Helsinki EU Office

Helsinki EU Office on Helsingin kaupungin, Espoon kaupungin, Vantaan kaupungin, Uudenmaan liiton, Hämeen liiton, Kymenlaakson liiton, Päijät-Hämeen liiton, Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston, Hanken Svenska handelshögskolanin, Taideyliopiston, Laurea-ammattikorkeakoulun, Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Luonnonvarakeskuksen yhteinen toimisto Brysselissä. Lue yhteistyökumppaneistamme vasemmalla olevista linkeistä.

Toimisto tukee yhteistyökumppaniensa EU-edunvalvontaa ja edistää niiden näkyvyyttä EU-foorumeilla. Toimiston tehtävänä on tämän lisäksi tiedon välittäminen EU-lainsäädännön valmistelutyöstä, EU-rahoitusohjelmien rakenteesta ja avautuvista rahoitushauista, tapahtumista ja yhteistyö- ja verkostoitumismahdollisuuksista.

Helsinki EU Office seuraa aktiivisesti mm. eurooppalaista kaupunkipolitiikkaa, koheesiopolitiikkaa, tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaa, liikennepolitiikkaa, terveyspolitiikkaa sekä ympäristö- ja energiapolitiikkaa.

Vuoden 2018 edunvalvonnan ja vaikuttamisen painopisteet ovat:

 • Tuleva EU:n rakennerahastokausi: kansallinen ja EU-edunvalvonta, älykkään erikoistumisen vahva integroiminen tulevalle ohjelmakaudelle, kaupunkipolitiikka ja innovaatioekosysteemit
 • Tuleva EU:n tutkimuksen puiteohjelma: kansallinen ja EU-edunvalvonta, puiteohjelman sisältöihin vaikuttaminen, EU:n tutkimus- ja innovaatiorahoituksen kotiuttaminen
 • Helsinki EU Officen sopimuskumppaneiden kansainvälisen strategisen yhteistyön ja kumppanuuksien vahvistaminen ja luominen: kansainvälisesti vetovoimaisen innovaatioekosysteemin ja -alustan rakentaminen ja sen EU-ulottuvuuden vahvistaminen
 • Eurooppalaiset liikenneverkot (TEN-T) ja Verkkojen Eurooppa (CEF) -rahoitus

Vuoden 2018 temaattiset painopisteet ovat:

Helsinki EU Officella on kuusi temaattista painopistealuetta vuodelle 2018.

 1.  Tutkimus, teknologia ja innovaatiotoiminta: terveysteknologia, terveysalan ICT, IoT, big data, open data, tekoäly
 2. Hyvinvoiva, turvallinen ja terve yhteiskunta: tutkimus- ja innovaatiopalveluiden kehittäminen, kaupunkialustat, innovaatioalustat, yhteisöt, kyberturvallisuus
 3. Älykäs ja kestävä kaupunki- ja aluekehittäminen: osallistuva ja älykäs kaupunkikehittäminen, innovaatioalustat, älykäs erikoistuminen, älykkäät kaupunki- ja maaseudut, EU-rahoitus, maahanmuutto, osallistuvuus
 4. Elinvoimainen ja kestävä yhteiskunta: kiertotalous, cleantech, yrittäjyys, biotalous, start-ups ja scale-ups, teollisuus ja teollisuuden digitalisaatio, moderni elintarviketalous, luovat alat (taide ja design), liiketoiminta muuttuvassa maailmassa
 5. Eurooppalaiset liikenneverkot ja logistiikka: eurooppalaiset liikenneverkot (TEN-T) ja Helsinki-Vantaan lentokentän alue
 6. Itämeren alue: EU:n Itämeristrategia, ympäristö, tutkimus ja innovaatiot, EU:n meripolitiikka (erityisesti Itämeren näkökulmasta)

Kaikkien kuuden temaattisen painopisteen läpileikkaavina teemoina ovat:

 • Avoimuuden käsite
 • Digitalisaatio
 • Innovaatioalustat
 • Kestävyys
 • Ihmislähtöisyys

Helsinki EU Office osallistuu yhteistyökumppaniensa kanssa seuraavien verkostojen toimintaan: