Siirry sisältöön

Vuoden 2020 viimeinen uutiskirje on julkaistu!

Poikkeuksellinen vuosi 2020 on päättymässä ja hiljalleen Brysselissäkin siirrytään joululomille – mahdollisesti vielä uusien suositusten saattelemana. Covid-19-kriisi jatkaa politiikan ja uutisotsikoiden hallintaa vielä vuoden viime metreillä, mutta muissakin teemoissa on edetty. Tässä vuoden viimeisessä uutiskirjeessä luomme katsauksen Euroopan komission datastrategiaan liittyviin lainsäädäntöaloitteisiin, Horisontti Eurooppa -ohjelmasta päästyyn sopuun sekä alue- ja kaupunkipolitiikan uusimpiin strategisiin asiakirjoihin. Lisäksi kerromme rakennerahastoja ja Interreg-ohjelmia koskevasta sovusta, Europan komission julkaisemasta kestävän ja älykkään liikkuvuuden strategiasta sekä kahdesta tuoreesta EU-tason toimintasuunnitelmasta. Kirjeen lopusta löytyvät vielä ajankohtaiset vaikuttamismahdollisuudet ja tapahtumat. Tämän kirjeen myötä haluamme myös toivottaa oikein hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2021! 

Avaa uutiskirjeen selainversio tästä!

Euroopan komissio julkaisi Eurooopan datastrategiaan liittyviä lainsäädäntöaloitteita

Euroopan komissio on julkaissut datahallintoasetusesityksen (Data Governance Act) osana Euroopan datastrategiaa, joka pyrkii tekemään Euroopasta maailman johtavan maanosan datan käytössä. Strategian päätavoite on luoda EU:n sisälle datan sisämarkkinat, joilla anonymisoitu data liikkuu vapaasti eri toimijoiden, kuten yritysten, hallinnon ja tutkimusta tekevien tahojen välillä. Datan vapaan käytön ajatellaan näin mahdollistavan tietoperustaisen päätöksenteon ja edistävän Euroopan kilpailukykyä. Datastrategiaan sisältyy useita lainsäädäntöesityksiä, joista datahallintoasetus on ensimmäinen. Asetuksen tavoite on helpottaa datan saatavuutta ja jakamista sekä vahvistaa luottamusta datan käytössä eri toimijoiden välillä. Julkisen sektorin datan aiempaa laajemmasta jakamisesta tulisi asetuksen myötä mahdollista ja samalla luotaisiin sääntelykehikko dataa käsitteleville välittäjäpalveluille, jonka kautta ihmiset voisivat valvoa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) heille suomia oikeuksia. Lisää lainsäädäntöaloitteita datastrategiaan liittyen odotetaan vielä loppuvuoden ja ensi vuoden aikana. Lue lisää datastrategiasta täältä ja datahallintoasetuksesta täältäKoko asetus on luettavissa täällä.

15.12. komissio julkaisi vielä lainsäädäntöpaketin, johon kuuluu kaksi lainsäädäntöesitystä: toinen koskettaa digitaalisia palveluita (Digital Services Act) ja toinen digitaalisia markkinoita (Digital Markets Act). Lainsäädäntöesitysten tavoitteena on luoda kattava säännöstö digitaalisen ympäristön toimijoille sekä entistä parempi kuluttajien ja perusoikeuksien suojelu sekä oikeudenmukaisempien sekä avoimempien digitaalisten markkinoiden saavuttaminen. Digitaalisten palveluiden säädös tuo palveluntarjoajille EU:n laajuisia velvoitteita, jotka koskettavat muun muassa laittoman sisällön poistamista alustoilta, alustojen väärinkäytön estämistä ehkäiseviä toimia ja valvontaan liittyviä avoimuusvaateita ja valtuuksia. Digitaalisten markkinoiden säädös pyrkii pureutumaan digitaalisten suuryritysten (kuten Facebook ja Google) ”portinvartija-asemaan”. Säädös määrittelee ja pyrkii kieltämään niin sanottuja sopimattomia käytäntöjä, jotka voivat toimia esteenä uusien yritysten markkinoille tulemiselle. Lue lisää lainsäädäntöpaketista täältä.

Euroopan parlamentin ja EU:n neuvoston välille sopu Horisontti Eurooppa -ohjelmasta

Euroopan parlamentti ja EU:n neuvosto saavuttivat EU-puheenjohtajamaa Saksan johdolla poliittisen sovun EU:n tulevan rahoituskauden tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma Horisontti Euroopasta. Sopu sisältää kokonaisbudjetin jakautumisen puiteohjelman sisällä mukaan lukien 5,4 mrd. € lisäys EU:n covid-19-pandemian vaikutusten pehmentämiseen luodusta Next Generation EU -elpymisvälineestä sekä aiemmin parlamentin ja neuvoston neuvottelijoiden välillä sovittu 4,5 mrd. € lisäys. Vuosille 2021-2027 suunnatun ohjelman kokonaisbudjetti on käyvin hinnoin 95,5 mrd. €. Sopu koskee myös Horisontti Euroopan ja muiden EU:n rahoitusohjelmien keskinäisiä synergioita. Ensimmäiset Horisontti Eurooppa -rahoitushaut aukeavat todennäköisesti kevään aikana. Lue lisää aikaansaadusta sovusta neuvoston lehdistötiedotteeltakomission lehdistötiedotteelta ja parlamentin sivuilta.

EU:n neuvosto hyväksyi kaksi alue- ja kaupunkipolitiikan strategista asiakirjaa

EU-jäsenmaiden alueellisesta ja kaupunkikehittämisestä vastaavat ministerit hyväksyivät kaksi strategista asiakirjaa, jotka suuntaavat EU:n alue- ja kaupunkipolitiikan painopisteitä tulevalla rahoituskaudella 2021-2027. Uusi Leipzigin peruskirja rakentuu vuonna 2007 hyväksytylle aikaisemmalle versiolle ja korostaa kaikenkokoisten kaupunkien roolia moninaisten haasteiden ratkaisussa, erityisesti ilmastonmuutoksen jarruttamisessa, kestävän talouskasvun edesauttamisessa sekä ihmislähtöisien teknologisten ratkaisujen kehittämisessä. Kestävä kaupunkikehittäminen on avainasemassa myös sosiaalisen eriytymisen estämisessä sekä covid-19-pandemiasta toipumisessa. Uusi Leipzigin peruskirja ohjaa myös EU:n niin kutsutta kaupunkiagendaa (the Urban Agenda for the EU) tulevina vuosina. Lue lisää peruskirjasta täältä ja täältä.

Ministerit hyväksyivät myös EU:n Alueellisen agendan, joka on suunnitelma Euroopan eri alueiden välisen yhteenkuuluvuuden lisäämiseksi. Alueellisessa agendassa korostuvat hyvin samanlaiset teemat kuin Leipzigin peruskirjassa. Covid-19-pandemian vaikutukset alueiden välisten erojen lisäämisessä sekä ilmastonmuutokseen, kestävään kehitykseen ja yhteiskunnalliseen vastakkainasetteluun liittyvät haasteet eri puolilla Eurooppaa huomioidaan. Agendan tavoite on oikeudenmukaisen ja vihreän Euroopan rakentaminen ja alueiden kehittäminen niiden omat lähtökohdat huomioon ottaen, jotta kaikki alueet pysyvät mukana kehityksessä. Alueellista agendaa toteutetaan käytännössä erilaisten pilottihankkeiden kautta ja agendan toteutumista seurataan säännöllisesti. Lue lisää alueellisesta agendasta täältä.

EU-jäsenmaat pääsivät yhteisymmärrykseen EU:n monivuotisesta rahoituskehyksestä ja väliaikaisesta elpymisvälineestä

Marraskuun uutiskirjeessä raportoimme alustavasta poliittisesta sovusta, jonka Euroopan parlamentti ja EU:n neuvosto puheenjohtajamaa Saksan johdolla saavuttivat koskien EU:n monivuotista rahoituskehystä, väliaikaista elpymisvälinettä sekä oikeusvaltioperiaatteen sitomista EU:n varojen jakamiseen. Kerroimme myös, että jäsenmaista Unkari ja Puola olivat ilmaisseet tyytymättömyytensä sopuun. Viime viikolla pidetyssä EU-jäsenmaiden valtiojohtajien huippukokouksessa kompromissi oikeusvaltioperiaatteesta kuitenkin löytyi, mikä tarkoittaa, että monivuotinen rahoituskehys ja pandemian vaikutuksia pehmentämään luotu väliaikainen elpymisväline astunevat voimaan ensi vuoden alussa. Lue lisää kompromissista täältä ja täältä.

EU-jäsenmaat ja Euroopan parlamentti saavuttivat sovun aluekehitysrahaston (EAKR) ja alueellisten yhteistyöohjelmien (Interreg) asetuksista

EU:n neuvosto puheenjohtajamaa Saksan johdolla ja Euroopan parlamentti saavuttivat poliittisen sovun 8.12. Euroopan aluekehitysrahastoa (EAKR) ja koheesiorahastoa koskevista asetuksista, jotka ohjaavat rahastojen sisältämää 240 mrd. € varojen käyttöä tulevalla rahoituskaudella 2021-2027. EAKR:n varoja tullaan ohjaamaan digitaalista ja vihreää siirtymää vauhdittaviin hankkeisiin, kuten uusiutuvaan energiaan, digitalisaatioon ja tutkimukseen ja innovointiin liittyviin hankkeisiin. Covid-19-pandemian vaikutuksesta asetuksissa huomioidaan myös alueiden muutosjoustavuuden vahvistaminen muun muassa säännöksillä, jotka mahdollistavat pk-yritysten tukemisen sekä terveydenhuollon materiaaleihin investoinnin.  Asetustekstit siirtyvät seuraavaksi viimeistelyyn seuraavan EU-puheenjohtajamaa Portugalin johdolla alkuvuonna 2021. Lue lisää sovusta täältä.

Alueellisen yhteistyön Interreg-ohjelman asetuksista päästiin niin ikään sopuun 2.12. Ohjelman kokonaisbudjetti tulee olemaan 8 050 milj. €, josta 5 800 milj. € kohdistetaan valtioiden rajat ylittävään yhteistyöhön, 1 467 milj. € puolestaan alueelliseen yhteistyöhön ja 500 milj. € alueiden väliseen yhteistyöhön. Ohjelmat painottavat samoja teemoja kuin aluekehitysrahastot, eli vihreää ja digitaalista siirtymää, ilmastonmuutoksen torjuntaa ja energiakestävyyttä. Myös älykäs erikoistuminen, älykkäät liikenneratkaisut ja osaamisen vahvistaminen huomioidaan. Ohjelmien valmistelu jatkuu niin, että ne pääsisivät alkamaan joko jo ensi vuoden aikana tai alkuvuonna 2022. Lue lisää Interreg-sovusta täältä.

Euroopan komissio esitteli kestävän ja älykkään liikkuvuuden strategian

Komission 9. joulukuuta esittelemän kestävää ja älykästä liikkuvuutta koskevan strategian tavoitteena on tukea EU:n liikennejärjestelmää kokonaisvaltaisesti, jotta EU:n liikennesektorilla saavutettaisiin merkittäviä päästövähennyksiä ja hyödynnettäisiin laajemmmin digitaalisten ratkaisujen mahdollisuudet. Strategialla tuetaan myös liikennealan toipumista covid-19-pandemian aiheuttamasta kriisistä älykkäästi ja kestävästi. Strategian tueksi julkistettiin yhteensä 82 aloitetta sisältävä toimintasuunnitelma. Lue lisää strategiasta ja toimintasuunnitelmasta täältä.

Euroopan komissio hyväksyi EU:n media- ja audiovisuaalialan toimintasuunnitelma

Euroopan komission 3. joulukuuta 2020 hyväksymä toimintasuunnitelma pyrkii tukemaan media- ja audiovisuaalialan kestävää elpymistä niihin suuresti vaikuttaneesta covid-19-kriisistä. Toimintasuunnitelmassa määritellään elpymisen tukemiseksi konkreettisia toimia, kuten investointien lisääminen alalle, rahoitusmahdollisuuksien löytämistä helpottavat työkalut ja uuden teknologian käyttöönoton tukeminen. Lue lisää toimintasuunnitelmasta täältä.

Euroopan alueiden komitea ja Euroopan komissio julkistivat yhteisen toimintasuunnitelman

25. marraskuuta julkistettu toimintasuunnitelma keskittyy tutkimukseen, innovointiin, koulutukseen ja kulttuuriin ja sillä pyritään vahvistamaan alue- ja paikallistason toimijoiden roolia ja osaamista näillä aloilla. Toimintasuunnitelman tavoitteena on tukea kaupunkeja ennaltaehkäisemään eriarvoistumista koulutuksessa, kaventamaan innovaatiokuiluja ja vähentämään aivovuotoa sekä edistämään vihreää ja digitaalista siirtymää. Lue lisää toimintasuunnitelmasta täältä.

Avoinna olevat julkiset kuulemiset: Vaikuta EU:n päätöksentekoon! 

Anna palautetta datan yhteiskäyttöä koskevasta aloitteesta!

Euroopan komission pyrkimyksenä on luoda datan sisämarkkinat ja tähän liittyvä aloite datan yhteiskäytöstä EU:ssa luo säännöt datan käytölle sekä yhteisille eurooppalaisille data-avaruuksille. Nyt on mahdollisuus antaa palautetta tästä annetusta säädöksestä. Komissio kokoaa yhteen kommentit ja antaa ne Euroopan parlamentille ja EU:n neuvostolle. Palautetta voi antaa 1.2.2021 asti täällä.

Ota kantaa energiatehokkuusdirektiivin uudelleentarkasteluun!

Osana vihreän kehityksen ohjelmaansa Euroopan komissio on arvioimassa uudelleen energiatehokkuusdirektiiviä siltä osin, miten se voisi edesauttaa päästövähennys- ja muita ilmastotavoitteita. Komissio on avannut direktiivin uudelleentarkastelusta julkisen kuulemisen, joka on avoinna 9.2.2021 asti. Ota kantaa täällä.

Ajankohtaiset tapahtumat

Lahden ympäristöpääkaupunkivuosi 2021 avataan verkossa 15.1.!

Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki vuonna 2021. Ympäristöpääkaupunkivuonna Lahden ratkaisuja sovelletaan muihin kaupunkeihin ympäri Eurooppaa ja globaalisti. Vuoden aikana Lahti nostaa myös esiin parhaita suomalaisia ympäristöratkaisuja sekä toteuttaa monipuolisen ohjelmakokonaisuuden, joka sisältää tapahtumia, viestintää ja laajoja yhteistyöhankkeita. Virallinen ja kaikille avoin avajaistilaisuus järjestetään 15.1.2021 klo 12 Suomen aikaa. Seuraa virtuaaliavajaisia täällä!

EU Industry Days, 22.-26.2.2021

EU Industry Days on Euroopan vuotuinen teollisuuteen keskittyvä lippulaivatapahtuma, joka kerää yhteen eri sidosryhmiä teollisuuden aloilta sekä hallinnoista keskustelemaan teollisuuden haasteista ja niihin vastaamisesta. Tapahtuma järjestetään virtuaalisesti 22.-26.2.2021. Ilmoittautuminen aukeaa myöhemmin. Lue lisää tapahtumasta täältä.

Muista myös nämä tulevat tapahtumat!