Siirry sisältöön
Päällä oleva kaasuliesi

EU:lle uusi väline suojaamaan EU:n yrityksiä ja kotitalouksia kaasun hintapiikeiltä

Euroopan komissio ehdotti 22. marraskuuta 2022 uuden EU:n välineen käyttöönottoa, jonka avulla pyritään rajoittamaan kaasun hintapiikkejä ja suojelemaan EU:n kotitalouksia ja yrityksiä. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on johtanut maakaasun hintojen ennennäkemättömään nousuun EU:ssa. Elokuussa unionissa koettiin kahden viikon mittainen hintapiikki, joka aiheutti suurta vahinkoa Euroopan taloudelle ja se vaikutti myös sähkön hintoihin ja kiihdytti inflaatiota. Jotta vastaavia hintapiikkejä voitaisiin välttää tulevaisuudessa, komissio on ehdottanut kohdennettua ja tilapäistä välinettä, jolla voidaan puuttua kaasun hinnan jyrkkiin nousuihin markkinoilla. Uusi mekanismi on luotu vakauttamaan Euroopan kaasumarkkinoita ja turvaamaan kaasun toimitusvarmuus

Ehdotettu väline on osa komission jatkuvia toimenpiteitä lieventää energiakriisiä, minkä lisäksi se täydentää aikaisempia toimia, joiden tavoitteena on vähentää kaasun kysyntää ja varmistaa energian toimitusvarmuus monipuolistamalla energiamarkkinoiden tarjontaa.  

Uusi väline asettaisi kaasulle TTF-kuukausijohdannaisten hintakatoksi 275 euroa. TTF (eli englanniksi Title Transfer Facility) on kaasun hinnan viitearvo, jolla on keskeinen rooli EU:n kaasun tukkumarkkinoilla. Välineen mekanismi käynnistyisi automaattisesti kun:  

  • TTF:n front month -johdannaisten selvityshinta on yli 275 euroa kahden viikon ajan, 
  • TTF-hinnat ovat 58 euroa korkeammat kuin nesteytetyn maakaasun viitehinta kymmenenä peräkkäisenä kaupankäyntipäivänä kahden viikon aikana. 

Kun edellytykset täyttyvät, tehdään markkinakorjausilmoitus, jonka jälkeisenä päivänä hintakorjausmekanismi astuu voimaan. Mekanismia voidaan soveltaa 1. tammikuuta 2023 alkaen

Lisäksi neuvoston ehdotettu asetus sisältää toimia energia- ja rahoitusmarkkinoiden suojaamiseksi häiriöiltä. Hintakatto rajoitetaan yhteen johdannaistuotteeseen, jotta vältytään toimitusvarmuuteen liittyviltä ongelmilta. Lisäksi markkinatoimijat voivat myös jatkossa vastata kysyntään hankkimalla kaasua muilta markkinoilta. Jotta kaasun kysyntä ei kasvaisi, jäsenvaltioiden on määrä ilmoittaa tekemistään kaasun ja sähkön vähentämistoimenpiteistä kahden viikon sisällä markkinakorjausmekanismin käyttöönoton alkamisesta. 

Sen jälkeen, kun EU:n jäsenvaltiot ovat hyväksyneet markkinakorjausmekanismia koskevan ehdotuksen neuvostossa, komissio tulee myös ehdottamaan hätätilan julistamista, mikä puolestaan velvoittaisi kaikki EU:n valtiot vähentämään kaasun kysyntää. Tämä perustuu Euroopan komission kaasukysynnän vähentämissuunnitelmaan (20.7.2022) ja neuvoston asetukseen (5.8.2022) kaasun kysynnän vähentämisestä 15 prosentilla ensi talvena. 

Markkinakorjausmekanismi on suunniteltu ehkäisemään korkeita hintapiikkejä kuitenkaan vaarantamatta toimitusvarmuutta, EU:n energiamarkkinoiden toimintaa ja rahoitusvakautta. Mikäli havaitaan näihin liittyviä riskejä, komissio voi päätöksellään keskeyttää mekanismin soveltamisen.