Siirry sisältöön

Tuorein uutiskirjeemme on julkaistu!

Syksy Brysselissä on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin, poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta! Tässä uutiskirjeessä kertaamme Euroopan komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin odotetun Unionin tila -puheen merkittävimmän annin, kerromme kolmesta komission koulutuspoliittisesta aloitteesta sekä komission hyväksymästä digitaalista rahoitusta koskevasta paketista.

Luomme myös katsauksen tuleviin tapahtumiin sekä avoimiin kuulemisiin.

> Avaa uutiskirjeen selainversio tästä!

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen piti vuotuisen Unionin tila -puheen

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen piti ensimmäisen vuotuisen EU:n tilaa käsittelevän puheensa 16.9. Brysselissä. Puheessa von der Leyen kävi laajasti läpi tavoitteitaan seuraavalle vuodelle ja vuosikymmenelle. Puheenjohtajan keskeisimmät aloitteet koskivat ilmastoa ja päästövähennyksiä, terveyden edistämistä sekä digitalisaatiota. Osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa, von der Leyen esitti muun muassa, että EU:n tulisi nostaa päästövähennystavoitteensa vuodelle 2030 55 %:iin aiemmasta 40 %:sta. Ilmaston kannalta merkittävä oli myös von der Leyenin aloite siitä, että 37 % NextGenerationEU-elvytysrahastosta tullaan käyttämään vihreän kehityksen ohjelman rahoittamiseen. Terveyden saralla hän esitti lisäksi uuden eurooppalaisen biolääketieteen tutkimus- ja kehitysviraston perustamista sekä ehdotti keskustelun käynnistämistä EU:n toimivallasta terveyspolitiikassa. Digitalisaatiolle von der Leyen antoi niin ikään painoarvoa, sanoen että 2020-luvusta on tehtävä EU:n digitaalinen vuosikymmen. Tähän liittyviä aloitteita on muun muassa esitys eurooppalaisesta digitaalisesta henkilöllisyystodistuksesta. Listaus von der Leyenin puheessa esittämistä aloitteista löytyy täältä. Koko puheen voi lukea tämän linkin takaa.

Euroopan komissio julkaisi kolme eurooppalaista koulutusta ja tutkimusta koskevaa aloitetta

Euroopan komissio julkaisi 30.9. kolme tiedonantoa, jotka pyrkivät viemään unionia kohti vihreää ja digitaalista Eurooppaa sekä vahvistamaan elpymistä EU:n alueella.

Eurooppalainen koulutusalue

Komission tavoitteena on tukea eurooppalaisen koulutusalueen toteutumista vuoteen 2025 mennessä yhteistyössä EU-jäsenmaiden ja koulutusalan sidosryhmien kanssa.  Komissio oli alun perin esittänyt visionsa eurooppalaisen koulutusalueen synnyttämisestä marraskuussa 2017 Göteborgin sosiaalialan EU-huippukokouksessa. Eurooppalaisella koulutusalueella viitataan ihanteelliseen tavoitetilaan Euroopasta, jossa valtiorajat eivät muodostaisi esteitä oppimiselle, opiskelulle tai koulutusorganisaatioiden väliselle yhteistyölle. Aloite eurooppalaisesta koulutusalueesta pyrkii vahvistamaan jo tapahtunutta kehitystä ja keskittyy erityisesti kuuteen ulottuvuuteen: laatuun, osallisuuteen ja sukupuolten väliseen tasa-arvoon, vihreään ja digitaaliseen siirtymään, opettajiin, korkeakoulutukseen sekä vahvempaan Eurooppaan maailmannäyttämöllä. Aloitteen toteutumista tuetaan lukuisilla EU-rahoitusohjelmilla (mm. Erasmus+-ohjelma) sekä mahdollisuuksien mukaan EU:n NextGenerationEU-elpymisrahastosta. Voit lukea komission tiedonannon täältä sekä lisää eurooppalaisesta koulutusalueesta täältä.

Digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelma

Komissio on myös hyväksynyt uuden digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelman vuosille 2021-2027. Ensimmäinen vastaava toimintasuunnitelma hyväksyttiin vuonna 2018. Uuden toimintasuunnitelman tavoitteena on edistää digitaalisen koulutuksen laatua, osallistavuutta ja saavutettavuutta koko EU:n alueella. Komissio mainitsee koronakriisin aiheuttaman laajan siirtymän etäopetukseen korostavan entisestään tarvetta laadukkaan digitaalisen koulutuksen edellytysten vahvistamiselle Euroopassa. Toimintasuunnitelman päätavoitteina ovat suorituskykyisen digitaalisen koulutusekosysteemin kehittäminen ja digitaalisten taitojen vahvistaminen. Tähän liittyen komissio aikoo myös perustaa Euroopan digitaalisen koulutuksen keskuksen, joka toimii kokoavana yhteyspisteenä kansallisille ja alueellisille digitaalisen koulutuksen sidosryhmille ja aloitteille sekä tukee parhaiden käytänteiden jakamista ja rajat ylittävää yhteistyötä. Lue lisää digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelmasta tietosivulta ja lehdistötiedotteesta.

Uusi eurooppalainen tutkimus- ja innovointialue

Komissio on niin ikään hyväksynyt tiedonannon uudesta eurooppalaisesta tutkimus- ja innovointialueesta. Tavoitteena on vahvistaa tutkimusta ja innovaatioympäristöä EU:n alueella mahdollistamalla huipputasoista tutkimusta sekä ottamalla askel kohti ilmastoneutraaliutta ja EU:n digitaalista johtajuutta. Tiedonannon neljä strategista tavoitetta ovat: tutkimuksen ja innovointien uudistaminen ja niihin investointi, tutkijoiden parempi pääsy huippuluokan laitoksiin ja infrastruktuureihin, tutkimussaavutusten parempi tuotteistaminen ja markkinoille pääsy sekä tutkijoiden ja osaamisen parempi liikkuvuus unionin sisällä. Näihin liittyviä tulevia aloitteita ovat esimerkiksi tutkijoiden urakehitysmahdollisuuksien parantamiseen tähtäävä liikkuvuussuunnitelma edistämään liikkuvuutta mm. akateemisen ja yritysmaailman välillä, uusi viitekehys tutkijoiden pätevyyteen liittyvien toimintamallien yhtenäistämiseksi sekä keskitetty uraan ja oppimiseen liittyvä asiointiportaali. Lisäksi tiedoannossa esitetään toimia sukupuolten tasa-arvon edistämiseen T&I-sektorilla, uusien ERA-hubien kokoamista sekä tutkijoiden parempaa integrointia älykkään erikoistumisen strategioihin. Lue lisää eurooppalaisesta tutkimus- ja innovointialueesta täältä, ja koko tiedonanto täältä.

Komissio hyväksyi digitaalista rahoitusta koskevan paketin

Vihreän kehityksen ohjelmaan, elpymiseen ja digitalisaatioon liittyy myös komission hyväksymä digitaalista rahoitusta koskeva paketti. Paketti koostuu digitaalisen rahoituksen strategiasta, vähittäismaksustrategiasta ja kryptovaroja ja digitaalista häiriönsietokykyä koskevista lainsäädäntöehdotuksista. Digitaalisen rahoituksen strategian tavoitteena on yhtenäistää digitaalisia sisämarkkinoita, digitalisoida EU:n rahoituspalveluita, luoda mahdollisuuksia yrityksille ja kuluttajille tuottaa ja ostaa palveluita yli rajojen sekä vahvistaa vastuullista innovointia. Vähittäismaksustrategia pyrkii puolestaan luomaan unionin alueelle maksupalvelut, jotka ovat turvallisia, vaivattomia ja luotettavia, myös rajat ylittävässä maksuliikenteessä. Kryptovaroja koskevalla lainsäädäntöehdotuksella pyritään hallitsemaan kryptovaroihin liittyviä riskejä kuluttajien, yritysten ja sijoittajien näkökulmasta ja samanaikaisesti hyödyntämään niihin liittyviä mahdollisuuksia. Digitaalista häiriönsietokykyä koskeva lakipaketti puolestaan pyrkii velvoittamaan eri toimijat suojautumaan kyberhyökkäyksiä vastaan, jotta rahoitusjärjestelmä kokonaisuudessaan säästyisi shokeilta. Lue lisää digitaalisen rahoituksen paketista täältä, ja täältä.

Avoinna olevat julkiset kuulemiset: Vaikuta EU:n päätöksentekoon! 

Ota kantaa älykkäitä liikennejärjestelmiä koskevan direktiivin uudistamiseen

Euroopan komissio on uudistamassa älykkäitä liikennejärjestelmiä koskevan direktiivin kattamaan viimeaikaisen kehityksen älykkään liikenteen saralla mukaan lukien verkottuneen ja automatisoidun liikkuvuuden ja uudet digitaaliset liikkumissovellukset. Lisäksi uudistus tarkastelee matkustusdatan saatavuutta koko EU:n alueella. Kommentoi etenemissuunnitelmaa 19.11. mennessä täällä!

Kommentoi EU:n nollapäästöisyyttä koskevaa etenemissuunnitelmaa

Komissio kerää kommentteja etenemissuunnitelmaan, joka koskee EU:n tavoitetta vähentää ilmaan, veteen ja maaperään vaikuttavia päästöjä. Aloitteessa peräänkuulutetaan päästöjen parempaa monitorointia sekä nollapäästöisyyden valtavirtaistamista kaikkiin eri politiikkasektoreihin. Etenemissuunnitelmaa voi kommentoida 29.10. asti täällä.

Vaikuta EIT:n tulevaan toimintaan

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti EIT kerää sidosryhmiltä mielipiteitä toimintansa kehittämiseen. EIT keskittyy strategisen toimintasuunnitelmansa mukaisesti alueellisten innovaatioiden edistämiseen, korkeakoulujen innovaatiokyvykkyyksien vahvistamiseen sekä oman avoimuutensa ja inkluusionsa parantamiseen. Voit vaikuttaa näihin teemoihin 15.11. asti täällä.

Ajankohtaiset EU-tapahtumat

EU:n vihreä viikko järjestetään 19.-22.10.

Luonto ja sen monimuotoisuus -teemalla kulkeva EU:n vihreä viikko järjestetään tällä kertaa virtuaalisena tapahtumana. Virallisen ohjelman lisäksi järjestetään lukuisia webinaari-muotoisia sivutapahtumia ympäri Eurooppaa, joista osa pidetään jo ennen viikon virallista alkua. Koko ohjelma tapahtumineen sekä linkki rekisteröitymiseen löytyy täältä.

Muista myös nämä tulevat tapahtumat!