Siirry sisältöön

Maaliskuun uutiskirje on julki!

28.03.2022

Tervehdys Brysselistä! 

Keväinen lämpö on saapunut Belgiaan ja auringonpaisteesta on nautittu lähes koko maaliskuun ajan. Nykyinen geopoliittinen tilanne on hyvinkin huomattava Brysselin kuplassa ja se vaikuttaa laajalti jokaisen sektorin tapahtumiin EU politiikassa. Erityisesti energiamarkkinat ovat tämän hetken kuumin peruna ja mahdollista energiapulaa Euroopassa pyritään parhaillaan ratkoa mm. RePowerEU-suunnitelman avulla, jota myös avaamme tässä uutiskirjeessä. 

Uutiskirjeessä löytyy tietoa uusista EU rahoitus- ja kehitysmahdollisuuksista alueille ja kaupungeille. Lisäksi tutkimusalalta on avautunut EU-tason mahdollisuuksia eri alojen asiantuntijoille ja kuukauden vaihteessa järjestettävällä EU Knowledge Valorisation-viikolla tuodaan tutkimus- ja innovaatioaiheet lähemmäksi yhteiskuntaa – lisätietoja löydät uutiskirjeen lopusta. Tavanomaisesti olemme myös keränneet tärpit avoinna oleviin julkisiin kuulemisiin sekä ajankohtaisiin tapahtumiin.

RePower EU – Itsenäistä energiaa

Euroopan komissio julkaisi 8. maaliskuuta luonnoksen RePowerEU-suunnitelmasta, jonka tavoitteena on edistää EU:n riippumattomuutta Venäjän fossiilisista polttoaineista sekä reagoimaan energian hintojen nousuun. Ukrainan sodan aiheuttamat muutokset geopolitiikassa sekä energiamarkkinoiden ylikuumentuminen toimivat huomattavina motiiveina nopeuttaa siirtymistä puhtaaseen energiaan ja lisäämään Euroopan energiaomavaraisuutta.

Suunnitelmaluonnoksessa on hahmoteltu kaksi pilaria: kaasun tarjonnan monipuolistaminen ja fossiilisten polttoaineiden käytön nopeampi vähentäminen parantamalla energiatehokkuutta, lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä sekä sähköistämistä ettäpuuttumalla infrastruktuurin pullonkauloihin.

Tällä hetkellä 90 prosenttia EU:ssa käytettävästä kaasusta tulee muualta, josta noin 45 prosenttia on peräisin Venäjältä. Komissioon arvioinut, että RePowerEU-suunnitelman, yhdessä Fitfor55-ohjelman kanssa, riippuvaisuus Venäjän fossiilisista polttoaineista olisi mahdollista lopettaa jo ennen vuotta 2030.  Lue lisää…(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

EU:n datasäädöksellä kohti yhdenmukaista tiedonjakamista

Euroopan komissio julkaisi helmikuun lopussa kauan odotetun Euroopan unionin datasäädöksen (European Data Act) eli asetusehdotuksen yhdenmukaisten puitteiden luomiseksi tiedon jakamiselle Euroopan unionissa. Datasäädös on Euroopan datastrategian viimeinen horisontaalinen osatekijä ja sillä on keskeinen rooli digitalisaation tavoitteiden saavuttamisessa vuoteen 2030 mennessä. Ehdotetuilla toimenpiteillä edistetään oikeudenmukaista ja innovatiivista datataloutta.


Datasäädösehdotus sisältää mm. seuraavat toimenpiteet:

 • Laaditaan uudet säännöt, jotta asiakkaat voivat vaihtaa helposti datan käsittelyä tarjoavien pilvipalvelujen välillä ja otetaan käyttöön suojatoimia datan laitonta siirtämistä vastaan
 • Vahvistetaan pk-yritysten neuvotteluasemaa estämällä sopimusehtojen epätasapainon väärinkäyttö datan jakamista koskevissa sopimuksissa
 • Mahdollistetaan, että julkisen sektorin elimet voivat saada ja käyttää poikkeusoloissa tarpeellista yksityissektorin hallussa olevaa dataa
 • Verkkoon liitettyjen laitteiden käyttäjät voivat saada pääsyn laitteidensa tuottamaan dataan ja mahdollisuuden jakaa tällaista dataa kolmansille osapuolille


Datasäädöksellä turvataan oikeudenmukaisuus digitaalisessa toimintaympäristössä, edistetään kilpailukykyisiä datamarkkinoita ja avataan mahdollisuuksia datavetoiselle innovoinnille, mikä johtaa uusiin, innovatiivisiin palveluihin sekä kilpailukykyisempiin digimarkkinoihin. Pohjimmiltaan datasäädös kasvattaa datan saatavuutta ja asettaa säännöt sille, miten tietoja käytetään kaikilla talouden aloilla EU:ssa. Komission mukaan uusien sääntöjen odotetaan tuovan 270 miljardia euroa lisää BKT:tä vuoteen 2028 mennessä.
Lisätietoja löydät täältä(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Ilmastonmuutokseen sopeutumisen missio: ilmaise kiinnostuksesi 150 esimerkkialueen joukkoon!

Ilmastonmuutokseen sopeutumisen mission päätavoitteena on tukea vähintään 150 alueen ja yhteisön sopeutumista ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin EU:ssa. Mission avulla pyritään edistämään innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä ilmastonmuutoksen sopeutumiseen sekä kannustamaan alueita, kaupunkeja ja yhteisöjä johtamaan tätä yhteiskunnallista muutosta.

Euroopan komissio on juuri avannut alueille ja yhteisöille suunnatun kyselyn, jossa voi ilmaista kiinnostuksensa mission toteuttamiseen. Kiinnostuksen ilmaisemisen ohella kyselyn tarkoituksena on kartoittaa komissioille paikallis- ja alueviranomaisten yleisimpiä tunnistettuja haasteita, jotka liittyvät ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Kyselyn avulla kerätyt vastaukset analysoidaan ja niiden perusteella valitaan yhteisöjä sekä alueita, jotka osoittavat sitoutumista ilmastonmuutoksen sopeutumiseen. Valituille tarjotaan mahdollisuus allekirjoittaa mission peruskirja ja olla osa uudenlaista eurooppalaista yhteisöä.

Missioon osallistuminen on ainutlaatuinen mahdollisuus verkostoitua sekä jakaa muiden alueiden ja yhteisöjen kanssa parhaita käytäntöjä, tietämystä ja työkaluja. Missioon osallistumalla alue tai yhteisö saa mahdollisuuden toimia edelläkävijänä ilmastonmuutokseen sopeutumisessa ja varmistaa koko Euroopan siirtymää kohti kestävää tulevaisuutta.
Perehdy kyselyyn täällä ja osallistu!(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Vihreä ja kilpailukykyinen tulevaisuus 

Euroopan komission uudessa ”Circular cities and regions initiative” -aloitteessa edistetään kiertotalousratkaisujen järjestelmällistä toimeenpanoa kaupunki- ja aluetasolla. Aloitteesta on käynnistynyt pilottihaku kaupungeille, alueille tai alueellisille yhteenliittymille EU-jäsenmaissa. Pilottihakuun haetaan sekä kiertotalousratkaisujen edelläkävijöitä (”Pilots”) että vertaisoppimisesta kiinnostuneita kaupunkeja ja alueita (”Fellow”). 

Pilotti ja kumppanuuksiin voi hakea mukaan täyttämällä tämän lomakkeen(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) ennen 29. huhtikuuta 2022!

Kiinnostuksenilmaisupyynnön tiedot löydät täältä(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).
Pysy ajan tasalla Circular Cities and Regions -aloitteesta tilaamalla CCRI uutiskirje!(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Ehdokkaiden nimeäminen tieteellisen neuvoston jäseniksi käynnistynyt

Euroopan komission riippumaton pysyvä valiolautakunta (Standing Identification Committee) hakee ehdokkaita Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) tieteellisen neuvoston jäseniksi. Pysyvä valiolautakunta lähestyy suoraan tiedeyhteisöitä jäsenten ehdottamiseksi, mutta sidosryhmät ja tutkimusorganisaatiot ovat tervetulleita asettamaan jäseniä ehdolle myös itsenäisesti. Komissio valitsee tieteellisen neuvoston jäsenet pysyvän valiolautakunnan ehdotusten perusteella.

Tieteellinen neuvosto on itsenäinen elin, joka vastaa ERC:n tiederahoituksen strategiasta ja menetelmistä. Neuvosto koostuu 22 jäsenestä, jotka kaikki edustavat Euroopan tiedeyhteisöä. Tieteellisen neuvoston jäsenet nimitetään neljän vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia kerran.
Hakuaika päättyy 6. toukokuuta 2022.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Ryhdy tutkimushankkeiden arvioijaksi! 

Euroopan komission tutkimuksen toimeenpanovirasto (REA) etsii uusia asiantuntijoita useilta eri aloilta rekisteröitymään asiantuntijatietokantaansa. Tietokannasta valitaan parhaat ehdokkaat arvioimaan Horisontti Eurooppa puiteohjelman, EU:n maataloustuotteiden menekinedistämisen ohjelman sekä hiilen ja teräksen tutkimusrahaston hanke-ehdotuksia ja seuraamaan rahoitettujen hankkeiden toteutumista.

Asiantuntijoita etsitään eri taustoilta ja useilta eri aloilta. Erityisesti etsitään asiantuntijoita, joilla on merkittävä temaattista asiantuntemusta seuraavilta aloilta:

 • Elintarvike ja maatalous
 • Maaperä
 • Ympäristö ja biotalous
 • Kansalaisturvallisuus
 • Tekniikka ja IT
 • Kulttuuri ja luovuus
 • Demokratia ja yhteiskunta

Tutkimushankkeiden arvioitsijoiden tehtävät ovat projektiluontoisia ja koostuvat lyhyistä toimeksiannoista. Arvioitsijat saavat ainutlaatuisen mahdollisuuden seurata EU:n kehitystä aina ruohonjuuritason ideoista konkreettisiin tekoihin.
Tutustu tarkemmin (avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)hakuun ja rekisteröidy(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) tietokantaan!

Avoinna olevat julkiset kuulemiset: Vaikuta EU:n päätöksentekoon!

Kestävä liikenne – Yhdistettyjä kuljetuksia koskevan direktiivin tarkistus

Euroopan komission suunnittelemalla direktiiviehdotuksella tuetaan kuljetusten siirtymää maanteiden rahtiliikenteestä kohti kestävämpiä liikennemuotoja. Tavoitteena olisi kannustaa rautatie-, lähimerenkulku- ja sisävesiliikenteen osuutta Euroopan tavaraliikenteen liikennemuotorakenteesta.  Julkisen kuulemisen tarkoituksena on kirkastaa, mitkä kuljetusmuodot olisivat kestäviä vaihtoehtoja tavarakuljetuksille ja mitkä tukitoimet soveltuisivat niihin parhaiten. 
Julkisen kuulemisen palautejakso päättyy 30. toukokuuta 2022.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Mikromuovien kulkeutuminen ympäristöön – Ota kantaa uuteen asetusehdotukseen

Mikromuovit kulkeutuvat ympäristöömme useita eri reittejä ja aiheuttavat lukuisia ongelmia. Uudella asetusehdotuksella on tarkoitus vähentää mikromuovin tahatonta kulkeutumista luontoon merkintä-, standardointi-, sertifiointi- ja sääntelytoimenpiteiden avulla. Asetuksen tavoitteena on lisätä tietämystä mikromuoviin liittyvistä riskeistä, sen esiintymisestä ympäristössä, juomavedessä ja elintarvikkeissa sekä samalla vähentää ympäristön saastumista ja terveysriskejä. Asetuksen avulla pyritään edistämään innovointia ja markkinoiden kilpailukykyä.
Palautetta voi antaa 17. toukokuuta 2022 asti täällä.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Lentoliikenneasetuksen tarkistaminen

Euroopan komission julkinen kuuleminen EU:n lentoliikenteen sääntöjen harmonisoimiseksi on nyt avoinna. Euroopan komission tulevalla asetusehdotuksella on tarkoitus kehittää lentoliikennealan resilienssiä ja kestävyyttä, sekä varmistaa yhteydet ja kilpailu, suojella kuluttajien etuja, ja säilyttää korkealaatuiset työpaikat. Komissio tarkistaa mm. liikennelupavaatimuksia, palvelujen tarjoamisen vapauksia sekä hintojen ilmoittamista kuluttajille.
Kerro mielipiteesi täällä(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) 26. toukokuuta mennessä.

Kyberresilienssisäädös – Uudet kyberturvallisuussäännöt digitaalisille tuotteille ja oheispalveluille

Komission kaavaileman kyberresilienssisäädöksen tavoitteena on suojella kuluttajia puutteellisilta tuotteilta uusilla kyberturvallisuussäännöillä, jotka koskevat aineellisten ja aineettomien digitaalisten tuotteiden sekä oheispalvelujen myyjiä että valmistajia. Digitaaliset palvelut luovat mahdollisuuksia, mutta myös haasteita EU:n talouksille ja yhteiskunnille. Jotta kyberturvallisuuspoikkeama ei häiritsisi taloudellista ja sosiaalista toimintaa, tuotteille on luotava yhteiset säännöt. Kerro mielipiteesi Euroopan komission valmistelutyön tueksi 25. toukokuuta mennessä täällä.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

EU Knowledge Valorisation Week 2022

Euroopan komissio järjestää Knowledge Valorisation -viikon 29. maaliskuuta – 1. huhtikuuta 2022. Tapahtumassa esitellään työkaluja ja toimenpiteitä, joiden avulla pyritään aidosti edistämään tieteeseen pohjautuvien ratkaisujen hyödyntämistä kestävästi. Yliopistot, liike-elämän yhdistykset, tutkimusorganisaatiot, taidelaitokset ja muut yhteistyökumppanit ovat olleet mukana muotoilemassa ohjelmaa. Tapahtuma kokoaa yhteen keskeiset sidosryhmät ja poliittiset päättäjät eri puolilta Eurooppaa ja kannustaa vuoropuheluun tavoista kehittää investointeja, valmiuksia ja taitoja tiedon hyödyntämiseksi Euroopan unionissa.

Lue lisää ja osallistu!(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Haluatko saada ajankohtaiset kuulumiset suoraan sähköpostiisi? Tilaa Helsinki EU Officen uutiskirje!