Gå till innehåll

Kymmenedalens förbund

I spetsen för landskapets utveckling

Kymmenedalens förbund är ett lagstadgat kommunalförbund, som ansvarar för landskapets regionplanering, regionutveckling och intressebevakning. Kymmenedalen består av regionerna Kouvola och Kotka – Fredrikshamn.

Förbundet leder stiftandet av landskapsplanen och –programmet. I dessa uttrycks regionutvecklingens centrala mål. För projekt, som hjälper till att förverkliga strävandena, får landskapets olika aktörer EU-projektstöd och landskapsutvecklingspengar.

Landskapsplaneringen är den primära planeringsformen i konkretiserandet av de riksomfattande strävandena gällande områdesanvändningen. För att främja strävandena sköter man om att landskapsplanens aktualitet värderas och att landskapsplanen uppdateras. Landskapsplanen fungerar som direktiv för kommunernas generalplaner och stadsplaner samt för enskilda stora projekt, som rör markandvändningen.

Nationell intressebevakning förverkligas i samarbete med statliga myndigheter, kommuner och andra parter, som deltar i finansieringen av landskapsprogrammet bl.a. i samband med regionförvaltningsmyndigheternas resultatstyrning.

Intressebevakning på Europeiska Unionens nivå förverkligas i samarbete med Helsingfors EU-kontor samt inom ramen för de europeiska periferiska havsområdenas organisation CPMR (Conference of Peripheral Maritime Regions).

De internationella uppgifterna har koncentrerats till Östersjöområdet och de förverkligas i huvudsak med hjälp av EU:s strukturfondspolitik.

Förbundet upprätthåller Kymmenedalens sommaruniversitet, som är en året om fungerande organisation för vuxenutbildning. Kymmenedalens sommaruniversitet ordnar och förverkligar öppen universitetsundervisning, yrkesinriktad fortbildning och tilläggsutbildning, förberedande undervisning, allmänbildande skolning, region- och kulturforum samt föreläsningsserier.