Komission “Research & Innovation – shaping our future” -konferenssi 3.7. Brysselissä

Euroopan komission tutkimuskomissaari isännöi mittavan EU:n tutkimus-ja innovaatiotoiminnan tulevaisuuden näkymiin painottuvan konferenssin 3. heinäkuuta Brysselissä. Tapahtuman ilmoittautuminen on nyt auki. Konferenssin keskeisinä teemoina ovat mm. tutkimuksen ja innovaatioiden rooli tulevaisuuden Euroopassa sekä globaalissa kontekstissa, sopeutuminen muuttuvan maailman nopeutuneeseen innovaatiodynamiikkaan sekä tutkimus- ja innovaatiotoiminnan suhteuttaminen EU-kansalaisten päivittäiseen elämään.

Komission asettaman H2020 -korkean tason työryhmän puheenjohtaja Pascal Lamy esittää tilaisuudessa työryhmänsä loppuraportin, joka pitää sisällään tulevaisuuden vision ja suositukset EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmien vaikutusten maksimoimiseksi. Esiteltävät suositukset perustuvat Horisontti 2020 -ohjelman väliarvioinnin tuloksiin, jotka julkaistaan touko-kesäkuussa. Tapahtumassa julkistetaan myös sidosryhmäkonsultaatio uutta puiteohjelmaa koskien sekä käydään interaktiivinen paneelikeskustelu tulevaisuuden käänteentekeviin innovaatioihin liittyen. Helsinki EU Office suosittelee lämpimästi konferenssiin osallistumista!

Ilmoittautuminen tapahtumaan

Euroopan teollisuuden tutkimusinvestointien tulostaulu julkistettu

Euroopan komission yhteisen tutkimuskeskuksen ja tutkimuksen ja innovoinnin pääosaston julkaisema vuoden 2016 Euroopan teollisuuden tutkimusinvestointien tulostaulu analysoi yrityksen investointeja tutkimus- ja kehitystoimintaan. Tulosten mukaan erityisesti korkean teknologian yritysten investoinnit tutkimukseen ja kehitykseen kasvoivat merkittävästi tilivuonna 2015–2016, kun taas matalamman teknologian sektoreilla panostus hiipui. EU-alueen yritykset lisäsivät t&k-toimintaansa 7,5 prosentilla ylittäen Yhdysvallat ja globaalin keskiarvon. EU-alueella analysoiduista maista ainoastaan Suomessa suurten yritysten investoinnit tutkimukseen ja kehitykseen laskivat (3,8 prosentilla). Tähän vaikutti erityisesti kehitys Nokiassa, jonka osuus analysoidusta Suomen t&k-toiminnasta oli 63,9 prosenttia.

Tulostaulu on vuosittain julkaistava vertaileva arviointi yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnasta EU:ssa ja tietyissä kolmansissa maissa. Tulostaulu analysoi dataa 2500 yrityksestä, jotka yhdessä edustavat noin 90 prosenttia globaalista panostuksesta tutkimus- ja kehitystoimintaan. Suurimmasta eromäärällisestä t&k -panoksesta vastasi Volkswagen, joka myös oli ainoa eurooppalainen yritys tulostaulun kymmenikössä.

Lisätietoa

Osallistu ja vaikuta: Julkinen kuuleminen Horisontti 2020 -ohjelman väliarvioinnista avoinna

Euroopan komissio on avannut julkisen kuulemisen EU:n tutkimuksen- ja innovaation puiteohjelman Horisontti 2020 -väliarviointiin liittyen. Väliarvioinnilla pyritään parantamaan Horisontti 2020 -ohjelman toimeenpanoa ja sillä on vaikutuksensa myös Horisontti 2020 kauden 2018–2020 työohjelman muotoiluun sekä vuonna 2021 alkavan seuraavan puiteohjelman suunnittelussa. Vastauksia toivotaan erityisesti tutkijoilta, yrittäjiltä, innovaattoreilta ja kaikilta Horisontti 2020-puiteohjelmaan osallistuneilta tahoilta. Komission tutkimuksen pääosaston politiikan kehittäminen ja koordinointi -yksikön varapääjohtajan Kurt Vandenberghen mukaan komissio toivoo laadullisten vastausten lisäksi myös määrällisesti laajaa osallistujajoukkoa, jolla voitaisiin osaksi osoittaa puiteohjelman merkitys mahdollisimman monille eri sidosryhmille. Kuuleminen on avoinna 15.1.2017 saakka.

Komissio julkaisee kuulemisen tulokset vuoden 2017 puolivälissä. Itsenäisistä asiantuntijoista kootun korkean tason työryhmän loppuraportti ja komission tiedonanto Horisontti 2020 -ohjelman väliarvioinnista valmistuvat vuoden 2017 loppuun mennessä.

Linkki julkiseen kuulemiseen

Komission älykkään erikoistumisen foorumi teollisuuden modernisaatiolle ja investoinneille avautuu kesäkuussa

Helsingin EU-toimisto osallistui 11.5.2016 älykkään erikoistumisen foorumin (S3 Platform) ja komission järjestämään infopäivään Brysselissä. Tilaisuuden aiheena oli uusi, kesäkuussa avattava temaattinen älykkään erikoistumisen ”Teollisuuden modernisaatio ja investointi” -foorumi. Foorumin taustalla on ajatus siitä, että alueet ja niiden harjoittama politiikka voivat olla avainroolissa EU:n teollisuuden modernisaatiossa.  Integroitua lähestymistapaa hyödyntämällä, uusi foorumi pyrkii varmistamaan teollisuuden vahvan mukanaolon älykkään erikoistumisen strategioiden toimeenpanossa. Foorumin keskeisenä tavoitteena on toimia alueellisena alustana yhteisten intressien löytämiselle EU-tasolla, sillä teollisuuden nykyaikaistamiseksi alueiden tulee yhdessä löytää keinoja mm. innovointikapasiteetin kasvattamiseksi, resurssien käytön tehostamiseksi, uusien teknologioiden sekä ammattitaidon kehittämiseksi.

Teollisuuden modernisaatio ja investointi -foorumin tavoitteena on tehostaa alueiden välistä yhteistyötä, keskittyen erityisesti klustereiden parempaan hyödyntämiseen. Älykkään erikoistumisen temaattiset foorumit ja eurooppalaiset strategiset klusterikumppanuudet (European Strategic Cluster Partnerships) pyrkivät yhdessä luomaan infrastruktuurin investointiprojekteille uusien liiketoimintamahdollisuuksien ja kasvun luomiseksi. Muun muassa Vanguard-aloite on käyttänyt tätä lähestymistapaa Advanced Manufacturing -pilottiohjelmassaan. Komissiolta on avautumassa toukokuun 2016 aikana “ Towards European Strategic Cluster Partnerships for Smart Specialisation Investments” -haku, joka tähtää teollisuuden nykyaikaistamiseen johtavien kumppanuuksien muodostumiseen mm. KET, ICT, palveluinnovaatiot ja resurssitehokkuus- toimialoilla.

Lue koko raportti

Pk-yritys tai start-up: Hae SME Innovation Associate -ohjelmaan ja palkkaa tohtori yritykseesi

EU tarjoaa pk-yrityksille ja start-upeille mahdollisuuden rekrytoida jostain toisesta kuin yrityksen kotimaasta tohtoriksi väitelleen tutkijan toteuttamaan yrityksen innovatiivista liikeideaa. Horisontti 2020 -ohjelman alainen Innovation Associate -haku antaa yrityksille mahdollisuuden saada toimintaansa mukaan alansa kovimpia osaajia ulkomailta. Komissio rahoittaa tutkijan palkkakustannusten lisäksi muutto-, matka- ja koulutuskustannuksia.

Ohjelma on tarkoitettu toisaalta yrityksille, jotka tarvitsevat apua liikeideansa toteuttamiseen, ja toisaalta tutkijoille, jotka etsivät haastetta työurilleen yritysmaailmasta. Ohjelmaan voi hakea pk-yritys tai start-up, joka ei löydä oikeanlaista asiantuntijaa kotimaansa markkinoilta, mutta jolle asiantuntijan erityisosaaminen on merkittävässä roolissa innovaatioiden toteuttamisessa ja kasvun synnyttämisessä. Innovation Associate -ohjelmassa yrityksen ei tarvitse ottaa taloudellista riskiä saadakseen asiantuntija toimintansa tueksi. Hakemus itsessään on kevytrakenteinen ja sisältää vain 10 sivua, joissa yrityksen tulee selittää liikeideansa, kuvailla minkälaisen asiantuntijan osaamista yritys tarvitsee ja selittää, kuinka yritys näkee työskentelevänsä palkattavan tutkijan kanssa ja mitä yritys toivoo saavuttavansa tällä yhteistyöllä.

Innovation Associate -rahoitushaku on auki 30.6.2016 saakka. Haussa valitaan 90 parasta rekrytointisuunnitelmaa ja innovatiivisinta liikeideaa. Avattavat työtehtävät julkaistaan tutkijoiden haettaviksi 1.3.2017–30.4.2017 välisenä aikana ja yritykset pääsevät palkkaamaan itsellensä sopivimman tutkijan touko-kesäkuussa 2017 ja työsopimukset voidaan allekirjoittaa syyskuusta 2017 alkaen vuodeksi eteenpäin.

Lisätietoja

Kaksi tutkimusta Euroopan aluekehitysrahaston innovaatiotuista yrityksille

Komission alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto on julkaissut kaksi laajaa tutkimusta Euroopan aluekehitysrahaston ja koheesiorahaston tuesta yritysten innovaatioille ja liiketoiminnalle. Tutkimukset ovat osa vuosien 2007-2013 jälkiarviointia. Pk-yritysten tutkimus- ja innovaatiotukea arvioivassa tutkimuksessa oli mukana yhteensä 50 toimenpideohjelmaa.

Suuryrityksien saamaa tukea arvioineessa tutkimuksessa tutkittiin koheesiopolitiikan tehokkuutta ja toimeenpanoa kahdeksassa maassa. Koheesiopolitiikan evaluoinnista ja saavutuksista järjestetään konferenssi 16.-17.6. Sofiassa. Ilmoittautuminen tapahtumaan on avoinna.

Lisätietoja

Lisätietoja konferenssista

Komissiossa hiotaan uutta kiertotalouspakettia – aiheeseen liittyvää rahoitusta tarjolla Horisontti 2020 -puiteohjelmassa

Euroopan komissio valmistelee parhaillaan toista versiotaan kiertotalouspaketista. Tämä pitää sisällään lainsäädäntöuudistuksia ja ehdotuksia kierotalouteen siirtymiseen liittyvistä keinoista, joilla tähdätään resurssitehokkuuden edistämiseen ja kilpailukyvyn ja työpaikkojen lisäämiseen Euroopassa. Kiertotalouspaketin osalta keskustelussa ovat jätteisiin liittyen kansallisten kierrätystavoitteiden asettaminen ja kysymys kaatopaikoista eroon pääsemisestä, kuluttaja- ja tuotenäkökulma sekä eco-designiin liittyvä lainsäädäntö. Komissio veti viime vuonna takaisin ensimmäisen versionsa kiertotalouspaketista ja tähtää nyt laajempaan ja kunnianhimoisempaan näkökulmaan. Komissio suunnittelee julkaisevansa uuden version kiertotalouspaketista joulukuun alkupäivinä.

Kiertotalouteen siirtymistä tukevia tutkimus- ja innovointihankkeita tullaan rahoittamaan esimerkiksi Horisontti 2020 -puiteohjelman kautta. Horisontin läpileikkaavien toimien ja fokusaihealueiden vuodet 2016-2017 kattavassa työohjelmassa mainitaan muun muassa rahoitushakuja liittyen alueiden älykkääseen erikoistumiseen kiertotalouden alalla, systeemisten ekoinnovaatioiden kehittämiseen, kiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksien edistämiseen ja orgaanisen jätteen hyötykäyttöön kaupunkialueilla.