäristö-alaohjelmalle suunnataan 184 miljoonaa ja ilmastotoimien alaohjelmalle 57 miljoonaa euroa. Ympäristö-alaohjelman budjetista vähintään 55 prosenttia kohdennetaan luonnon ja biologisen monimuotoisuuden säilyttämistä tukevien hankkeiden rahoitukseen.

Rahoitusta voivat hakea EU:n alueelle rekisteröityneet julkiset organisaatiot, yksityiset kaupalliset organisaatiot ja yksityiset ei-kaupalliset organisaatiot järjestöt mukaan lukien. Hakuajat päättyvät syys- ja lokakuun aikana alaohjelmasta riippuen. Tarkemmat tiedot hauista löytyvät LIFE-ohjelman internetsivuilta.

Lisätietoja

EIT:ltä suuntaa-antavat ohjeet vuoden 2016 KIC -hakuun

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) on julkaissut suuntalinjat alkuvuodesta 2016 avattavaan hakuun kahden uuden tieto- ja innovaatioyhteisön (KIC) perustamiseksi. Ensi vuoden haussa perustettavien KIC:ien teemat ovat ruokaan liittyvä kestävät tuotantoketjut (Food4Future) sekä kilpailukykyisten, kestävien ja ympäristöystävällisten tuotantoketjujen kehittäminen (Added-value manufacturing).

Ohjeissa todetaan muun muassa, että hakemusten arviointiprosessia yksinkertaistetaan edellisiin hakuihin verrattuna. Lisäksi perustettavat tieto- ja innovaatioyhteisöt saavat koostua korkeintaan 50 partnerin ryhmästä ja ne voivat keskittää toimintansa korkeintaan viiden alueellisen toimipisteen ympärille. EIT julkaisee hakemusten viralliset arviointikriteerit ja kattavat hakuohjeet vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä, ja haku tullaan avaamaan alkuvuodesta 2016. Lisätietoja tulevien KIC:ien teemoista voi lukea EIT:n strategisen innovaatioagendan sivulta 24 eteenpäin.

Suuntalinjat vuoden 2016 KIC-hakuun

EIT:n strateginen innovaatioagenda

Aktiivisen ja terveen ikääntymisen innovatiiviset rahoitusmahdollisuudet -konferenssi Brysselissä

Euroopan komission terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosasto (DG SANTE) järjestää 3.6.2015 konferenssin, jonka aiheena on julkisten ja yksityisten rahoitusvälineiden väliset synergiat ja niiden käyttäminen vipuvoimana investoinneille aktiivisen ja terveen ikääntymisen aloilla. Konferenssi keskittyy EU:n rahoitusinstrumentteihin, Euroopan investointiohjelmaan (EFSI), innovatiivisiin yhteishankintoihin, julkisten ja yksityisten tahojen välisiin-terveysinvestointeihin, Euroopan rakenne- ja investointirahastoihin sekä sosiaalisiin innovaatioihin. Ilmoittautuminen konferenssiin on auki 15. toukokuuta asti.

Konferenssin avainkysymykset ovat mitä julkistahot voivat tehdä enemmän alueellisella, kansallisella ja EU-tasolla, miten investointeja voisi vauhdittaa ja onko terveys- ja sosiaalialalla mahdollista hyödyntää muiden alojen rahoitusinstrumentteja. Tapahtuman avaa DG SANTEn varapääjohtaja Martin Seychell.

Lisätietoja

Konferenssin ohjelma

Tekesin rahoitusta Horisontti 2020 -ohjelman hankevalmisteluihin

EU:n tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti 2020 -puiteohjelmaan liittyviin hankevalmisteluihin on ollut mahdollista hakea Tekesin rahoitusta 1.1.2015 alkaen. Tekes myöntää kolmentyyppistä rahoitusta hankkeiden valmisteluun kannustaakseen yrityksiä ja tutkimusorganisaatioita kansainvälisen tutkimus- ja innovaatioyhteistyön rakentamiseen.

Tekes voi rahoittaa Horisontti-hankkeen valmistelua osana Tekesin rahoittamaa projektia, jos tavoitteena on esimerkiksi laajentaa projektia kansainväliseksi hankkeeksi.

Varsinainen valmistelurahoitus on tarkoitettu hyödynnettäväksi, jos valmistelussa on Suomelle merkittävä konsortiohanke ja suomalaiskumppanille on tulossa tavanomaista riviosallistujaa merkittävämpi rooli hankkeessa esimerkiksi koordinaattorina tai työpaketin vetäjänä. Myönnetyssä valmistelurahoituksessa Tekesin rahoitusosuus on yrityksille 50 ja tutkimusorganisaatioille 60 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista.

Myös klusteriorganisaatiot voivat hakea Tekesiltä rahoitusta Horisontti 2020 -aktivointiin. Rahoituksen tavoitteena on edesauttaa suomalaisten yritysten osallistumista ohjelmaan tai esimerkiksi luoda edellytyksiä suomalaistoimijoiden osallistumiseen Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) tuleviin KIC-hakuihin (Knowledge and Innovation Communities).

Lisätietoja

Komissio julkaisi oppaan turismisektorin EU-rahoituksesta vuosille 2014-2020

Yritys- ja teollisuustoiminnan pääosaston (DG ENTR) julkaisema opas keskittyy turismisektorille tärkeimpien EU-ohjelmien kartoittamiseen. Oppaassa annetaan käytännön tietoa siitä, millaiseen turismiin liittyvään toimintaan rahoitusta voi saada, mistä ohjelmista rahoitusta on mahdollista hakea ja miten rahoitusta tulisi hakea. Oppaassa annetaan lisäksi käytännön esimerkkejä aiemmissa ohjelmissa rahoitetuista kohteista sekä ajankohtaista tietoa uusista ohjelmista.

Turismi on EU:n kolmanneksi suurin taloudellinen sektori ja sillä on laaja-alaisia vaikutuksia taloudelliseen kasvuun, työllisyyteen ja sosiaaliseen kehitykseen. Opas on koottu selventämään monipuolisen matkailualan rahoitusmahdollisuuksia, sillä sektori voi saada tukea hyvin erilaisista temaattisista ohjelmista. Turismiaiheisiin hankkeisiin voi hakea rahoitusta muun muassa rakennerahastoista sekä LIFE, COSME, Luova Eurooppa ja Erasmus + -ohjelmista.

Turismisektorin rahoitusopas