Siirry sisältöön
Euroopan unionin lippu

Helsinki EU Officen kesän uutiskirje

Kesäinen tervehdys Brysselistä!

Kesäkuu vierähti vauhdikkaasti Helsinki EU Officella ja toimistomme arki on ollut kiireistä. Pian on kuitenkin aika siirtyä kesälomille niin Suomessa kuin täällä Brysselissäkin. Ennen kesälomille siirtymistä suuntaamme kuitenkin vielä kerran katseemme uusimpiin EU-kentän kuulumisiin. Tämän uutiskirjeen aiheina ovat esimerkiksi monivuotisen rahoituskehyksen (MFF) väliarviointi, Euroopan strategisten teknologioiden kehysvälineen (STEP) perustaminen ja EU:n data­säädös.

Uutiskirjeen loppuun olemme keränneet tuttuun tapaan vaikuttamismahdol-lisuuksia ja mielenkiintoisia tapahtumatärppejä. Tapahtumanostossa suuntaamme kat­seemme lokakuussa järjestettävään Euroopan alueiden ja kuntien teema­viikkoon 2023. Ennen syksyn tapahtumavyöryä on kuitenkin aika lomailla ja ladata akkuja – Helsinki EU Officen väki toivottaa mukavaa kesälomaa kaikille!

Komissiolta lisätoimia kestävään tulevaisuuteen sijoittamiselle

Euroopan komissio julkaisi kesäkuussa uuden kestävän ra­hoituksen toimen­pidepaketin, jonka tavoitteena on kehittää ja vahvistaa EU:n kestävän rahoi­tuksen säännöstön perustaa. Siirtyminen kohti ilmastoneutraaliutta vuoteen 2050 mennessä tarjoaa yrityksille ja kansalaisille EU:ssa uusia mahdollisuuksia. Vaikka kestävän sijoittamisen suosio on noussut, yrityksillä ja sijoittajilla on edelleen haasteita siirtymän implementoinnissa.

Aurinkopaneeli ja käsi

Energiaintensiivisistä aloista ilmastoneutraaleja innovatiivisilla puhtailla teknologioilla

Energiaintensiivisten alojen hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on välttämätöntä hiilineutraaliuden saavutta­­miseksi EU:ssa. Tavoitteen saavutta­ miseksi Euroopan komissio on julkaissut kesä­kuussa raportin ilmastoneutraaliuteen pyrkivien innovatiivisten teknologioiden skaalaami­sesta. Raportti tarkastelee ja analysoi keinoja, joilla energia-intensiiviset alat voivat parhaiten vähentää päästöjä.

Euroopan unionin lippu

Monivuotisen rahoituskehyksen (MFF) väliarviointi on julkaistu

Euroopan unioni on julkaissut Euroopan unionin monivuotisen rahoituskehyksen (Multi Annual Framework, MFF) väliarvioinnin, jossa tar­kas­tellaan EU:n pitkän aikavälin rahoitus­kehyk­sen toteutumista. Yhdessä EU:n elpymisvälineen (NextGenerationEU) kanssa monivuotinen rahoituskehys muodostaa noin 2018 miljardin euron budjetin.

EU:n datasäädös lisää datan käytön ja saatavuuden oikeudenmukaisuutta

Euroopan unionin neuvosto ja parlamentti ovat päässeet yhteisymmärrykseen EU:n säädöksestä tämän viikon trilogi­neuvotteluissa. Päätös datasäädöksen hyväksymisestä tulee vauhdit­tamaan EU:n digitaalista siirtymää ja vahvistamaan datavetoista yhteiskuntaa. Datasäädös vahvistaa EU:n sisämarkkinoita mahdollistamalla datan vapaan liikkuvuuden EU:n alueella ja eri sektoreiden välillä.

Euroopan komissio ehdottaa STEP-välineen perustamista

Euroopan talouden kilpailukyvyn vahvistaminen vihreän ja digitaalisen siirtymän avulla on ollut EU:n keskeinen viime vuosien strateginen tavoite. EU:n teollisuutta uhkaavat sen sisäänrakennetusta häiriökyvystä huolimatta mm. korkea inflaatio, työvoimapula ja toimitusketjujen häiriöt. Vastatakseen haasteisiin, Euroopan komissio ehdottaa Euroopan strategisten tekno­logioiden kehysvälineen (STEP) perustamista.

Ehdotus uudeksi lähestymis-tavaksi ilmastonmuutoksen aiheuttamiin uhkiin

Euroopan komissio ja Euroopan unionin ulko­asioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja ovat antaneet yhteisen tiedonannon siitä, miten Euroopan unioni aikoo käsitellä ilmaston­muutoksen alati kasvavia vaikutuksia rauhaan, turvallisuuteen ja puolustukseen. Yleistyvät sään ääri-ilmiöt, lämpötilan ja merenpinnan nousu sekä ympäristön pilaan­tuminen ja saastuminen uhkaavat ihmisten terveyttä ja hyvinvointia.

Avoimet julkiset kuulemiset

Osallistu ESG-luokitusjärjestelmän arviointiin

Ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintotapaa (ESG) koskeva luokitus sisältää tietoa yrityksen tai rahoitus­välineen kestävyys­profiilista. Aloitteella halutaan varmistaa, että luotto­luokitus­laitokset sisällyttävät asiaan­kuuluvat ESG-riskit luotto­luokituksiin, joilla arvioidaan yritystä tai rahoitusvälinettä.

Digitaalinen euro EU:lle – kerro mielipiteesi

Aloitteella pyritään luomaan keskuspankkirahan uusi muoto eli digitaalinen euro. Tavoitteena on, että Euroopan kes­kus­­pankki voi laskea jatkossa myös digitaalisia euroja liikkeeseen. Aloite kattaa digitaalisen euron keskeiset toteutusvaihtoehdot, sääntelyn ja muut olennaiset osat.

Eurooppalaisen koulutus­alueen väliarviointi

Arvioinnissa tarkastellaan eurooppalaisen koulutusalueen vaikuttavuutta, tehokkuutta ja johdonmukaisuutta. Arviointi toimii taustana neuvoston tarkistaessa eurooppalaisen koulutus­yhteisön strategisia puitteita edettäessä kohti koulutusalueen toteuttamista.

Katsaus Euroopan unionin kansalaisuuteen 2023

Komissio raportoi kolmen vuoden välein unionin kansalaisuutta ja syrjimät­tömyyttä koskevien EU:n säännösten soveltamisesta. Vuoden 2023 kertomuksessa tarkastellaan vuonna 2020 jälkeen tällä alalla tapahtunutta kehitystä. Kertomus sisältää myös EU:n tuomioistuimen kehityksen.

Save the date: Alueiden ja kuntien teemaviikko 9.-12. lokakuuta 2023

Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikkoa vietetään 9.–12. lokakuuta 2023. Teemaviikko on suurin vuotuinen aluepolitiikkaan keskittyvä tapahtuma, jossa alueet ja kunnat esittelevät valmiuksiaan luoda kasvua ja työpaikkoja sekä toteuttaa Euroopan unionin koheesiopolitiikkaa. Se tarjoaa myös tilaisuuden osoittaa paikallis- ja aluetason merkitys hyvän eurooppalaisen hallintotavan kannalta.

Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikko on viestintä- ja verkostoitumisfoorumi, joka kokoaa yhteen alueita ja kuntia, niiden poliittisia edustajia ja viranhaltijoita, sekä asiantuntijoita ja tutkijoita kaikkialta Euroopasta. Teema­viikko toimii myös foorumina tiedonvaihdolle siitä, miten alueet ja kunnat hyödyntävät EU-rahoitusta kohentaakseen kansalaisten arkea.

Tapahtuman verkkosivuilta löytyy lisätietoa tapahtumaan ilmoittautumisesta. Ilmoittautumiset aukeavat kesän aikana. Verkkosivuilta voit myös lukea teema­viikon uusimmat kuulumiset ja tilata tapahtuman uutiskirjeen.