Siirry sisältöön
EKG-laite

EU:n globaali terveysstrategia parantaa ihmisten terveysoloja muuttuvassa maailmassa

Komissio on hyväksynyt 30. marraskuuta EU:n globaalin terveysstrategian, jonka myötä EU ottaa enemmän vastuuta keskeisistä maailmanlaajuisista terveyshaasteista ja terveyserojen kaventamisesta. Strategian mukaan maailmanlaajuiset terveyskysymykset ovat olennainen osa EU:n ulkopolitiikkaa sekä tärkeä aihepiiri EU:n strategisen riippumattomuuden kannalta. Strategiassa esitetään kolme keskeistä painopistettä: 

  • terveyden ja hyvinvoinnin parantaminen ihmisen elinkaaren aikana  
  • terveydenhuoltojärjestelmien vahvistaminen ja sairausvakuutusturvan edistäminen 
  • terveysuhkien kuten pandemioiden ehkäisy ja torjuminen

Strategia pyrkii saavuttamaan vuoden 2030 kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti yleismaailmallisten terveystavoitteiden saavuttamisen. Siinä keskitytään toimiin, joilla pyritään saavuttamaan yleinen sairasvakuutusturva, vahvistamaan perusterveydenhuoltoa ja puuttumaan terveysongelmien juurisyihin, kuten sosiaaliseen eriarvoisuuteen. Strategia pureutuu myös terveyttä heikentäviin tekijöihin, kuten ilmastonmuutokseen, ruokaturvattomuuteen ja konflikteihin. Strategiaan kuuluu myös ”terveys kaikissa politiikoissa”-periaate, jossa yksilöidään terveysolojen parantamisen mahdollistavia tekijöitä: digitalisaatio, tutkimus ja ammattitaitoinen työvoima. Strategia pyrkii myös suojelemaan kansalaisia terveysuhkilta, kuten kemiallisilta ja biologisilta uhkilta seuraavilla toimilla:  

  • rokotteiden ja lääketieteellisten hoitojen tasapuolisempi saatavuus 
  • vankat ja sitovat kansainväliset säännöt pandemioita varten 
  • taudinaiheuttajien tehokkaampi seuranta ja havaitseminen

Strategia antaa EU:lle mahdollisuuden vahvistaa asemaansa maailmanlaajuisten terveysasioiden kentällä. Tämä tehdään esimerkiksi tukemalla vankkaa globaalia hallintaa, laajentamalla EU:n kansainvälisiä terveyskumppanuuksia, hyödyntämällä Team Europe -lähestymistapaa ja tehostamalla rahoitusta edistämällä innovatiivisia rahoitusmuotoja, resurssien kansainvälistä yhdistämistä ja yhteisinvestointeja.