Siirry sisältöön
EU:n liput Berlaymontin edessä.

Euroopan komissio on hyväksynyt vuoden 2023 työohjelman

Komission vuoden 2023 vuoden työohjelma hyväksyttiin 18. lokakuuta. Vuonna 2023 keskitytään vastaamaan eurooppalaisten arkeen vaikuttaviin kriiseihin sekä vauhdittamaan vihreää ja digitaalista siirtymää. Energian hintojen alentaminen, teollisuuden kilpailukyvyn sekä elintarviketurvan varmistaminen ovat toimia, joiden kautta komissio erityisesti pyrkii tukemaan kansalaisia ja yrityksiä seuraavan vuoden aikana.

Euroopan komissio laati joka vuosi työohjelman, joka sisältää Euroopan unionin seuraavan vuoden toimenpiteet ja tavoitteet. Työohjelma luo kehyksen uusille aloitteille ja tarkistaa jo olemassa olevaa EU lainsäädäntöä. Vuoden 2023 työohjelma on laadittu yhteistyössä Euroopan parlamentin, jäsenvaltioiden ja EU:n neuvoa-antavien toimielinten kanssa.

Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kertoi vuotuisessa unionin tilaa koskevassa puheessaan syyskuussa komission tulevista poliittista suuntaviivoista, mitkä näkyvät kiteytettynä vuoden 2023 työohjelman 43:ssa uudessa aloitteessa. Monet näistä merkittävistä aloitteista ovat myös jatkotoimenpiteitä Euroopan tulevaisuuskonferenssista, jonka myötä kansalaisille annetaan isompi rooli EU:n politiikan määrittelyssä. Lisäksi tällä kertaa komission päätöksentekoon osallistuvat uudenlaiset kansalaispaneelit useilla eri aloilla, joihin lukeutuu mm. ruokahävikkiin, oppimisen liikkuvuuteen, ja virtuaalimaailmoihin liittyvät kysymykset.

Komissio on määritellyt konkreettisia toimia edistääkseen seuraavia tavoitteita:

 1. Euroopan vihreän kehityksen ohjelma
  Ehdotus: EU:n sähkömarkkinoiden uudistus ja Euroopan vetypankin perustaminen
 2. Euroopan digitaalinen valmius
  Ehdotus: kriittisten raaka-aineiden riittävä ja monipuolisen saatavuuden vahvistaminen, maksuviivästyksiä koskevien sääntöjen tarkistaminen, yhteisen eurooppalaisen liikkuvuusdata-avaruuden kehittäminen
 3. Ihmisten hyväksi toimiva talous
 4. Vahvempi EU maailmannäyttämöllä
  Ehdotus: turvallisuutta ja puolustusta tukeva EU:n avaruusstrategia, uusi EU:n merellinen turvallisuusstrategia, Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueiden suhteiden elvytys
 5. Eurooppalaisen elämätavan edistäminen
  Ehdotus: Oppimiseen liittyvän liikkuvuuden kehyksen päivitys, Euroopan osaamisen teemavuosi, kyberturvallisuusakatemia -aloite, EU:n matkustusasiakirjojen digitalisaatio, kokonaisvaltaisempi lähestymistapa mielenterveyteen
 6. Uutta vauhtia eurooppalaiselle demokratialle
  Ehdotus: demokratian puolustamista koskeva paketti, eurooppalainen vammaiskortti, syrjinnän vastaisen oikeudellisen suojan puutteiden korjaaminen

Komissio aloittaa keskustelut parlamentin ja neuvoston kanssa laatiakseen luettelon yhteisistä lainsäädännöllisistä painopisteistä.