Siirry sisältöön
Järvi, kallio, sumua.

Edistysaskel kohti puhtaampaa ilmaa ja vettä EU:ssa

Euroopan komissio ehdotti 26. lokakuuta 2022 ilman, pinta- ja pohjaveden saasteiden sallittujen pitoisuuksien kiristämistä ja päästövähennystoimien täytäntöönpanon parantamista. Ehdotus kattaa myös kaupunkien jätevesien käsittelyn. Tarkoituksena on tehostaa saasteiden vähentämistavoitteiden saavuttamista käytännössä.

Ehdotus on huomattava edistysaskel Euroopan vihreän kehityksen ohjelman saasteettomuustoimintasuunnitelman päämäärien saavuttamisessa. Esimerkiksi vuoteen 2050 mennessä ilman, veden ja maaperän pilaantuminen olisi vähennettävä tasolle, jota ei enää pidetä haitallisena terveydelle tai luonnon ekosysteemeille. Lisäksi ehdotus vastaa suoraan Euroopan tulevaisuuskonferenssin johtopäätöksiin EU:n kansalaisten ja EU-toimielinten välisen keskustelun tuloksena.

Ehdotukseen sisältyy useita eri toimia, joilla pyritään parantamaan EU:n kansalaisten hyvinvointia ja luonnon tilaa. Näitä toimia ovat mm.
  • Ilmanlaatudirektiivien tarkistus niin että ne ovat tiiviimmin linjassa maailman terveysjärjestön suuntaviivojen kanssa
  • Uutta lainsäädäntöä tukemaan paikallisviranomaisia ilmanlaadun seurannassa, mallintamisessa ja ilmanlaatusuunnitelmien parantamisessa
  • Velvoite ottamaan talteen ravinteet jätevesistä, uudet standardit mikrosaasteille ja uudet valvontavaatimukset mikromuoveille
  • Uusi laajennettu tuottajavastuujärjestelmä, joka velvoittaa tuottajat maksamaan jätevesistä löydetyt myrkylliset mikroepäpuhtaudet
  • Pinta- ja pohjavesien saastuttavien aineiden luetteloiden päivitys

Seuraavaksi komission antamat ehdotukset käsitellään Euroopan parlamentissa ja neuvostossa tavallisen lainsäätämisjärjestyksen mukaan.