Siirry sisältöön
Maapallo kuvattuna avaruudesta, sininen maa ja atmosfääri. musta avaruus.

Horisontti Eurooppa -puiteohjelman päätyöohjelma vuosille 2023-2024 on hyväksytty!

Euroopan komissio on hyväksynyt Horisontti Eurooppa -ohjelman päätyöohjelman vuosille 2023–2024 ja ensimmäiset uudet tutkimus- ja innovaatiohaut avautuivat 7. joulukuuta 2022. Horisontti Eurooppa on EU:n tutkimus- ja innovaatiotoiminnan (T&I) puiteohjelma vuosille 2021–2027.

Seuraavana kahtena vuonna siitä tuetaan 13,5 miljardilla tutkijoita ja innovoijia sekä ympäristöön, energiaan ja digitaalisuuteen liittyviä läpimurtoratkaisuja. Lisäksi tulevina vuosina rahoitetaan kohdennettuja toimija, joilla tuetaan Ukrainaa, vahvistetaan talouden sietokykyä ja kehitetään kestävää elpymistä pandemiasta.

Työohjelmien tavoitteena on vahvistaa EU:n laajuisia tutkimus- ja innovaatioekosysteemejä sekä lisäämällä tutkijoiden ja innovoijien liikkuvuutta että rahoittamalla korkealaatuisia tutkimusinfrastruktuureja. 

Päätyöohjelmassa viisi ydinteemaa vuosille 2023 ja 2024 

Vihreä ja digitaalinen siirtymä 

Ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen suunnataan 5,67 miljardia euroa. Suurella rahoituspotilla annetaan sysäys innovatiivisille ratkaisuille, joiden avulla EU olisi lähempänä keskeisten ilmastotavoitteiden saavuttamista. Lisäksi biologista monimuotoisuutta tuetaan 1,67 miljardilla eurolla. 

EU:n digitaalista siirtymää edistetään yli 4,5 miljardilla eurolla mm. kehittämällä keskeisiä digitaaliteknologioita ja tuomalla niiden hyöty osaksi ihmisten arkitodellisuutta. 

Lisäksi päätyöohjelma antaa myös tukea “Uusi eurooppalainen Bauhaus” -aloitteelle, jonka päämääränä on tuoda vihreä siirtymä lähemmäksi kansalaisia integroimalla se osaksi ihmisten arkea ja elinympäristöjä. 

EU:n turvallisuus ja häiriönsietokyky 

Suurella 970 miljoonan euron budjetilla rahoitetaan hankkeita, jotka nopeuttavat EU:n siirtymää puhtaaseen energiaan ja kasvattavat energiariippumattomuutta REPowerEU-suunnitelman mukaisesti.

Tulevana vuonna EU:n NextGenerationEU -elpymisvälinettä tuetaan 336 miljoonalla eurolla Horisontti Euroopasta. Näin edistetään tutkimusta ja innovointeja, jotka parantavat EU:n valmiuksia reagoida pandemioihin ja muihin terveysuhkiin.  

Kasvattaakseen EU:n häiriönsietokykyä ja valmiuksia torjua sekä fyysisiä että kyberuhkia, ohjelmasta vahvistetaan erilaisia EU:n kriittisiä infrastruktuureja

Tuki Ukrainalle 

Vuonna 2023 jatketaan ja täydennetään jo aloitettuja erityistoimenpiteitä Ukrainan tukemiseksi. Täydennetyt toimet pitävät sisällään mm. jatketun tuen ukrainalaisille terveysalan tutkijoille, Ukrainan kaupunkien jälleenrakentamisen edistämisen osana EU:n ilmastoneutraalit ja älykkäät kaupungit -missiota sekä ukrainalaisten tutkijoiden pääsyn helpottamisen eurooppalaisiin tutkimusinfrastruktuureihin.  

Kansainvälisyys

Horisontti Eurooppa tukee vuosina 2023–2024 muun muassa ympäristöön, globaaliin terveyteen, uusiutuvaan energiaan ja elintarvikejärjestelmiin liittyviä kansainvälisiä aloitteita. Jo olemassa olevan Afrikka -aloitteen pohjalta otetaan käyttöön uusi Välimeri-aloite, joka liittyy EU:n ja Välimeren unionin väliseen uuteen tutkimus- ja innovointiohjelmaan. Tämän lisäksi työohjelma sisältää tutkimuksen lippulaivahankkeita Kiinan kanssa maailmanlaajuisiin haasteisiin vastaamiseksi samalla, kun edistetään EU:n avointa strategista riippumattomuutta.

EU:n missiot 

Tulevana vuonna 2023 EU:n viiteen missioon liittyvään tutkimus- ja innovaatiotoimintaan kohdennetaan yli 600 miljoonaa euroa, jolla parannetaan paikallis- ja alueviranomaisten valmiuksia vastata ilmastonmuutokseen liittyviin haasteisiin. Missioiden ympärille kietoutuvan yhteistyön tavoitteena on mm. ennallistaa 25 000 kilometriä virtaavia vesistöjä, kehittää syövänhoitoa, luoda ilmastokaupunkisopimuksia 100 kaupungin kanssa sekä käyttöönottaa maaperän seurantaohjelmia. Komission tavoitteena on kuitenkin, että EU:n missioiden rahoitusosuudet kasvaisivat muistakin rahoituslähteistä ja ylittäisivät Horisontti Eurooppa –ohjelmasta tehtävät kontribuutiot vuoden 2023 loppuun mennessä.  

Joulukuussa 2022 ja vuoden 2023 alkupuolella Euroopan komissio järjestää useita infopäiviä Horisontti Eurooppa -ohjelman tulevista hakumahdollisuuksista kaikille kiinnostuneille hakijoille. Lue lisää infopäivistä tästä ja osallistu myös etänä!