Siirry sisältöön

Kesäterveisiä Brysselistä: Lue tuorein uutiskirjeemme!

Saksan EU-puheenjohtajuuskausi on käynnistynyt ja Brysselissä lähestytään parhaillaan hitaasti, mutta varmasti kohti odotettuja ratkaisunhetkiä muun muassa EU:n rahoituskehys- ja Brexit-neuvotteluissa. Saksan EU-puheenjohtajuuskauden painopisteiden lisäksi kerromme tässä uutiskirjeessä Euroopan komission julkaisemista uusista energiajärjestelmien integrointia ja vetytaloutta koskevista strategioista sekä EU:n uudesta osaamisohjelmasta ja vaikutusmahdollisuuksista Horisontti Euroopan tutkimus- ja innovaatiomissioihin. Lisäksi mukana ovat tuttuun tapaan avoinna olevat julkiset kuulemiset ja ajankohtaiset EU-tapahtumat. Tämän uutiskirjeen myötä toivotamme lukijoillemme hyvää kesän jatkoa!

> Avaa uutiskirjeen selainversio tästä!

Saksan EU-puheenjohtajuuskaudella on paljon pelissä: Paineita rahoituskehys- ja Brexit-neuvotteluista

Saksan puolivuotinen puheenjohtajuuskausi Euroopan unionin neuvostossa käynnistyi heinäkuun alussa Kroatian EU-puheenjohtajuuskauden tullessa päätökseensä. Kautensa tavoitteiksi Saksa on asettanut koronaviruksen hallinnan, investoinnit EU:n talouteen, EU:n innovaatiopotentiaalin hyödyntämisen, sosiaalisen koheesion vahvistamisen sekä Euroopan yhteiset arvot. Saksa tavoittelee kaudellaan myös entistä vahvempaa, reilumpaa ja kestävämpää EU:ta, joka kunnioittaa toissijaisuusperiaatetta. Periaatteella varmistetaan, että kansallisen, alue- ja paikallistason päätöksenteko ja toimet ovat mahdollisimman lähellä kansalaisia niillä aloilla, joilla EU:lla ei ole yksinomaista toimivaltaa. Puheenjohtajuuskauden tunnuslauseessa Saksa julistaa: ”Yhdessä Eurooppa elpymään.”

Tutustu Saksan EU-puheenjohtajuuskauden ohjelmaan tarkemmin virallisilla ohjelmasivuilla.

Mittavat odotukset Saksan puheenjohtajuuskaudella kohdistuvat erityisesti EU:n monivuotista rahoituskehystä ja koronaelpymissuunnitelmaa koskevien neuvottelujen loppuunsaattamiseen. Näitä neuvotteluja eteenpäin vieviä päätöksiä toivotaan syntyvän Eurooppa-neuvoston seuraavassa kokouksessa 17.-18.7.2020. Suorituspaineita Saksan kaudelle tuottavat lisäksi käynnissä olevat Brexit-neuvottelut, joissa EU:n ja Ison-Britannian tulisi päästä sopuun viimeistään lokakuussa. Varsinainen sopimus EU-erosta tulisi virallistaa ennen kuluvan vuoden lopussa häämöttävää siirtymäajan päättymistä.

> Lisätietoa Brexit-neuvottelujen etenemisestä löydät Eurooppa-neuvoston sivuilta.

Energiatehokas kiertotalous lähtökohdaksi EU:n energiajärjestelmien integroinnille

Euroopan komissio on julkaissut sekä EU:n energiajärjestelmien integrointistrategian että EU:n vetystrategian. Strategioiden tarkoituksena on Euroopan vihreän kehityksen ohjelman mukaisesti ryhtyä uudistamaan eurooppalaista energiajärjestelmää, joka tuottaa jopa 75 prosenttia EU:n kasvihuonepäästöistä. Energiajärjestelmien integrointistrategian ensisijaisena tavoitteena on kehittää kiertotalouteen perustuva energiatehokas järjestelmä. Toisena painopisteenä on edistää loppukäyttöalojen sähköistämistä, esimerkiksi suosimalla lämpöpumppuja rakennusten lämmittämisessä ja sähköautoja liikenteessä. Kolmantena strategiassa painotetaan puhtaiden polttoaineiden, kuten vedyn ja kestävien biopolttoaineiden käytön edistämistä.

EU:n uuden vetystrategian tarkoituksena on tukea integroidun energiajärjestelmän toteuttamista edistämällä vetyä koskevaa sääntelyä, tutkimusta ja innovointia sekä vetymarkkinoita.

> Lue lisää energiajärjestelmien integrointi- ja vetystrategioista komission laajemmassa tiedotteessa.

EU:n uusi osaamisohjelma tähtää työllistävän osaamisen kehittämiseen

EU:n uuden osaamisohjelman tavoitteena on vahvistaa elinikäisen oppimisen periaatteen toteutumista EU-maissa. Osaamisohjelmalla pyritään varmistamaan, että työntekijöillä olisi muuttuvan työelämän, kuten digitalisoitumisen edellyttämiä taitoja. Lisäksi osaamisohjelmalla pyritään vastaamaan niihin haasteisiin ja muutospaineisiin, joita koronaviruspandemia on synnyttänyt monien eurooppalaisten työurien kehitykselle. Kahdestatoista eri toimenpidekokonaisuudesta koostuvasta ohjelmasta ensimmäisenä on avattu päivitetty Europass-alusta, jonka tarkoituksena on tukea opiskelua ja työntekoa Euroopassa.

Lue lisää tuoreesta osaamisohjelmasta komission tiedotteesta.

Mikä Europass?

EU:n ilmaiseksi ja 29 eri kielellä toimivan uudistetun verkkosivuston avulla voi hakea omaan taitotasoon ja tarpeisiin vastaavia luotettavia opiskelu- ja työmahdollisuuksia, muokata esimerkiksi ansioluetteloja ja saatekirjeitä helppokäyttöisten mallien avulla sekä löytää hyödyllistä tietoa työnteosta ja opiskelusta eri puolilla Eurooppaa.

> Ota Europass haltuun tästä!

Tutustu ja vaikuta Horisontti Euroopan uusiin missioihin: Teemoina ilmastonmuutokseen sopeutuminen, vesistöt, hiilineutraalit kaupungit ja terve maaperä

Ensi vuonna käynnistyvän Horisontti Eurooppa -puiteohjelman uutuutena tulevat olemaan viisi eri temaattista tutkimus- ja innovaatiomissiota, joiden tarkoituksena on tuoda EU:n tutkimus- ja innovaatiopolitiikan tuloksia ruohonjuuritasolle – entistä lähemmäs kansalaisia. Missioiden sisältöihin on mahdollisuus vaikuttaa kuluvan kesän aikana järjestettävissä virtuaalisissa tapahtumissa. Lisäksi Meriin, rannikkoihin ja sisävesiin keskittyvästä missioalueesta on käynnissä kysely pohjoismaisilla kielillä. Missiotyöryhmät luovuttavat ehdotuksensa lopullisista missioista Euroopan komissiolle Euroopan tutkimus- ja innovaatiopäivillä 22.-24.9.2020. Komission tavoitteena on käynnistää varsinaiset missiohaut vuoden 2021 aikana.

Lisätietoa Horisontti Euroopan missioista löydät tästä.

Tutustu missioihin teemakohtaisesti:

Kaksi vuotta EU:n tietosuojauudistuksesta: Komissiolta myönteinen arviointi asetuksen toimeenpanosta

Euroopan komissio on julkaissut EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) koskevan kaksivuotisarvioinnin. GDPR:llä tarkoitetaan yrityksille ja organisaatioille asetettuja henkilötietojen keräämistä, säilytystä ja hallinnointia koskevia vaatimuksia, joita on sovellettu kansallisesti vuodesta 2018 alkaen. Tuoreen arvioinnin mukaan GDPR on onnistunut toimimaan kansalaisia voimaannuttavasti tuoden kansalaisille uusia oikeuksia ja välineitä oikeuksien valvomiseen ja vaatimiseen. Myös yleisen tietotason tietosuoja-asioista katsotaan parantuneen asetuksen myötä. Jatkossa komissio tulee keskittymään tietosuoja-asetuksen toimeenpanon syventämiseen sekä kansallisten käytäntöjen harmonisointiin. Keskeisessä asemassa on esimerkiksi kansallisten tietosuojaviranomaisten työn tukeminen.

>Lue lisää aiheesta komission lehdistötiedotteesta.

Alasi asiantuntija: Hae mukaan Euroopan kulttuuripääkaupunkien kehittämisprojektiin!

Euroopan komission koulutuksen, nuorisoasioiden, urheilun ja kulttuurin pääosaston hallinnoima Euroopan kulttuuripääkaupunkien kehittämisprojekti Capacity Building for European Capitals of Culture etsii jäseniä asiantuntijaryhmään. Projekti tukee kulttuuripääkaupunkien vertaisoppimista ja toimintavalmiuksien kehittämistä tarjoamalla käytännön työkaluja ja tukea osaamisvajeisilla alueilla. Asiantuntemusta haetaan erityisesti yleisötyön, konfliktien ratkaisun, muutosjohtamisen, kulttuurisektorin seurannan ja arvioinnin sekä lainopillisten kysymysten aloilta. Lisäksi osaamista haetaan johtamisen, viestinnän, koordinaation ja kansainvälisten suhteiden aloilta.

> Lisätietoja hausta löydät täältä.

EU:n innovaatiorahaston ensimmäinen haku on käynnistynyt

EU:n innovaatiorahaston ensimmäinen haku on avautunut. Yhteensä miljardin euron rahastolla tuetaan innovatiivista tekniikkaa ilmastoneutraaliustavoitteiden saavuttamiseksi ja EU:n globaalin kilpailukyvyn kasvattamiseksi. Ensimmäisellä hakukierroksella rahoitetaan yli 7,5 miljoonan euron uusiutuvaan energiaan, energiavarastointiin sekä hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin liittyviä hankkeita. Eri suuruusluokan hankkeille kohdistettuja rahoitushakuja tullaan järjestämään vuoteen 2030 saakka joka toisena vuotena.

> Tutustu EU:n innovaatiorahastoon tästä.

Julkisille kuulemisille uudistunut sivusto: Vaikuta EU:n päätöksentekoon!

EU:n julkisiin kuulemisiin vastaamista helpotetaan uudistuneella Kerro mielipiteesi -sivustolla. Uudistuksessa on otettu huomioon erityisesti sidosryhmät, joilta saatu palaute parantaa huomattavasti EU:n päätöksenteon laatua. Uudistunut sivusto on myös matalan kynnyksen kansalais-kuulemisen ja -viestinnän sekä entistä läpinäkyvämpien päätöksentekoprosessien väline.

> Tutustu uuteen “Kerro mielipiteesi” -sivustoon tästä.

Rethinking Transport: Liikenteen päästöt kuriin

Euroopan komissio valmistelee parhaillaan kestävän ja älykkään liikkuvuuden strategiaa, jonka tavoitteena on Euroopan vihreän kehityksen Green Deal -ohjelman mukaisesti vähentää liikenteestä aiheutuvia kasvihuonepäästöjä 90 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Komissio pitää tärkeänä, että strategialla lisätään päästöttömien ajoneuvojen käyttöönottoa, tarjotaan kestäviä vaihtoehtoratkaisuja liikkumiselle, tuetaan digitalisaatiota ja automaatiota sekä parannetaan eurooppalaisia liikenne-yhteyksiä. Mitä strategiassa olisi hyvä ottaa huomioon?

Anna palautetta komission etenemissuunnitelmasta 29.7.2020 mennessä ja vastaa julkiseen kuulemiseen viimeistään 23.9.2020 mennessä komission sivuilla.

Digiopetuksen ja -koulutuksen toimintasuunnitelmalle päivityksiä

Euroopan komissio on avannut julkisen kuulemisen digiopetusta ja digitaalista koulutusta koskevasta uudesta toimintasuunnitelmasta, joka julkaistaan tulevana syksynä. Komissio pitää tärkeänä, että strategia tukee mahdollisimman tehokkaasti EU-maiden koulutusjärjestelmien mukauttamista digitaalisen ajan muutostarpeisiin. Julkisessa kuulemisessa komissio kerää erityisesti koronakriisin synnyttämiä kokemuksia ja näkemyksiä koulutusjärjestelmien kehitystarpeista pitkän aikavälin digitalisaatiokehityksen tukemiseksi koulutussektorilla.

Vastaa verkkokyselynä toteutettuun julkiseen kuulemiseen viimeistään 4.9.

>Kaikki avoinna olevat EU:n julkiset kuulemiset löydät täältä!

Ajankohtaiset EU-tapahtumat: