Euroopan komissiolta tiedonanto alueiden älykkäästä erikoistumisesta

Euroopan komissio on julkaissut tiedonannossaan esityksiä sellaisista toimenpiteistä, joiden kautta alueita tuetaan panostamaan omien älykkään erikoistumisen strategioiden mukaisiin aloihin. Keskeisenä osana toimenpiteitä komissio esittää kahta pilottihanketta alueiden älykkään erikoistumisen edistämiseksi.

Teollisuuden muutosprosessia läpikäyvät alueet voivat pyytää räätälöityä tukea alueidensa haasteisiin. Rajoitettu määrä alueita voi pyytää komission asiantuntijaryhmän tukea investointien esteiden poistamiseen sekä teollisiin ja yhteiskunnallisiin muutoksiin vastaamiseen omien älykkään erikoistumisen strategioidensa pohjalta. Kiinnostuksenilmaisupyyntö pilottihankkeeseen osallistumista varten käynnistetään jo tänä syksynä.

Toisessa pilottihankkeessa tuetaan ja edistetään EU-varoin alueiden välisiä innovaatiokumppanuuksia. Hanke on jatkumoa Vanguard-aloitteelle ja sen painopistealueita ovat massadata, biotalous, resurssitehokkuus, verkottunut liikenne sekä kehittyneet valmistusmenetelmät. Innovaatiokumppanuudet perustetaan vuoden 2017 aikana ja itse toteutuksen on suunniteltu tapahtuvan vuonna 2018.

Tukeakseen eurooppalaisia alueita, kahden pilottihankkeen lisäksi komissio aikoo tarkastella keinoja yhdistellä olemassa olevia EU-rahoitusohjelmia, luoda yrityksille suotuisat liiketoimintaympäristöt sekä poistamaan kasvun esteitä.

Älykkään erikoistumisen konseptia halutaan myös jatkossa hyödyntää laajemmin, muun muassa osana keskustelua EU:n rahoituksen tulevaisuudesta.

Lisätietoa