Siirry sisältöön

Marraskuun uutiskirje on julkaistu!

Etenevä syksy on tuonut mukanaan uusia rajoituksia covid-19-tilanteen hillitsemiseksi Brysselissä, mutta Euroopan unionin instituutioiden toimintaan niillä ei ole ollut suuria vaikutuksia. Vilkkaan lokakuun ja marraskuun aikana Euroopan parlamentti ja EU:n neuvosto saavuttivat pitkällisen väännön jälkeen alustavan poliittisen sovun monivuotisesta rahoituskehyksestä ja elvytyspaketista ja Euroopan komissio julkaisi päivitetyn työohjelmansa. Näiden tapahtumien lisäksi tässä uutiskirjeessä paneudutaan komission ehdottamaan terveysunioniin, vihreän kehityksen ohjelmaan liittyviin aloitteisiin ja Euroopan osaamissopimuksen julkistukseen. Luvassa myös asiaa “Uudesta eurooppalaisesta Bauhausista”, Euroopan komission biodiversiteetin tietokeskuksesta sekä i-Portunus-liikkuvuuspilotin uudesta hakukierroksesta. 

Kirjeestä löytyvät myös tärpit avoinna oleviin julkisiin kuulemisiin sekä ajankohtaisiin tapahtumiin. 

Avaa uutiskirjeen selainversio tästä!

Euroopan parlamentti ja EU:n neuvosto saavuttivat alustavan poliittisen sovun monivuotisesta rahoituskehyksestä ja väliaikaisesta elpymisvälineestä – lopullinen vahvistus odottaa

EU:n neuvosto nykyisen puheenjohtajamaansa Saksan johdolla saavutti poliittisen sovun elokuusta asti jatkuneissa neuvotteluissa Euroopan parlamentin kanssa.  10. marraskuuta saavutettu yhteisymmärrys koskee pakettia, johon kuuluvat Euroopan unionin pitkän aikavälin budjetti vuosille 2021-2027 sekä väliaikainen Next Generation EU -elpymisväline. Neuvoteltu kompromissi täydentää jäsenmaiden valtionjohtajien heinäkuussa sopimaa rahoituspakettia 16 miljardilla lisäeurolla, joista 15 mrd. € kohdennetaan komission rahoitusohjelmiin ja 1 mrd. € jätetään säästöön ylimääräisenä joustona yllättävien menojen varalle. Lisärahaa saavat muun muassa terveysalan EU4Health-ohjelma (3,4 mrd. €), Erasmus+ -ohjelma (2,2 mrd. €), tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma Horisontti Eurooppa (4 mrd. €), InvestEU -ohjelma (1 mrd. €) sekä luovien alojen Luova Eurooppa -ohjelma (0,6 mrd. €).

Osa nyt neuvotellusta lisärahoituksesta tulee uudelleen kohdennuksista ja osa on kokonaan uusia määrärahoja, jotka otetaan pääosin EU:n kilpailulainsäädännön rikkomisesta määrättävistä sakoista. Sopuun sisältyy niin ikään juridisesti sitova suunnitelma luoda EU:lle uusia tulonlähteitä seuraavan seitsemän vuoden aikana. Näitä kaavailtuja niin kutsuttuja uusia omia varoja ovat muun muassa muovijätteen määrään ja päästökauppaan perustuvat maksut, digimaksu sekä finanssitransaktiomaksu. Lue lisää aikaansaadusta kompromissista parlamentin sivuilta täältä ja neuvoston sivuilta täältä. Rahoituksen tarkka ohjelmakohtainen jakautuminen löytyy täältä.

Kaikkien EU:n jäsenmaiden tulee kuitenkin vielä hyväksyä sopu yksimielisesti, ennen kuin rahoituspaketteihin kuuluvat varat voidaan jakaa jäsenmaiden kesken. Viimeisimmän tiedon mukaan kaksi jäsenmaata, Unkari ja Puola, ovat ilmaisseet vastustuksensa sovulle, sillä ne eivät hyväksy jo aiemmin sovittua oikeusvaltioperiaatteen kytkemistä budjettivarojen jakamiseen. Neuvotteluja kompromissiratkaisun löytymiseksi tullaan jatkamaan suoraan Unkarin ja Puolan kanssa EU-puheenjohtajamaa Saksan johdolla.

Euroopan komission työohjelma vuodelle 2021 on julkaistu

Euroopan komissio julkaisi 19.10. päivitetyn työohjelmansa vuodelle 2021. Työohjelma kuvaa konkreettisia tapoja saavuttaa edistystä Euroopan komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin kuudella poliittisella painopistealueella ja se sisältää lisäksi lainsäädäntöaloitteita. Vuoden 2021 työohjelman prioriteeteissa korostuvat vihreä kehitys ja digitalisaatio. Konkreettisia esitettyjä politiikkatoimia ovat  muun muassa päästöjen vähentäminen 55 %:lla vuoteen 2030 mennessä, hiilidioksidipäästöjen tullimekanismi, eurooppalainen sähköinen henkilökortti, lainsäädäntöehdotus tekoälyyn liittyvistä turvallisuuskysymyksistä ja datan käytöstä sekä uuden eurooppalaisen biolääketieteen tutkimus- ja kehitysviraston perustaminen. Lue komission työohjelma kokonaisuudessaan täältä. Lisää tietoa myös komission lehdistötiedotteessa sekä tietosivulla.

Euroopan komissio ottaa konkreettisia ensiaskeleita terveysunionin kehittämisessä

Euroopan komissio esittää 11.11. antamassaan tiedonannossa useita toimia Euroopan terveysunionin kehittämiseksi vahvistamaan terveysturvallisuutta EU:n alueella ja vastaamaan paremmin kriiseihin ja unioninlaajuisiin terveysuhkiin. Yksi näistä toimista on asetusesitys rajat ylittävistä terveysuhkista, joka mahdollistaisi muun muassa Euroopan unionin laajuisen hätätilan julistuksen ja edellyttäisi jäsenvaltioilta kansallisten varautumissuunnitelmien laatimista. Komissio esittää myös laajempia toimivaltuuksia kahdelle EU:n terveysviranomaiselle, Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus ECDC:lle ja Euroopan lääkevirasto EMA:lle. ECDC:n mandaattia vahvistettaisiin tukemaan epidemioiden reaaliaikaista valvontaa ja varautumista uhkiin. Euroopan lääkeviraston rooli olisi puolestaan koordinoida unioninlaajuisia toimia terveyskriisissä ja valvoa lääkintätarvikkeiden saatavuutta EU:n alueella. Komissio esittää myös täysin uuden terveysviranomaisen, Health Emergency Response Authorityn (HERA), perustamista vuoden 2021 loppuun mennessä. Lue terveysunioniin liittyvistä aloitteista kertova lehdistötiedote täältä sekä itse tiedonanto täältä.

Euroopan komissio on julkistanut useita aloitteita liittyen vihreän kehityksen ohjelmaan ja 55 %:in päästövähennystavoitteeseen

Euroopan komissio julkaisi marraskuussa useita vihreän kehityksen ohjelmaan ja ilmastopolitiikkaan liittyviä strategioitaKomission hyväksymä EU:n metaanistrategia pyrkii vähentämään metaanipäästöjä sekä Euroopassa että koko maailmassa. Ehdotettuja toimenpiteitä ovat muun muassa metaanipäästöjen tarkempi mittaaminen ja raportointi jäsenvaltioissa sekä eri sektoreilla, kuten maataloudessa, jätekaasun tehostettu hyötykäyttö sekä energiasektorilla kaasuinfrastruktuurin parantaminen vuotojen välttämiseksi. Metaanipäästöjen vähentäminen on EU:n vaikutustenarvioinnin mukaan olennaista 55 %:in päästövähennystavoitteen saavuttamiseksi. Lisätietoa metaanistrategiasta löytyy lehdistötiedotteelta.

Komission esittämä kemikaalistrategia puolestaan tavoittelee vihreän kehityksen ohjelmassa asetettuja tavoitteita saasteettomasta ja myrkyttömästä ympäristöstä. Strategian toimenpiteet pyrkivät yhtäältä kieltämään terveydelle ja ympäristölle haitallisiksi tiedetyt kemikaalit kulutustuotteissa ja toisaalta tukemaan turvallisten kemikaalien kehittämistä sekä olemassa olevien kemikaalien turvallisempaa käyttöä. Lue lisää strategiasta täältä.

Komissio on julkaissut myös rakennusten perusparannusstrategian, joka pyrkii parantamaan rakennusten energiatehokkuutta, jotta 55 %:in päästövähennystavoite voidaan saavuttaa vuoteen 2030 mennessä. Strategiassa esitetään korjausrakentamisasteen tuplaamista tulevien kymmenen vuoden aikana kannustimia lisäämällä ja valmiuksia parantamalla. Toimia esitetään kohdennettavaksi erityisesti hiilestä luopumiseen rakennusten lämmityksessä, julkisten rakennusten perusparantamiseen ja energiaa paljon kuluttavien rakennusten tehokkuuden parantamiseen. Lue perusparannusstrategian lehdistötiedote täältä.

Euroopan osaamisohjelman alainen osaamissopimus on julkistettu

Euroopan komissio on julkistanut työvoiman täydennys- ja uudelleenkoulutukseen liittyvän osaamissopimuksen, jonka pyrkimyksenä on edistää työvoiman täydennys- ja uudelleenkoulutusta luomalla uusia kumppanuuksia eri toimijoiden välille. Komission mukaan työnantajien, oppilaitosten, työmarkkinaosapuolten ja viranomaisten välinen yhteistyö on tärkeää tilanteessa, missä osaavasta työvoimasta on puutetta samaan aikaan kun työttömyyden riski kasvaa. Ensimmäiset julkistetut kumppanuudet koskevat autoteollisuutta, mikroelektroniikkaa sekä avaruus- ja puolustusteollisuutta. Sopimukseen voivat liittyä mukaan julkisen ja yksityisen sektorin toimijat, alueelliset tai paikalliset kumppanuudet sekä ekosysteemit ja sektorirajat ylittävät kumppanuudet. Sopimukseen liittymisen etuja ovat verkostoitumis-, tieto- ja neuvontapalvelut, sekä EU:n eri ohjelmien kautta kanavoitu rahoitus, jota sidosryhmät voivat hakea. Lue lisää osaamissopimuksesta täältä ja täältä.

Euroopan komissio valmistelee uutta eurooppalaista Bauhausia

Osana uutta perusparannusstrategiaa, Euroopan komissio on valmistelemassa myös ”Uusi eurooppalainen Bauhaus” -nimellä kulkevaa aloitetta, minkä tarkoituksena on tehdä kestävästä asumisesta ihmislähtöistä ja houkuttelevaa kulttuurin, muotoilun ja taiteen avulla. Uusi eurooppalainen Bauhaus tulee olemaan foorumi uusille kokeiluille ja kansalaisten ja asiantuntijoiden kohtaamisille. Aloite etenee kolmen vaiheen kautta, joista ensimmäiseen halutaan osallistaa erityisesti muotoilijoita, arkkitehteja, taiteilijoita ja opiskelijoita. Lue lisää aloitteesta ja sen eri vaiheista täältä.

Euroopan komissio on perustanut biodiversiteetin tietokeskuksen

EU:n vihreällä viikolla lanseeratun tietokeskuksen tarkoituksena on toimia biodiversiteettiä koskevan ajantasaisen ja tieteellisen tiedon yhteyspisteenä ja tätä kautta vahvistaa EU:n luonnon monimuotoisuutta koskevien politiikkatoimien vaikuttavuutta sekä Euroopan ekosysteemien biodiversiteettiä. Lisäksi tietokeskus tulee osaltaan valvomaan EU:n biodiversiteettistrategian toimeenpanoa sekä vastaamaan EU-laajuisen ekosysteemien tilaa käsittelevän arvioinnin esiin nostamiin haasteisiin. Lue lisää tietokeskuksesta täältä.

Hae mukaan!

i-Portunus-liikkuvuuspilotin toisen vaiheen haut avautuvat joulukuussa 2020

Kulttuuri- ja luovien alojen ammattilaisten liikkuvuuspilottiohjelma i-Portunus on edennyt toiseen vaiheeseensa, ja sen mukana avautuu uusi hakukierros tämän vuoden lopulla. Tällä hakukierroksella julkaistaan neljä sektorikohtaista hakua kirjallisuuden, arkkitehtuurin, kulttuuriperintöalan ja musiikin ammattilaisille sekä yksi monialainen haku. Lisätietoja i-Portunus-ohjelmasta ja hakukierroksen tarkoista ajoista voi lukea täältä.

Vaikuta EU:n päätöksentekoon! Avoinna olevat julkiset kuulemiset ja etenemissuunnitelmat

Ota kantaa valmisteilla olevaan EU:n metsästrategiaan!

Euroopan komission valmistelemasta metsästrategiasta on verkossa nähtävillä etenemissuunnitelma, josta sidosryhmät voivat antaa palautetta. Annetun palautteen pohjalta komissio muotoilee aloitetta eteenpäin. Strategia liittyy vihreän kehityksen ohjelmaan sekä EU:n biodiversiteettistrategiaan ja se keskittyy metsien suojeluun, hoitoon ja niiden monimuotoisuuden säilyttämiseen. Strategian etenemissuunnitelmaa voi kommentoida täällä 4.12.2020 asti.

Vaikuta EU:n maaperästrategian valmisteluun!

Valmisteilla olevasta maaperästrategiasta on kommentoitavissa etenemis-suunnitelma. Maaperästrategia on niin ikään vahvasti yhteydessä EU:n vihreän kehityksen ohjelmaan ja biodiversiteettistrategiaan ja se pyrkii suojelemaan maaperää vaurioitumiselta, vähentämään eroosiota sekä lisäämään orgaanisen aineksen määrää maaperässä. Strategian etenemissuunnitelmaa voi kommentoida 10.12.2020 asti täällä.

Maankäyttöä ja metsätaloutta koskevan LULUCF-asetuksen julkinen kuuleminen on auki!

EU:n maankäyttöä, maankäytön muutosta ja metsätaloutta koskeva LULUCF-asetus tarkastelee tapoja, miten edellä mainitut alat voivat toimia kestävästi, vähentää päästöjä ja tarjota vaihtoehtoja fossiilisille energialähteille. Asetus linkittyy unionin yleiseen päästövähennysten tavoitetason nostoon sekä EU:n tavoitteeseen saavuttaa ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessä. Julkinen kuuleminen on auki 5.2.2021 täällä.

Vaikuta älykkäitä liikennejärjestelmiä koskevan direktiivin uudistamiseen!

Älykkäiden liikennejärjestelmien käyt-töönottoa ja käyttöä koskevan direktiivin uudistamisen julkinen kuuleminen on käynnissä. Direktiivin päivittämisellä pyritään parantamaan älykkäiden liikennejärjestelmien yhteensopivuutta EU:n alueella, vahvistamaan sidosryhmien välistä yhteistyötä ja takaamaan liikenteeseen liittyvän datan saatavuus unionin alueella. Vaikuta direktiivin sisältöön 2.2.2021 asti täällä.

Ota kantaa merenkulkualan kestävän tulevaisuuden kehittämiseen!

Euroopan komission sinisen talouden vihreää tulevaisuutta koskevan aloitteen etenemissuunnitelman kommentointi on auki verkossa. Aloite kartoittaa mahdollisuuksia tukea talouden elpymistä merenkulkualalla samalla kun vahvistetaan alan toimia ilmaston-muutoksen ehkäisemiseksi. Kommentoi suunnitelmaa 7.12.2020 mennessä täällä.

Kommentoi vihreää kirjaa väestörakenteen muutoksesta!

Euroopan komissio on julkaissut niin kutsutun vihreän kirjan liittyen väestön ikääntymiseen ja siihen liittyviin kysymyksiin. VIhreän kirjan tarkoituksena on herättää keskustelua unionin tasolla tärkeästä aiheesta ja kannustaa sidosryhmiä esittämään kantojaan. Ota kantaa väestörakenteen muutokseen ja sen mukanaan tuomiin vaikutuksiin täällä 14.12.2020 mennessä.

Vaikuta TEN-T-liikenneverkon suuntaviivojen uudistamiseen!

Euroopan komissio on uudistamassa Euroopan laajuisen liikenneverkon eli TEN-T-verkon suuntaviivoja ja tähän uudistustyöhön voi nyt ottaa kantaa verkossa. Saatuja kommentteja käytetään eurooppalaista  liikenneinfrastruktuuria koskevan asetuksen päivitysprosessissa, missä keskitytään rahoituksen kohdentamiseen kansallisella ja EU:n tasolla. Ota kantaa etenemissuunnitelmaan 18.12.2020 mennessä täällä.

Anna palautetta uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin uudelleentarkasteluun!

Osana ilmastonmuutoksen vastaisia toimia sisältävää vihreän kehityksen ohjelmaansa Euroopan komissio tarkastelee uudelleen uusiutuvaa energiaa koskevia EU-sääntöjä. Komission tavoite on selvittää, miten nämä säännöt voisivat osaltaan vaikuttaa tiukempien ilmastotavoitteiden saavuttamiseen. Ota kantaa uusiutuvaa energiaa koskevaan direktiiviin 9.2.2021 mennessä täällä.

Ajankohtaiset EU-tapahtumat

EIT Urban Mobility – Virtual Summit 2020, 9.-11.12.2020

EIT Urban Mobility Summit on kolmipäiväinen Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) järjestämä lippulaivatapahtuma, joka kokoaa yhteen sidosryhmiä, vaikuttajia ja asiantuntijoita verkostoitumaan ja keskustelemaan EIT:n Urban Mobility -ohjelmien vaikutuksista. Tapahtuma järjestetään tänä vuonna kokonaan virtuaalisesti. Lisätietoa ja linkki rekisteröitymiseen löytyy täältä.

Muista myös nämä tulevat tapahtumat: