Siirry sisältöön
Hakattua metsää

EU ehdottaa uutta lähestymistapaa ilmastonmuutoksen aiheuttamiin uhkiin

Euroopan komissio ja Euroopan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja ovat antaneet yhteisen tiedonannon siitä, miten EU aikoo käsitellä ilmastonmuutoksen alati kasvavia vaikutuksia rauhaan, turvallisuuteen ja puolustukseen. Yleistyvät sään ääri-ilmiöt, lämpötilan ja merenpinnan nousu sekä ympäristön pilaantuminen ja saastuminen uhkaavat ihmisten terveyttä ja hyvinvointia. Ilmastonmuutoksen tuomat muutokset voivat lisätä myös muuttoliikehdintää, pandemioita ja tuottaa yhteiskunnallista epävakautta.  

Tiedonannolla EU pyrkii sisällyttämään ilmaston, rauhan ja turvallisuuden välisen yhteyden paremmin EU:n ulkopolitiikkaan toteuttamalla laaja-alaisesti konkreettisia toimia. Tiedonanto koostuu neljästä ensisijaisesta tavoitteesta: 

  • Vahvistetaan suunnittelua, päätöksentekoa ja täytäntöönpanoa käyttäen luotettavaa ja helposti saatavilla olevaa näyttöön perustuvaa analyysia ilmaston ja turvallisuuden välisestä yhteydestä 
  • Vastataan ilmasto- ja turvallisuushaasteisiin EU:n ulkoisessa toiminnassa mm. sisällyttämällä ilmaston ja turvallisuuden välinen yhteys alueellisiin ja kansallisiin konfliktianalyyseihin 
  • Tehostetaan jäsenvaltioiden siviili- ja sotilasoperaatioiden ja -infrastruktuurin toimenpiteitä koskien sopeutumista ilmastonmuutokseen ja sen hillitsemiseen 
  • Vahvistetaan kansainvälisiä kumppanuuksia monenvälisillä foorumeilla 

Tavoitteiden saavuttamiseksi EU toteuttaa noin 30 toimea, kuten esimerkiksi ilmasto- ja ympäristöturvallisuutta koskevan tieto- ja analytiikkakeskuksen perustamisen, ympäristöasioiden neuvonantajien käyttämisen EU:n yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan operaatioissa ja koulutusfoorumien perustamisen.